CNT DENUNCIA AL GRUPO GARRIDO POR NO RESPETAR EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

 Debido a las sucesivas quejas que nos han llegado desde hace tiempo, por parte de taxistas que trabajan en el “Grupo Garrido”, decidimos denunciar en inspección de trabajo a esta flota de taxis. La principal queja que nos ha llegado por parte de estos trabajadores, es la jornada laboral obligatoria de 12 horas y la imposición de una recaudación mínima diaria muy elevada, cada vez más difícil de conseguir debido al poco trabajo que hay, aparte de otro tipo de infracciones de las normas laborales.

A LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Designat com a domicili a efecte de citacions i notificacions el SINDICAT D’OFICIS VARIS DE BARCELOA DE LA CNT-AIT, situat a 08002 – BARCELONA, Plaça Duc de Medinaceli, nº 6, entresol 1ª.
 Davant la Inspecció de Treball compareix i com millor procedeixi en Dret,

                                                           DIU:

Que mitjançant el present escrit ve a formular denúncia per INFRACCIÓ DE NORMES LABORALS, en concret en matèria de relacions laborals sobre la jornada màxima, contra l’empresa AUTOTAXIS GARRIDO S.L., amb NIF B60900131, amb domicili social a Carrer Nou Barris, 15-B 3 2, 08042 Barcelona, i dedicada a l’activitat de transport de viatgers en automòbils lleugers de lloguer amb conductor autotaxis, sent incompatible amb un altre objecte social, en aplicació de l’article 17 del reglament regulador del servei d’autotaxis, tot això en base als següents,

                                                              FETS:

PRIMER.- Que l’actor no presta serveis per a l’empresa demandada.

SEGON.- Que treballadors de l’empresa demandada han posat en coneixement de l’actor de la present demanda, en qualitat de delegat sindical de la Secció Sindical de la CNT-AIT per al sector del taxi, la situació que aquí s’exposa.

TERCER.- Que els treballadors en plantilla de l’empresa que obra a l’encapçalament de la denúncia realitzen jornades de 12 hores durant cinc dies a la setmana, superant així el còmput màxim de jornada previst a l’article 34 del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, ratificat aquest límit pel Real Drecret 1561/1995, de 21 de setembre, regulador de les jornades especials de treball, en el seu article 10.bis.1. De la mateixa manera s’exposa aquest límit legal a l’article 21 del V Conveni col·lectiu estatal per al sector del Auto- Taxis, publicat al BOE núm. 119, de 16 de maig de 2009.

QUART.- Pel que s’estableix a l’article 7.5 del Real Decret 5/2000, de 4 d’agost, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Infraccions i Sancions en l’Ordre Social, esdevé motiu de sanció greu “la transgressió de les normes i els límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos, vacances, permisos i, en general, el temps de treball al que es refereixen els articles 12, 23 i 34 a 38 de l’Estatut dels Treballadors”

CINQUÉ.- Que per mitjà de la present denúncia, l’actor sol·licita que es regularitzi, des del punt de vista laboral i de Seguretat Social de conformitat amb tot el que es relaciona més amunt, a situació dels treballadors en plantilla de l’empresa que consta a l’encapçalament de l’escrit.

En la seva virtut,

A LA INSPECCIÓ PROVINCIAL DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL SOL·LICITA, que havent presentat aquest escrit es serveixi admetre’l, i en la seva virtut, tingui per formulada denúncia per infracció de normes laborals i de Seguretat Social, contra l’empresa AUTOTAXIS GARRIDO S.L., i ordeni la investigació pertinent sobre els fets relatats en aquest escrit, i prèvia comprovació i incoació de la corresponent acta d’infracció, es dicti resolució que, sancionant a l’empresa, obligui a aquesta a complir les mesures ajustades a Dret.

Es Justícia que demano a Barcelona, a 1 de Setembre de 2012.

SALUT I BON VIATGE.

Un comentario sobre “CNT DENUNCIA AL GRUPO GARRIDO POR NO RESPETAR EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES

  1. Oleeeeee !!!! Ya era hora que hiciesen algo contra esta flota de Garrido, son unos explotadores y conozco a un compañero dentro de dicha flota y hasta los días festivos que les toca por licencia, les hacen trabajar con otro coche de licencia diferente, haciéndoles trabajar alguna que otra semana entera sin descanso.

    Yo ya les he dicho a alguno de ellos que impriman sus hojas de toda una semana seguida de trabajo (sin descansar ni un solo dia, les cambian el coche con otra licencia y listos) y lo denuncien !!!!

    Espero que Inspección de Trabajo, no se venda por una cantidad de dinero de la propia flota Garrido afectada y que pase por alto la denuncia, todo con dinero se puede comprar y me imagino que los Garrido tendrán el dinero preparado que le pida Inspección a cambio de pasar por alto las denuncias.

    Cuanta razón en esa carta y basta YA de tanta EXPLOTACIÓN, hacemos lo que podemos pero cada dia presionan a sus trabajadores diciendo que les llegan unas hojas muy bajas, que o traen mejores hojas diarias o a la calle (a esto lo llamo amenaza a la actual situación que sufrimos de crisis económica) !!!! Solución para estos trabajadores explotados, que engañen a los clientes del taxi sumando suplementos inexistentes o dando mas vuelta de la necesaria para incrementar la hoja y así no recibir las amenazas por parte de los responsables de Garrido.

    Vaya mafia que hay en algunas flotas por dios, que todos se enteren de lo que hacen estas flotas a sus trabajadores !!!!

Los comentarios están cerrados.