L´STAC VA DEMANAR, NOVAMENT, AL PLE DEL CONSELL LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI DEL TAXI

BARCELONA .- El Ple del Consell del Taxi, celebrat el passat 14 de desembre, s’ha marcat un full de ruta amb més d’una vintena de punts per treballar i concretar-los en els propers mesos. La polèmica es va suscitar quan el STAC va plantejar la necessitat de modificar la llei del taxi per a contingents el doble torn, tornar a la plena i exclusiva dedicació i jornada completa per als assalariats del taxi.
A alguns membres de la Federació Catalana del Taxi, no els va agradar gaire. Fins i tot, bastant alterats, van arribar a manifestar que posaria tots els seus serveis jurídics per impedir qualsevol mesura que estigués fora de la “llei”. Un dels arguments esgrimits perquè no es faci res és que hi ha “cinc milions d’aturats”. Altres de les mateixes sigles, van arribar a manifestar que és necessari buscar un altre tipus de mercats i no treure conductors.
La sessió va ser presidida pel director general deTransports, Ricard Font. Al seu costat, Josep M. Fortuny, subdirector general de Transports, i Lluís Angosto, secretari del Consell del Taxi.

Josep M ª Fortuny va iniciar la sessió amb una explicació de les reunions que es van realitzar en les Comissions Territorials i que durant aquest any s’havien informat FAVORABLEMENT 14 llicències noves, a nivell de tot Catalunya (la Generalitat l’únic que fa és autoritzar les VT s) i 8 havien estat denegades seva petició. Alhora, ha afirmat que la política del Departament era potenciar les Àrees de Prestació Conjunta o de col · laboració municipal.
Luis Berbel, president de l’STAC, va manifestar que, tot i ser així, s’havien autoritzat a que 14 llicències circulin per Catalunya estant el taxi submergit en una crisi profunda amb una caiguda de la demanda de més d’un 50 per cent en els taxis de municipis i de prop d’un 40 en els taxis de l’Àrea Metropolitana. Per aquests motius, sol · licitar la necessitat d’una moratòria en l’autorització de noves VT ‘s durant un any i revisar transcorregut aquest temps.
Mentre que algun membre de la Federació Catalana del Taxi es va unir a la proposta, altres com en el cas de Dionís Gràcia, representant del STAB, va manifestar que les sol · licituds dels alcaldes d’aquests municipis no podien ser qüestionada i per tant, “nosaltres no som ningú per negar aquestes peticions “.

El segon punt de l’ordre del dia va tractar sobre les diferents propostes de les comissions de treball entre les quals destaca l’esborrany ja elaborat de Reglament d’Emissores que serà discutit en els pròxims mesos. El STAC ja ha donat les seves pròpies alternatives.
Els objectius plantejats per les comissions de treball es resumeixen en aquests punts:
Estratègia pública d’impuls de les àrees de prestació conjunta o fórmules de coordinació per racionalitzar l’ús de les llicències. Possibilitat de condicionar el atorgaments de noves llicències en muicipios petits a la inexistència prèvia de convenis de col · laboració.
Consolidació de Plans d’Inspecció periòdiques per a control de l’intrusisme.
Limitacions de l’oferta de serveis. Estudi de diferents fórmules alternatives i de la seva viabilitat.
Consell del Taxi. Definició de criteris de representació sectorial.

En l’apartat d’estructura tarifària i costos:
Simplificació de l’estructura tarifària. Racionalització del sistema de suplements.
Redisseny de tarifes urbanes / interurbanes per evitar situacions anòmales.
Generalització de l’ús del taxímetre.
Actualització de la fórmula polinòmica de revisió de preus aprovada per la Comissio de Preus de Catalunya.
Elaboració d’un observatori de costos del taxi.
Nous mercats i noves modalitats de cotratación:
Extensió dels vehicles de 7 places a l’àmbit metropolità.
Millora de la participació del taxi en els desplaçaments del sistema sanitari.
Impuls de fórmules de participació en la prestació de transport públic en zones o franges horàries de baixa demanda.
Contractació prèvia: Estudi de la seva aplicació en supòsits concrets.

Tecnologia, eficiència energètica, modernització i qualitat:
Incorporació de vehicles amb combustibles alternatius. Obtenció d’ajuts públics per a la renovació de flotes.
Extensió de sistemes de localització i posicionament (GPS / GPRS) per a la gestió de flotes.
Coordinació amb el sistema d’emergències 112.
Sistemes electrònics de pagament: evolució i solució de possibles disfuncions.
Seguretat, Formació i Promoció:
Millora de la formació en el sector. Especialment en idiomes i coneixement de l’entorn urbà.
Establiment de condicions standars formatius mínims.
Aportacions a programes de formació.
Seguiment de programes de seguretat dels professionals en coordinació amb el Departament d’Interior i entitats locals (Comissió de Seguretat del Taxi).
De tots aquests punts, Luis Berbel va manifestar que els més urgents són: l’extensió a tot Catalunya del transport sanitari per al taxi i buscar mecanismes de regulació del sector a causa de la situació de crisi que pateix el sector.
Després d’aquests punts, es va informar de l’acord tarifari per als serveis interurbans (del qual ja s’ha informat i publicat a la nostra web) i també de la campanya de isnpección i els seus resultats.

Informació donada per l´STAC.
SALUT I BON VIATGE.
Share