Reglamento

Reglament Metropolità del Taxi
03.06.2004

ÍNDEX

TÍTOL PRIMER. NORMES GENERALS

CAPÍTOL I. Objecte, àmbit d’aplicació i principis
generals

Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Definicions 4 Article 4. Principis generals
Article 5. Naturalesa del servei i normativa aplicable
Article 6. Règim administratiu

CAPÍTOL II. Administració competent

Article 7. Administració competent
Article 8. Competències en matèria d’ordenació i
gestió de l’activitat

CAPÍTOL III. Drets i deures de les persones usuàries

Article 9. Drets
Article 10. Deures

TÍTOL SEGON. DE LES LLICÈNCIES

CAPÍTOL I. La llicència com a títol que habilita
per a l’exercici de l’activitat

Article 11. Subjecció a llicència prèvia
Article 12. Relació derivada de l’autorització
Article 13. Règim jurídic de les llicències

CAPÍTOL II. Limitació del nombre de llicències

Article 14. Determinació del nombre de llicències

CAPÍTOL III. Règim d’atorgament i titularitat de les
llicències

Article 15. Règim d’atorgament de llicències
Article 16. Condicions essencials per a la titularitat de llicències

Article 17. Condicions essencials necessàries per a l’explotació
de les llicències
Article 18. Distribució de les llicències

CAPÍTOL IV. Termini de validesa, suspensió i extinció
de les llicències

Article 19. Termini de validesa de les llicències
Article 20. Suspensió de la llicència
Article 21. Extinció de la llicència

CAPÍTOL V. Transmissió de les llicències

Article 22. Règim aplicable

CAPÍTOL VI. Registre de llicències

Article 23. Registre de llicències

TÍTOL TERCER. DE LES CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

CAPÍTOL I. Dels conductors o conductores

Article 24. Credencial professional
Article 25. Validesa de la credencial professional i la seva renovació

Article 26. Prestació del servei pels conductors o conductores

CAPÍTOL II. Dels vehicles

Article 27. Els vehicles afectes al servei: taxis
Article 28. Elements obligatoris en els taxis
Article 29. Identificació, color i distintius dels taxis
Article 30. Documentació necessària en els vehicles
Article 31. Publicitat

CAPÍTOL III. De les revisions metropolitanes

Article 32. Revisions metropolitanes
Article 33. Característiques de la revisió metropolitana
ordinària
Article 34. Validesa de la revisió metropolitana ordinària
i distintiu per a la seva acreditació.
Article 35. Revisions metropolitanes extraordinàries
Article 36. Requeriments

CAPÍTOL IV. De la prestació del servei

Article 37. Prestació del servei
Article 38. Obligació de prestar servei
Article 39. Inici de la prestació del servei
Article 40. Prestació del servei
Article 41. Finalització del servei
Article 42. Altres condicions de la prestació del servei
Article 43. Serveis urbans especials

CAPÍTOL V. De l’aprofitament de la xarxa viària

Article 44. Aprofitament de la xarxa viària
Article 45. Parades

CAPÍTOL VI. Les emissores de taxi

Article 46. Les emissores de taxi

TÍTOL QUART. DEL RÈGIM ECONÒMIC

CAPÍTOL I. Les tarifes

Article 47. Les tarifes

TÍTOL CINQUÈ. DE LA INSPECCIÓ I EL RÈGIM
SANCIONADOR

CAPÍTOL I. Inspecció del servei

Article 48. Òrgan d’inspecció i personal d’inspecció

Article 49. Exercici de l’activitat inspectora

CAPÍTOL II. Règim sancionador

Article 50. Subjectes infractors
Article 51. Infraccions
Article 52. Infraccions molt greus
Article 53. Infraccions greus
Article 54. Infraccions lleus
Article 55. Sancions
Article 56. Òrgans competents
Article 57. Mesures provisionals
Article 58. Procediment sancionador

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Nombre de llicències
Segona. Àmbit d’aplicació
Tercera. Mobilitat i millora de la rendibilitat del sector
Quarta. Accessibilitat al servei per a totes les persones
Cinquena. Noves tecnologies
Sisena. Formació
Setena. Seguretat
Vuitena. Mesures mediambientals

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Adequació de la titularitat de les llicències
Segona. Implantació de les impressores de rebuts i sistemes de
localització
Tercera. Requisits exigibles als administradors de persones jurídiques

Quarta. Normes complementàries
Cinquena. Adequació dels distintius d’emissores

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Revisió de l’import de les sancions
Segona. Entrada en vigor

NORMES COMPLEMENTARIES

I. Descans setmanal
II. Horaris
III. Publicitat

TÍTOL PRIMER. NORMES GENERALS

CAPÍTOL I. Objecte, àmbit d’aplicació i principis
generals

Article 1. Objecte

L’objecte d’aquest Reglament és la regulació i ordenació
del servei de taxi urbà.

Article 2. Àmbit d’aplicació

1) Aquest Reglament s’aplica a l’àmbit territorial de l’Entitat
Metropolitana del Transport, definit en la Llei 7/1987 de 4 d’abril.

2) Comprèn els termes municipals de Badalona, Barcelona, Castelldefels,
Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Gavà, L’Hospitalet
de Llobregat, Montcada i Reixac, Montgat, El Prat de Llobregat, Sant Adrià
del Besòs, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant
Joan Despí, Sant Just Desvern, Santa Coloma de Gramenet, Tiana
i Viladecans.

3) També serà d’aplicació a l’àmbit territorial
dels municipis que, voluntàriament i prèvia adopció
dels acords pertinents, signin convenis de prestació conjunta amb
l’Entitat Metropolitana del Transport per a la gestió del servei
de taxi.

Article 3. Definicions

1) Té la consideració de servei de taxi el transport de
viatgers amb vehicles d’una capacitat de fins a nou places, inclosa la
persona que condueix, que s’efectua per compte d’altri mitjançant
el pagament d’un preu.

2) Es consideren serveis urbans els que transcorren íntegrament
per sòl urbà i urbanitzable i els dedicats exclusivament
a comunicar sòls urbans i urbanitzables d’un mateix terme municipal.
També tenen la consideració de serveis urbans de taxi els
que es presten íntegrament en àmbits metropolitans o en
els propis de les àrees territorials de prestació conjunta
establertes a aquest efecte. Els termes sòl urbà o sòl
urbanitzable s’han d’entendre definits d’acord amb la legislació
urbanística.

3) Es consideren serveis interurbans els que no estan compresos en la
definició de l’apartat anterior.

Article 4. Principis generals

D’acord amb la Llei del sector, l’exercici de l’activitat queda subjecta
als principis següents:

1) La intervenció administrativa, fonamentada en la necessària
garantia d’interès públic per a l’assoliment d’un nivell
òptim de qualitat en la prestació del servei.

2) L’equilibri econòmic de l’activitat i la suficiència
del servei, que es concreta en la limitació del nombre de llicències
i l’establiment de tarifes obligatòries.

3) La universalitat, l’accessibilitat, la continuïtat i el respecte
dels drets dels usuaris.

Article 5. Naturalesa del servei i normativa aplicable

1) El servei del taxi té la consideració de transport de
viatgers d’interès públic, l’exercici del qual es porta
a terme per particulars i com a tal queda subjecte a l’ordenació
del sector mitjançant les lleis i reglaments autonòmics
d’aplicació i el present Reglament Metropolità.

2) Constitueix específicament la normativa del sector la Llei
19/2003, de 4 de juliol, del taxi i els reglaments dictats en el seu desenvolupament
i, de forma especial, aquest Reglament.

3) Així mateix seran aplicables mentre no s’oposin a la Llei 19/2003,
la Llei 12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers
per carretera mitjançant vehicles a motor i el seu Reglament, aprovat
per Decret 319/1990, de 21 de desembre, o les normes que els substitueixin.

4) També serà d’aplicació, mentre no s’oposi a la
Llei 19/2003, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals, especialment
els articles 103 i següents que regulen els supòsits d’ordenació
sectorial subjecta a autoritzacions reglamentades i als articles 71 i
següents referents a les llicències i autoritzacions.

5) En relació amb la publicitat exterior i interior del vehicle
seran aplicables la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de publicitat dinàmica
en Catalunya: el Decret 23/2002, de 22 de gener, que desenvolupa el procediment
per a l’obtenció de llicències per a l’exercici de la publicitat
dinàmica; les ordenances municipals sobre la matèria i l’establert
en aquest Reglament.

6) Finalment, en tot allò que es refereix a l’activitat administrativa
derivada de l’execució d’aquest Reglament, s’aplicarà la
normativa vigent sobre règim local i sobre procediment administratiu
comú.

Article 6. Règim administratiu de les llicències

La prestació dels servei urbà de taxi resta sotmesa a l’obtenció
prèvia de la llicència que n’habilita la persona titular
per a cadascun dels vehicles destinats a fer aquesta activitat.

CAPÍTOL II. Administració competent

Article 7. Administració competent

1) Correspon a l’Entitat Metropolitana del Transport (EMT), segons disposa
l’article 16.1 d) de la Llei 7/1987, de 4 d’abril, l’exercici de les facultats
d’intervenció administrativa en els serveis de transport públic
de viatgers en automòbil.

2) Totes les competències i funcions de l’EMT en l’àmbit
del transport de viatgers esmentat a l’apartat anterior són exercides
mitjançant l’Institut Metropolità del Taxi (IMET), organisme
autònom de caràcter administratiu de l’Entitat, excepció
feta d’aquelles que segons els seus estatuts o les lleis quedin reservades
als òrgans de govern de l’EMT.

Article 8. Competències en matèria d’ordenació i
gestió de l’activitat

1) Correspon a l’EMT l’atorgament de llicències de taxi per prestar
el servei dins l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament, així
com autoritzar-ne la transmissió i l’atorgament de la credencial
professional.

2) L’ordenació de l’activitat per part de l’EMT, conforme a la
Llei i en l’àmbit de les seves competències, comprèn
les actuacions següents:

a) La reglamentació de l’activitat, de les condicions tècniques
de la base material, de les condicions i modalitats de la prestació,
dels vehicles i el seu equipament, i de tots els mitjans materials afectes
al servei, sense perjudici de l’homologació que correspongui als
organismes competents.

b) La reglamentació de les relacions dels prestadors del servei
amb els usuaris, els seus drets i deures i el règim de les tarifes
urbanes.

c) La reglamentació del règim de llicències, les
condicions inherents a aquestes, el seu contingut, naturalesa, abast i
facultats, la seva limitació màxima, el règim de
transmissió, la definició dels requisits dels subjectes
autoritzats i la seva relació jurídica amb l’administració
i el règim de caducitat i resolució de les llicències.

d) La regulació del règim sancionador, desenvolupant i
concretant els tipus d’infraccions i sancions prèviament establerts
per la Llei.

e) L’aprovació, mitjançant ordenança fiscal, dels
tributs que gravin la transmissió de llicències, l’activitat
administrativa de l’EMT i la prestació del servei, de conformitat
amb allò previst a la Llei del taxi i a la Llei d’hisendes locals.

3) Per portar a terme aquesta ordenació, l’EMT podrà aprovar,
en forma d’annexos integrants d’aquest Reglament, previ informe del Consell
Català del Taxi les Normes Complementàries que siguin necessàries
que es referiran, entre d’altres, a les matèries següents:

a) descans setmanal.
b) horaris.
c) autorització de vehicles per a la seva aplicació al servei
metropolità del taxi.
d) condicions dels elements obligatoris.
e) publicitat.
f) serveis especials o obligatoris.
g) torns diaris de prestació del servei, el seu horari, la forma
d’adscripció i les seves variacions.
h) model de rebut acreditatiu de la prestació del servei i del
pagament del preu.

4) L’actuació de l’EMT, mitjançant l’IMET, s’executa pels
mitjans jurídics establerts amb caràcter general i específicament
pels següents:

a) Instruccions i procediments administratius per a la millor interpretació
i aplicació
del Reglament.

b) Ordres individuals de mandat i de prohibició, quan estiguin
previstes a l’ordenament.

c) Actes administratius d’aplicació de l’ordenament.

CAPÍTOL III. Drets i deures de les persones usuàries

Article 9. Drets

Les persones usuàries tenen, en relació al servei de transport
regulat en aquest Reglament, a més dels drets de caràcter
general reconeguts en la legislació de defensa dels consumidors
i usuaris, els drets següents:

1) Rebre el servei en condicions bàsiques d’igualtat, no discriminació,
qualitat, seguretat i preferència dins del torn de sol·licitud.

2) Conèixer el número de la llicència i les tarifes
aplicables al servei, documents que han d’estar situats en un lloc visible
de l’interior del vehicle.

3) Transportar equipatges de la manera com es determina en aquest Reglament.
En aquest sentit, les persones usuàries tenen dret que la persona
que presta el servei reculli l’equipatge des del costat del vehicle i
el situï en l’espai d’aquest destinat a aquest efecte.

4) Obtenir un rebut o factura on constin el preu, l’origen i la destinació
del servei, la data, el número d’identificació fiscal del
titular de la llicència, el número de la llicència
i la matrícula del vehicle i que acrediti que s’ha satisfet el
preu del servei.

5) Escollir el recorregut que consideri més adequat o, en cas
que no s’exerciti aquest dret, que el servei es porti a terme per l’itinerari
previsiblement més curt tenint en compte tant la distància
com el temps estimat de prestació d’aquest.

6) Requerir que no es fumi dins el vehicle.

7) Rebre el servei amb vehicles que disposin de les condicions necessàries
quant a higiene i estat de conservació, tant exterior com interior.

8) Sol·licitar que s’apagui o s’abaixi el volum del receptor de
la ràdio i altres aparells d’imatge i so que es trobin instal·lats
a l’interior del vehicle inclosa, si fos el cas, l’emissora de radioafeccionat,
excepte el sistema de connexió per la emissora de taxi del que
només es tindrà dret a demanar que s’abaixi el volum.

9) Accedir i baixar dels vehicles en les condicions necessàries
de comfortabilitat i seguretat. En aquest sentit tenen dret a rebre l’ajuda
del prestador del servei, per pujar o baixar del vehicle, les persones
amb mobilitat reduïda o les persones que vagin acompanyades per nens
i a carregar els aparells que aquestes necessitin per al seu desplaçament,
com ara cadira de rodes o cotxets de nens destinats a aquest efecte.

10) Sol·licitar que s’encengui el llum interior dels vehicles quan
sigui fosc, tant per accedir o baixar del vehicle com en el moment d’efectuar
el pagament del servei.

11) Pujar o baixar del vehicle en llocs on quedi suficientment garantida
la seguretat dels usuaris i de tercers, la correcta circulació
i la integritat del vehicle.

12) Rebre canvi amb motiu del pagament del preu del servei fins a l’import
fixat en aquest Reglament.

13) Escollir, en les parades de taxi, el vehicle amb el qual es desitja
rebre el servei, excepte que, per motiu d’organització o de fluïdesa
del servei, existeixi un sistema de torns relacionant amb l’espera prèvia
dels vehicles, o la incorporació dels vehicles a la circulació
general estigui limitada al primer vehicle de la parada. En tots els casos,
el dret d’escollir s’ha de justificar per circumstàncies objectives
com l’aire condicionat en el vehicle, l’estat de conservació i
la neteja correcta d’aquest o el sistema de pagament del servei.

14) Transportar gratuïtament el gos pigall o altres gossos d’assistència
a persones amb mobilitat reduïda.

15) Ser atesos durant la prestació del servei amb l’adequada correcció
per part del prestador.

16) Formular les reclamacions que estimin convenients amb relació
a la prestació del servei.

17) Obrir i tancar les finestres del darrera i requerir l’obertura o
tancament dels sistemes de climatització dels quals els vehicles
estiguin proveïts, fins i tot baixar del vehicle, sense cost per
l’usuari, si en requerir la posta en marxa del sistema d’aire condicionat
o de climatització, a l’inici del servei, aquest no funcionés.

18) Expressar-se en les comunicacions amb el conductor en qualsevol de
les llengües oficials en l’àmbit d’aplicació d’aquest
Reglament.

Article 10. Deures

Es consideren obligacions de les persones usuàries les següents:

1) Pagar el preu del servei segons el règim de tarifes establert.
Aquesta obligació es realitzarà en la forma que més
en faciliti la rapidesa.

2) Tenir un comportament correcte durant el servei, sense interferir
en la conducció del vehicle ni realitzar aquells que puguin considerar-se
molestos o ofensius o que puguin implicar perill tant per al vehicle com
per als seus ocupants i la resta de vehicles o usuaris de la via pública.

3) Vetllar per un comportament correcte dels menors que utilitzin el servei,
especialment en relació amb comportaments molestos que puguin implicar
perill o que puguin implicar el deteriorament d’elements del vehicle.

4) Utilitzar correctament els elements del vehicle i no manipular-los
ni produir cap deteriorament o destrucció d’aquests, incloent la
prohibició de menjar o beure a l’interior del vehicle sense autorització
prèvia del conductor.

5) No introduir en el vehicle cap objecte o material que pugui afectar-ne
la seguretat o el seu correcte estat.

6) Respectar les instruccions del conductor durant el servei, sempre que
no resultin vulnerats cap dels drets reconeguts a l’article anterior.

7) Obtenir la prestació segons l’ordre de petició.

8) A les parades de taxi, no seleccionar el prestador del servei sense
motius justificats.

9) Comunicar el destí del servei a l’inici, en la forma més
precisa possible.

10) No sol·licitar l’accés o la baixada del vehicle en
llocs on no estigui garantida la seguretat.

11) Respectar la prohibició de no fumar en el vehicle.

12) Permetre de col·locar l’equipatge o embalums que porti a l’espai
del vehicle destinat a aquest efecte, si per les seves dimensions donen
dret al cobrament de suplements tarifaris o si, encara que no donin dret
al dit cobrament, per les seves característiques o naturalesa poden
embrutar, deteriorar o ocasionar dany als seients del vehicle.

TÍTOL SEGON. DE LES LLICÈNCIES

CAPÍTOL I. La llicència com a títol que habilita
per a l’exercici de l’activitat

Article 11. Subjecció a llicència prèvia

1) Per a la prestació del servei de taxi urbà regulat per
aquest Reglament es requereix l’obtenció prèvia de la llicència,
la qual habilita per a l’exercici de l’activitat de transport de viatgers
en les condicions fixades en aquest Reglament i la resta de disposicions
aplicables.

2) Cada llicència del taxi tindrà un únic titular
i estarà referida a un vehicle concret, havent de constar-ne la
matrícula, el número de bastidor i la resta de dades que
es considerin necessàries per a la seva identificació.

3) Les llicències de taxi habiliten per al transport de viatgers
en vehicles de cinc places, inclòs el conductor. Excepcionalment
i atenent a les circumstàncies relacionades amb les prestacions,
les característiques del vehicle, l’accessibilitat que té
per a persones de mobilitat reduïda i les característiques
de la zona geogràfica i del servei mateix, així com als
requisits i condicionants que s’estableixin mitjançant norma complementaria,
elaborada previ informe del Consell Català del Taxi, es podrà
autoritzar la prestació del servei en vehicles de fins a nou places.

4) A l’àmbit d’aplicació territorial d’aquest Reglament,
únicament podran iniciar i prestar el servei de taxi les llicències
atorgades per l’EMT, sense perjudici del que es disposa a l’article 22
de la Llei del taxi

Article 12. Relació derivada de la titularitat de la llicència

1) L’accés a la titularitat d’una llicència comporta la
obligació del titular de prestar el servei d’acord amb la normativa
sectorial que en cada moment sigui vigent.

2) L’ordenació del servei per part de l’EMT en cap cas la fa responsable
dels danys causats a tercers pels subjectes autoritzats o dels que se’n
derivin de la no prestació de l’activitat.

Article 13. Règim jurídic de les llicències

L’accés a la titularitat de llicències comporta el règim
jurídic següent:

1) Les llicències s’atorguen en base al compliment dels requisits
que la Llei del taxi o el present Reglament exigeixen al subjecte autoritzat.

2) El silenci administratiu en les sol·licituds de transmissió
és positiu.

3) Les llicències poden ser explotades personalment pel seu titular
o mitjançant la contractació de conductors assalariats.

4) La manca d’exercici de l’activitat, en la forma prevista en aquest
Reglament, comportarà la resolució de la llicència.

5) La pèrdua de qualsevol dels requisits o l’incompliment de les
condicions previstes en els articles 16, 17 i 32 d’aquest Reglament comportarà
la resolució de la llicència que es portarà a terme
mitjançant expedient amb audiència prèvia de l’interessat.

6) Així mateix procedirà la resolució de la llicència
quan, sense la preceptiva autorització de l’EMT, es realitzi qualsevol
tipus d’acte translatiu o dispositiu de domini sobre la llicència
o, en qualsevol altre forma, es faci una cessió d’ús de
la mateixa contravenint allò previst a la Llei o en aquest Reglament.

CAPÍTOL II. Limitació del nombre de llicències

Article 14. Determinació del nombre de llicències

1) Correspon a l’EMT la fixació, en cada moment, del nombre màxim
de llicències de taxi. Aquest vindrà determinat per la necessitat
de garantir la suficiència del servei en condicions òptimes
per als ciutadans, sense perjudici de la garantia de rendibilitat econòmica
dels operadors.

2) La creació de noves llicències, indefinides o estacionals,
o la reducció de les existents exigirà la tramitació
d’un expedient que acrediti la necessitat i conveniència de la
decisió, atenent principalment els factors següents:

a) El nivell d’oferta de servei de taxi existent.

b) El nivell de demanda de servei de taxi existent.

c) El tipus, extensió i creixement dels nuclis urbans (residencial,
turístic, industrial, etc.) de l’àmbit territorial d’aplicació
d’aquest Reglament.

d) Les activitats comercials, industrials, turístiques o d’altra
índole que es desenvolupen a l’àmbit territorial d’aplicació
i que puguin generar demandes específiques de servei de taxi.

e) L’existència d’infrastructures de servei públic vinculades
a la sanitat, ensenyament, serveis socials, espais d’oci i les activitats
lúdiques i esportives, els transports o altres factors que tinguin
incidència sobre la demanda de serveis de taxi.

f) El grau de cobertura, mitjançant serveis de transport públic,
de les necessitats de mobilitat de la població.

g) Les Directives Nacionals, els Plans Directors i els Plans Específics
que s’elaborin en el desenvolupament de la Llei 9/2993, de 13 de juny,
de Mobilitat.

3) La tramitació de l’expedient s’acomodarà a les normes
d’aprovació de les ordenances locals i exigirà un estudi
previ que s’ha d’ajustar, si escau, als criteris de ponderació
dels factors a què fa referència l’apartat 2 anterior ,
d’acord amb el que determini, amb caràcter general, el Consell
Català del Taxi i amb audiència de les organitzacions representatives
i sindicats del sector, de les organitzacions de consumidors i usuaris
del territori, dels ajuntaments de l’àmbit territorial i del departament
competent en matèria de transport de la Generalitat de Catalunya
que també haurà d’emetre un informe sobre la mesura proposada.

CAPÍTOL III. Règim d’atorgament i titularitat de llicències

Article 15. Règim d’atorgament de llicències

1) L’atorgament de llicències es realitzarà conforme als
principis i regles establertes en la Llei 19/2003, en aquest Reglament
i conforme als procediments administratius que en aplicació d’aquest
es dictin.

2) Les llicències de nova creació seran atorgades per l’EMT
a les persones físiques o jurídiques que reuneixin els requisits
per a la seva obtenció, mitjançant concurs. Per aquest supòsit,
l’EMT aprovarà les bases de les convocatòries de concursos
en les quals es determinarà el procediment a seguir i els mèrits
a valorar per a les adjudicacions que, en tot cas, hauran de garantir
els principis de publicitat, igualtat d’oportunitats, lliure concurrència
i no discriminació. Tindran preferència per a l’atorgament
les persones que, en el moment de la convocatòria, prestin servei
com a assalariats de llicències metropolitanes, amb una antiguitat
superior a un any.

3) Les persones interessades a obtenir una llicència hauran de
demanar-ho mitjançant sol·licitud en la qual s’haurà
d’acreditar la concurrència dels requisits exigits i passaran a
integrar la llista d’aspirants.

4) El procediment d’atorgament per concurs tindrà un tràmit
d’audiència perquè els interessats i les organitzacions
del sector puguin al·legar el que considerin adequat en defensa
dels seus interessos.

5) La transmissió de llicències preexistents s’autoritzarà
conforme a l’establert a l’article 22 d’aquest Reglament.

Article 16. Condicions essencials per a la titularitat de llicències

1) L’accés a la titularitat de les llicències queda sotmesa
al compliment de les condicions següents:

a) Ser persona física o jurídica, en forma de societat
mercantil, societat laboral o cooperativa de treball associat, de nacionalitat
espanyola o bé la d’un país estranger amb el qual, en virtut
del que estableixen els tractats o els convenis internacionals subscrits
per l’Estat Espanyol, no sigui exigible aquest requisit, o que tingui
les autoritzacions o permisos de treball que d’acord amb la legislació
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya resultin suficients
per emparar l’activitat de transport en nom propi.

b) Acreditar la titularitat del vehicle que compleixi l’establert en
els articles 27, 28 i 29 d’aquest Reglament, en règim de propietat,
lloguer, arrendament financer, renting o qualsevol altre règim
admès per la normativa vigent.

c) Acreditar el compliment de les obligacions de caràcter fiscal,
laboral i social, incloses les relatives a les condicions del centre de
treball, establertes per la legislació vigent.

d) En el cas de les persones físiques, estar en possessió
del permís de conducció corresponent vigent, del certificat
habilitant definitiu de la Generalitat de Catalunya i de la credencial
professional corresponent atorgada per l’EMT.

e) En el cas de les persones jurídiques o en el de les persones
físiques que siguin titulars d’una altra llicència, que
els conductors que vagin a prestar servei estiguin en possessió
del permís de conducció corresponent vigent, del certificat
habilitant en vigor i de la credencial professional corresponent atorgada
per l’EMT.

f) Tenir coberta la responsabilitat civil pels danys que es puguin produir
amb motiu de la prestació del servei en els termes previstos en
la normativa vigent.

g) No sobrepassar, amb la llicència que es pretén obtenir,
el nombre màxim de llicències que s’especifica a l’article
18.1.

h) No ser titular d’una altra llicència de taxi en el cas que
s’hagi arribat al límit del percentatge establert en l’article
18.2

i) Acreditar la disposició d’un local, apte per al desenvolupament
de les activitats relacionades amb la gestió i l’explotació
d’aquestes, així com per a l’aparcament dels vehicles quan així
sigui exigible segons la normativa laboral.

2) En el cas de les persones jurídiques, a més, serà
necessari acreditar la seva personalitat, els seus estatuts i posteriors
modificacions, la inscripció en el Registre públic corresponent,
la identificació dels seus socis mitjançant el llibre de
registre actualitzat i dels seus representants legals o integrants dels
seus òrgans d’administració i hauran d’estar, si s’escau,
al corrent de presentació dels preceptius comptes anuals. L’administrador
de la persona jurídica o, en el seu defecte, el conseller delegat,
haurà d’estar en possessió de la credencial professional
especial de l’EMT prevista a l’article 24 d’aquest Reglament.

3) L’EMT, en qualsevol moment, podrà comprovar el compliment continuat
i permanent d’aquestes condicions.

Article 17. Condicions essencials necessàries per a l’explotació
de llicències

L’explotació de les llicències queda sotmesa al compliment
de les condicions següents:

1) El titular de la llicència haurà de començar
a prestar el servei amb el vehicle aplicat a ella en el termini de 10
dies naturals comptats des de la data d’obtenció de la titularitat
d’aquesta. En el supòsit de no poder complir amb aquest requisit
per força major, el titular, abans de vèncer el termini
referit, haurà de sol·licitar una pròrroga a l’EMT
que podrà autoritzar-la per una sola vegada per un termini màxim
de 10 dies naturals.

2) El titular de la llicència haurà de prestar el servei
personalment o mitjançant la contractació de conductors
assalariats. En aquest darrer cas, les persones contractades han de tenir
el certificat habilitant en vigor per a l’exercici de la professió,
provisional o definitiu, i la credencial professional atorgada per l’EMT.
Resta expressament prohibida l’explotació de la llicència
mitjançant el seu arrendament, cessió d’ús o sota
qualsevol de les formes descrites a l’article 13.6 d’aquest Reglament
.

3) El titular de la llicència haurà d’assegurar la prestació
continuada del servei. Es considera que la prestació del servei
es realitza de forma continuada quan cada llicència tingui assignat
el nombre necessari de conductors per assegurar el servei efectiu durant,
com a mínim, vuit hores al dia i no es deixi de prestar servei,
sense motiu justificat, durant més de 30 dies consecutius o 60
dies alterns en un any.

4) El conductor d’un vehicle taxi, tant si és el titular, com
el familiar o l’assalariat, haurà de poder acreditar durant la
prestació del servei que es troba autoritzat per a la conducció
del mateix. L’acreditació es realitzarà mitjançant
el carnet de taxista corresponent on, a més de les dades personals
identificatives, figurarà la llicència o llicències
per a les quals estigui autoritzat.

5) El conductor d’un vehicle taxi que, a més d’aquesta activitat
professional en una llicència, estigui donat d’alta en una altra
llicència o treballi simultàniament en un altre sector amb
una dedicació superior a les 4 hores diàries, haurà
de complir amb la normativa legal de límits de conducció,
descansos i temps de treball que siguin obligatoris segons la normativa
laboral en cada moment vigent.

Article 18. Distribució de les llicències

1) Les persones físiques i jurídiques poden ser titulars
de més d’una llicència de taxi fins a un màxim de
cinquanta.

2) El nombre total de llicències de les persones titulars de més
d’una no pot superar mai el 10 per cent del total contingentat.

CAPÍTOL IV. Termini de validesa, suspensió i extinció
de les llicències

Article 19. Termini de validesa de les llicències

1) Les llicències per a la prestació dels serveis urbans
de taxi, excepte les estacionals, s’atorgaran per un període de
validesa indefinit. Això no obstant, la validesa queda condicionada
al compliment continuat de les condicions essencials per a la seva titularitat
i explotació.

2) L’òrgan competent podrà, en tot moment, comprovar el
compliment dels requisits exigits per a l’obtenció de les llicències,
prèvia sol·licitud als seus titulars de la documentació
acreditativa que estimi pertinent.

Article 20. Suspensió de la llicència

1) Prèvia sol·licitud del titular de llicència i
baixa del vehicle que hi està aplicat, es podrà autoritzar
la interrupció en l’explotació i prestació del servei,
mitjançant la concessió d’una suspensió provisional
per un període màxim de quatre anys.

2) La suspensió provisional es farà efectiva per causa
justificada i ha de ser autoritzada o denegada mitjançant resolució
motivada en el termini de 15 dies. El silenci administratiu, en aquests
casos, es considerarà positiu i començarà a comptar,
en el seu cas, des de la data de baixa del vehicle aplicat a la llicència.

3) La suspensió es realitzarà per períodes màxims
d’1 any renovables, prèvia petició del interessat, per nous
períodes d’1 any fins al màxim establert i sempre que continuï
existint la causa justificada.

4) La suspensió provisional finalitzarà de forma immediata
en el moment en què concorri qualsevol dels supòsits de
transmissió obligatòria de la llicència, disposant
el titular de dos mesos per fer efectiva la transmissió.

5) Excepcionalment, si la causa de la suspensió provisional de
la llicència és per l’accés a un càrrec de
representació política o sindical o l’exercici de funcions
sindicals, la situació de la suspensió s’estén durant
tot el temps que la persona titular exerceix el càrrec que la justifica
i un mes més, a partir de la data en què cessi del càrrec,
termini dins el qual ha de comunicar la voluntat de reintegrar-se al servei
i recuperar la vigència plena de l’autorització.

6) Transcorreguts 30 dies naturals des de la finalització de la
suspensió provisional de la llicència sense reintegrar-la
al servei, s’incorrerà en la infracció prevista a l’article
53.4 d’aquest Reglament.

7) No es podrà obtenir una nova suspensió provisional fins
que hagi transcorregut un mínim d’un any des de l’acabament d’una
situació de suspensió anterior

Article 21. Extinció de la llicència

1) Les llicències s’extingeixen pels motius següents:

a) La renuncia del seu titular mitjançant escrit dirigit a l’EMT.

b) La resolució per incompliment del titular de les condicions
essencials de la llicència, o per l’obtenció, la gestió
o l’explotació d’aquesta en contra de les condicions establertes
en la Llei o en aquest Reglament.

c) La revocació, per raons d’oportunitat, amb dret a la indemnització
econòmica corresponent, que es calcularà d’acord amb els
paràmetres objectius que determinen el seu valor real i previ informe
del Consell Català del Taxi.

d) La caducitat, en el cas de les llicències estacionals.

2) Als efectes de la resolució de la llicència es consideren
condicions essencials les establertes en els articles 16, 17 i 32 d’aquest
Reglament.

3) El procediment de resolució de llicències requerirà
la incoació d’un expedient administratiu que, per a la millor garantia
de l’interessat, es tramitarà per les normes reguladores del procediment
sancionador, amb la prèvia tramitació d’un expedient informatiu
en el qual s’haurà de donar audiència a l’interessat. Mentre
es tramita l’expedient i prèvia resolució motivada, l’òrgan
encarregat de la seva incoació podrà adoptar, com a mesura
cautelar provisional, l’ingrés del vehicle al dipòsit, la
prohibició de transmissió de la llicència o altres
que es considerin adequades per assegurar l’eficàcia final de la
resolució a adoptar.

CAPÍTOL V. Transmissió de les llicències

Article 22. Règim aplicable

1) Les llicències per a la prestació dels serveis urbans
de taxi són transmissibles prèvia autorització de
l’EMT.

2) La cessió d’ús de la llicència o qualsevol acte
translatiu de possessió o domini d’aquesta que es porti a terme
contravenint les disposicions d’aquest Reglament o sense l’autorització
de l’EMT, serà nul·la i comportarà la resolució
de la llicència, prèvia tramitació de l’expedient
corresponent.

3) La transmissió serà obligatòria en els supòsits
següents:

a) Jubilació o declaració d’incapacitat permanent absoluta
o total per a la professió, en el cas de les persones físiques
titulars de llicència, llevat que en cas de d’incapacitat permanent
total per a l’exercici de la professió la llicència sigui
explotada mitjançant personal assalariat.

b) Suspensió d’activitat no autoritzada per l’EMT

c) Declaració de concurs que comporti el cessament d’activitats

d) Dissolució o liquidació de la societat en cas de les
persones jurídiques titulars de llicència.

e) Mort del titular.

4) En els casos descrits als anteriors apartats a), b), c) i d) el termini
per a transmetre serà de 3 mesos. En el cas de l’apartat e) serà
de sis mesos, prorrogables per sis mesos més, prèvia sol·licitud
justificada de persona interessada

5) Per a l’autorització de la transmissió és necessari
donar de baixa el vehicle aplicat a la llicència, excepte si es
transmet conjuntament amb ella, i el pagament previ de totes les sancions
imposades per resolució ferma en via administrativa, per infraccions
justificades en aquest Reglament a la llicència que es vol transmetre.

6) No podran ser objecte de transmissió les llicències
que estiguin afectades per una mesura cautelar de prohibició de
transmissió o que es trobin afectades per un embargament, fins
a l’aixecament de la mesura o la cancel·lació de l’embargament.
Aquests supòsits podran ser aplicats únicament si es troben
anotats en el registre de llicències amb anterioritat a la sol·licitud
de transmissió.

7) La sol·licitud de la transmissió haurà de ser
feta conjuntament pel titular i l’adquirent. L’EMT disposa d’un mes per
autoritzar o denegar la transmissió. S’entén que la transmissió
està autoritzada en cas de manca de resolució expressa en
sentit contrari al termini indicat. Des del moment de la sol·licitud
i fins que sigui autoritzada la transmissió a favor de l’adquirent,
la llicència resta especialment afecta a la referida finalitat
i no disponible per al seu titular a tots els efectes.

8) En les transmissions mortis causa, quan cap dels hereus compleixi
els requisits per ostentar la titularitat, s’autoritzarà excepcionalment
un hereu, sense aplicació de vehicle, perquè efectuï
la transmissió a una tercera persona.

9) L’EMT només podrà denegar la transmissió en els
supòsits reflectits en els apartats 5 i 6 d’aquest article; quan
amb la transmissió sol·licitada es superi el percentatge
establert a l’article 18.2 d’aquest Reglament; quan l’adquirent no compleixi
l’establert en l’article 16 i, a més, en els casos següents:

a) Haver transferit una llicència metropolitana de taxi dins de
l’any immediatament anterior a la data de sol·licitud d’adquisició
de la llicència.

b) Haver estat objecte d’una resolució d’una llicència
de taxi, ferma en via administrativa, en els darrers cinc anys.

c) Haver estat sancionat l’adquirent per l’EMT, mitjançant resolució
ferma en via administrativa, amb dues faltes molt greus per infraccions
tipificades en aquest Reglament, en els darrers 3 anys.

d) Tenir una altra llicència en suspensió provisional o
incomplint l’obligació de prestació continuada del servei
o pretendre donar d’alta un conductor, ja adscrit a altra llicència
del mateix titular, quan això comporti que l’altra llicència
incompleixi l’obligació de prestació continuada del servei.

10) Sense perjudici de l’anterior, per fer efectiva la transmissió
de la llicència, l’adquirent ha d’acreditar:

a) No tenir pendent cap sanció pecuniària imposada per
resolució ferma en via administrativa per qualsevol de les infraccions
tipificades per aquest Reglament relacionada amb la prestació de
servei amb la llicència objecte de la transmissió.

b) El pagament de la taxa corresponent.

CAPÍTOL VI. Registre de llicències

Article 23. Registre de llicències

Les llicències de taxi estaran inscrites en un registre on constarà:

1) El número de la llicència i les dades identificatives
del seu titular i el seu representant si n’hi ha.

2) Els gravàmens que puguin existir sobre la llicència.

3) El dia fix de descans de la llicència, els torns obligatoris
i altres obligacions, si n’hi ha.

4) El conductor o conductors autoritzats de la llicència, amb
les seves dades identificatives i el tipus de dedicació a la conducció
de cadascun.

5) L’autorització per a la prestació de serveis interurbans
de taxi, indicant, en cas d’existir, la data de l’autorització
i de validesa.

6) Les denúncies, expedients, sancions i requeriments relacionats
amb cada llicència.

7) El vehicle aplicat a la llicència; marca, model, variant, tipus
i homologació; amb la seva matrícula i número de
bastidor, les dates de matriculació i aplicació a la llicència,
la de validesa de la inspecció tècnica de vehicles (ITV)
i de la darrera revisió; les dades de l’assegurança obligatòria
del vehicle, el número de places, l’existència, en el seu
cas, d’adaptació del vehicle, i el tipus de combustible utilitzat.

8) El taxímetre emprat en el vehicle, marca i model, fabricant,
taller instal·lador, número identificatiu del taxímetre,
constant K, data de la darrera revisió i data de validesa.

9) L’existència en el vehicle d’altres elements com la impressora
de rebuts, mampara o altres mesures de seguretat.

10) Les revisions metropolitanes, ordinàries i extraordinàries,
de la llicència, amb data de realització i de validesa,
els requeriments efectuats i la seva complimentació.

11) Emissora de ràdio taxi a la qual es troba adscrita la llicència,
si hi està.

12) Les subvencions atorgades amb la seva especificació i data
d’atorgament.

13) L’autorització per exhibir publicitat, amb la data de l’autorització
i la validesa.

14) Les autoritzacions per a serveis especials i altres que es puguin
establir amb data d’autorització i validesa.

TÍTOL TERCER. DE LES CONDICIONS DE PRESTACIÓ DEL SERVEI

CAPÍTOL I. Dels conductors o conductores.

Article 24. Credencial professional

1) Per poder prestar el servei de taxi a l’àmbit territorial regulat
en aquest Reglament serà necessari disposar de la credencial professional
atorgada per l’EMT.

2) Per obtenir la credencial professional serà necessari:

a) Disposar del certificat habilitant expedit pel departament corresponent
de la Generalitat de Catalunya, provisional o definitiu.

b) Disposar del carnet de conduir BTP o superior, en vigor.

c) Superar les proves teòriques i pràctiques corresponents,
que inclouran necessàriament el coneixement territorial de l’àrea
metropolitana de Barcelona, així com d’aquest Reglament, règim
de tarifes urbanes i altres matèries d’interès per a la
prestació del servei i l’exercici de l’activitat a l’àmbit
d’aplicació d’aquest Reglament.

3) Les persones jurídiques titulars de llicències hauran
de tenir al seu front un administrador o conseller delegat que disposi
de la credencial professional prevista als apartats anteriors o que acrediti
el coneixement del sector mitjançant una credencial professional
especial que l’habilitarà exclusivament per a exercir aquest càrrec
social, l’obtenció de la qual es realitzarà mitjançant
la superació de les proves previstes a l’anterior apartat 2.c),
sense que sigui exigible allò previst als apartats a) i b).

Article 25. Validesa de la credencial professional i la seva renovació

1) La credencial professional tindrà una validesa igual a la del
carnet de conduir corresponent o a la del certificat habilitant i com
a màxim de 10 anys.

2) La validesa serà prorrogable per nous i iguals períodes
si es comprova la validesa del carnet de conduir, del certificat habilitant
i s’ha exercit la professió un mínim de sis mesos de forma
contínua i ininterrompuda en els darrers 10 anys. La pròrroga
serà automàtica en cas de prestació continuada del
servei.

3) Transcorregut el període de validesa, les persones que desitgin
renovar la credencial hauran de superar les proves que en cada moment
siguin exigibles.

4) La credencial professional caducarà:

a) Per mort.

b) Per declaració definitiva d’incapacitat permanent absoluta.

c) Per la retirada definitiva o no renovació del carnet de conduir
corresponent.

d) Per la retirada definitiva o no renovació, si fos precís,
del certificat habilitant.

e) Per haver transcorregut el termini de validesa.

f) Per haver ésser sancionat, mitjançant resolució
ferma en via administrativa pel mateix tipus d’infracció durant
3 anys si es molt greu o durant dos anys si es greu.

5) Les credencials seran suspeses o retirades temporalment quan sigui
suspès o retirat temporalment el carnet de conduir o en els casos
d’inhabilitació professional per mandats judicials.

Article 26. Prestació de servei pels conductors

1) La prestació del servei pel propi titular, si es persona física,
o mitjançant familiars col·laboradors o conductors assalariats,
s’autoritzarà després de la sol·licitud prèvia
a l’EMT. L’autorització o denegació es realitzarà
en el termini màxim de 3 dies, llevat que dins d’aquest termini,
per escrit, es demani documentació complementaria. En cas de silenci
administratiu s’entendrà autoritzada.

2) La sol·licitud la farà el titular de la llicència,
que podrà ésser requerit per a la comprovació de
les condicions essencials establertes en l’article 16 d’aquest Reglament.
En el supòsit de no complir les condicions referides, es denegarà
l’autorització del conductor.

3) Els conductors assalariats o familiars col·laboradors hauran
d’estar en possessió del certificat habilitant de la Generalitat
de Catalunya, la credencial professional i estar contractats conforme
a la normativa laboral i donats d’alta en el règim corresponent
de la Seguretat Social.

4) Els vehicles referits a les llicències per als quals se sol·liciti
la prestació mitjançant conductors diferents del titular
hauran de tenir contractada i en vigor una pòlissa d’assegurança
que cobreixi aquesta circumstància.

5) L’autorització de l’EMT, en forma de carnet, es referirà
a la conducció de la llicència o llicències per les
quals es sol·liciti. El carnet de conductor serà obligatori
tant pel conductor titular de llicència com per a la resta de conductors.

6) En els supòsits de contractació a temps parcial s’haurà
d’especificar els dies i horaris per als quals se sol·liciti l’autorització.
El carnet reflectirà els dies i horaris per als quals el conductor
contractat a temps parcial està autoritzat.

7) La prestació del servei de taxi mitjançant conductors
assalariats o familiars col·laboradors no eximeix del que disposen
els articles 16, 17 i 32 d’aquest Reglament.

CAPÍTOL II. Dels vehicles

Article 27. Els vehicles afectes al servei: taxis

1) El titular de la llicència haurà d’acreditar la disponibilitat
del vehicle que apliqui a la llicència per a prestar el servei.
Obligatòriament haurà de tenir contractada i en vigor una
pòlissa d’assegurança que cobreixi els riscos determinats
per la legislació vigent i, en cas d’existir més d’un conductor,
cobrir aquesta circumstància.

2) El vehicle a aplicar a una llicència haurà de ser d’un
dels models i variants autoritzats per l’EMT per a la prestació
del servei i, quan correspongui, tenir vigent la ITV. La capacitat dels
vehicles serà de cinc places, inclosa la del conductor.

3) Previ informe del Consell Català del Taxi i en forma excepcional
es podran autoritzar vehicles amb capacitat de fins a nou places, inclosa
la del conductor, atenent circumstàncies relacionades amb la prestació
i les característiques del vehicle, l’accessibilitat per a persones
amb mobilitat reduïda i les característiques del mateix servei.

4) Correspon a l’EMT autoritzar, dins dels diferents models i variants
de vehicles homologats per les diferents marques, els que consideri aptes
per a la prestació del servei conforme allò previst a l’article
20.1 de la Llei. Mitjançant norma complementària es determinaran
les característiques tècniques d’accessibilitat, de comfortabilitat
i altres condicions que hauran de complir els vehicles autoritzats per
a la prestació del servei de taxi.

5) El titular de llicència podrà substituir el vehicle
aplicat a aquesta per un altre que compleixi amb el previst en aquest
Reglament. Per a això n’hi haurà prou amb la baixa del vehicle
aplicat i la comunicació i presentació del nou vehicle als
serveis tècnics de l’EMT en un termini màxim de 30 dies
naturals des de la baixa de l’anterior.

6) Els vehicles de segona mà que s’apliquin a una llicència
no podran excedir, en cap supòsit, els cinc anys des de la seva
primera matriculació. Així mateix, hauran de tenir, a més
de la revisió de la ITV vigent, un informe favorable dels serveis
tècnics de l’EMT. Es consideren de segona mà els vehicles
que tinguin més de tres mesos des de la seva primera matriculació
i, en tot cas, els vehicles que es transfereixin juntament amb la llicència.
El vehicle que pretengui substituir un vehicle anterior del mateix titular
haurà d’ésser més nou que el que és vol substituir.

7) El titular de la llicència, en cas d’avaria o inutilització
del vehicle, podrà disposar d’un vehicle autoritzat, que compleixi
amb les condicions establertes en aquest Reglament, adscrit temporalment
a la prestació del servei per un període no superior als
3 mesos. En aquests supòsits, el titular de la llicència
haurà de sol·licitar-lo prèviament a l’EMT que disposarà
d’un termini màxim de 3 dies per a resoldre. En cas de silenci
la sol·licitud s’entendrà autoritzada.

8) En els taxis només es podran instal·lar elements, instruments
i accessoris homologats per l’administració que sigui competent
i degudament autoritzats per l’EMT. Aquests, si tenen components electrònics
instal·lats, hauran de complir amb la normativa general d’obligat
compliment que en cada moment sigui d’aplicació.

9) No s’autoritzarà la instal·lació d’emissora de
ràdio, encara que estiguin dotades de dispositiu de mans lliures,
excepte en el supòsit de ser la corresponent per a la prestació
de serveis d’una emissora de taxi a la qual es trobi adscrit. En aquests
supòsits, s’haurà de comptar amb la corresponent autorització
individual de telecomunicacions.

10) Els vehicles aplicats hauran de conservar i mantenir tots els elements
i característiques de quan van ser autoritzats. El vehicle haurà
d’anar desproveït d’ objectes o elements decoratius o personals innecessaris
pel servei. L’adequació, conservació i neteja de tots els
elements i instal·lacions del vehicle seran atesos acuradament
pel seu titular.

11) Les portes hauran d’estar en tot moment practicables per permetre
l’entrada i la sortida del vehicle.

12) Els vidres seran transparents i inestellables. No s’admetran vidres
de color o làmines de material plàstic adhesives que redueixin
el coeficient de transmissió regular de llum per sota del 75% per
al parabrisa i del 70% per a la resta.

13) L’entapissat de l’interior del vehicle serà de pell o material
adequat. Les fundes que s’utilitzin per protegir els seients seran totalment
integrables, de color fosc i uniformes en tots els seients del vehicle.

14) Els vehicles hauran de tenir el maleter o portaequipatges lliure
i disponible per a la utilització per l’usuari. Queda prohibit
el muntatge i la utilització de la baca portaequipatge.

15) Els vehicles que no reuneixin les condicions de comfortabilitat,
conservació, neteja o seguretat exigides no podran prestar servei
sense un reconeixement previ de l’EMT que n’acrediti la reparació
o subsanació de la deficiència observada.

Article 28. Elements obligatoris en els taxis

1) Els taxis de l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament
estaran equipats per a la prestació del servei amb els elements
obligatoris següents:

a) Sistema de climatització o d’aire condicionat i calefacció
en condicions de funcionament.

b) Aparell taxímetre homologat i acceptat per a la seva utilització
en el servei de taxi. Els taxímetres seran de tarifes múltiples
i hauran de complir amb les condicions d’instal·lació, ubicació
i funcionament que es determinaran mitjançant norma complementària.

c) Mòdul lluminós extern repetidor de tarifes homologat
i acceptat per a la seva utilització en el servei de taxi. Els
mòduls externs hauran de complir les condicions d’instal·lació,
ubicació i funcionament que es determinaran mitjançant norma
complementària.

d) Impressora expenedora de rebuts homologada i autoritzada per a la
seva utilització en el servei de taxi que haurà d’emetre
rebuts normalitzats a partir de la informació facilitada pel taxímetre.

e) Sistema de localització del vehicle que en permeti la connexió
amb el centre d’emergències de Catalunya.

f) Qualsevol altre element que es consideri necessari per a garantir
la seguretat, previ informe del Consell Català del Taxi

2) La instal·lació i la connexió al taxímetre,
el mòdul extern i la impressora hauran d’estar degudament precintades
segons la normativa vigent. Així mateix, el taxímetre estarà
degudament comprovat i verificat pels serveis del departament competent
en matèria de metrologia de la Generalitat de Catalunya.

Article 29. Identificació, color i distintius dels taxis

1) La carrosseria dels taxis en l’àmbit d’aplicació d’aquest
Reglament serà de color negre i, en les portes i capó posterior,
de color “groc taxi EMT”.

2) La identificació serà completada amb la paraula “TAXI”,
l’anagrama definit per l’EMT i el número de llicència metropolitana.
Aquesta identificació estarà en les dues portes del darrere
del vehicle i en el capó posterior.

3) Els taxis aniran proveïts dels distintius externs relatius als
dies de descans obligatori col·locats al capó posterior
i altres característiques que fixi l’EMT. També hauran d’anar
proveïts amb els distintius interns, degudament situats, relatius
a:

a) La placa amb les dades del número de llicència, la matrícula
del vehicle i el
nombre de places.

b) El quadre amb les tarifes urbanes vigents i l’extracte de drets i
deures dels usuaris.

c) La identificació del conductor mitjançant el seu carnet
on haurà de figurar la seva fotografia, el número de identificació
fiscal i el número de la llicència.

Article 30. Documentació necessària en els vehicles

a) Els vehicles aplicats a les llicències de taxi hauran d’estar
proveïts de la documentació següent.

a) Documents relatius al vehicle, al taxímetre, l’assegurança
obligatòria i el conductor.

b) Llicència de taxi i autoritzacions per a serveis especials,
si les té.

c) Guia urbana i llistat de carrers dels municipis compresos a l’àmbit
metropolità, amb una antiguitat no superior als quatre anys.

d) Llibre d’inspecció.

b) Els documents abans citats hauran de ser presentats pel conductor
als agents de l’autoritat o inspectors adscrits al servei de taxi quan
siguin sol·licitats.

Article 31. Publicitat

1) La col·locació de publicitat, anuncis, adhesius, indicacions
o pintura diferent dels permesos haurà d’ésser prèviament
autoritzada.

2) La publicitat exterior restarà subjecta, a més del que
disposa aquest Reglament i les seves normes complementàries, a
la normativa sobre seguretat vial i, especialment, a allò establert
per la Llei 9/2000, de 7 de juliol, de regulació de la publicitat
dinàmica a Catalunya.

3) Es determinarà, mitjançant norma complementària,
les característiques que hauran de reunir els suports de la publicitat
per a ser autoritzats amb el fi d’aconseguir una uniformitat estètica
que minimitzi l’impacte en el paisatge urbà i amb l’objectiu de
vetllar per la seguretat del trànsit i de la població.

CAPÍTOL III. De les revisions metropolitanes

Article 32. Revisions metropolitanes

1) Independentment de les revisions previstes d’inspecció tècnica
de vehicles i taxímetres per part dels serveis dependents dels
departaments de la Generalitat de Catalunya competents en aquesta matèria,
totes les llicències i taxis de l’àmbit d’aquest Reglament
seran objecte d’una revisió metropolitana ordinària anual
que tindrà la consideració de condició essencial
de la llicència per determinar-ne la validesa.

2) Els vehicles amb una antiguitat de 10 anys o més, comptats
des de la seva primera matriculació, hauran de passar dues revisions
metropolitanes ordinàries anuals cadascuna de les quals meritarà
la taxa corresponent.

3) A l’acte de revisió haurà d’acudir personalment el titular
de la llicència o l’administrador o apoderat en cas de persona
jurídica, amb el vehicle proveït de la documentació
següent:

a) Permís de circulació del vehicle.

b) Fitxa tècnica del vehicle.

c) Targeta de control metrològic del taxímetre.

d) Llicència metropolitana de taxi a la qual el vehicle està
aplicat.

e) Permís de conduir dels conductors del taxi.

f) Carnet de taxista metropolità dels conductors del taxi.

g) Rebut acreditatiu d’estar al corrent del pagament de la pòlissa
de l’assegurança del vehicle.

h) Butlletí de cotització o certificació acreditativa
que el titular i/o els conductors estan donats d’alta d’una manera permanent
i continuada en el règim corresponent de la Seguretat Social. En
les persones jurídiques, se sol·licitarà, a més,
el del seu administrador o administradors o dels seu Conseller delegat,
si fos el cas.

i) Talonari de rebuts, i recanvi de paper i de tinta o cinta per l’impressora.

j) Llibre d’inspecció

k) La documentació auxiliar requerida per a la prestació
del servei.

l) La documentació acreditativa que s’estimi pertinent per a comprovar
el compliment dels requisits exigits per a l’obtenció de les llicències,
establerts en l’article 16 d’aquest Reglament.

Article 33. Característiques de la revisió metropolitana
ordinària

1) Serà finalitat de la revisió metropolitana, mitjançant
la presentació de la documentació requerida, la comprovació
del continuat compliment dels requisits exigits per a l’obtenció
i l’explotació de la llicència.

2) En les revisions metropolitanes seran exigides l’adequació,
la seguretat, l’accessibilitat, la comfortabilitat, la conservació,
la higienització i la desinfecció de tots els elements i
les instal·lacions dels taxis.

3) Així mateix serà objecte de la revisió metropolitana
la comprovació del correcte estat de la planxa i la pintura dels
vehicles, dels seus distintius externs i interns i dels elements obligatoris.

4) Per passar la revisió metropolitana de forma favorable és
requisit indispensable que el vehicle i el taxímetre hagin passat
correctament les preceptives revisions realitzades per part dels serveis
dependents dels departaments de la Generalitat de Catalunya competents
en aquesta matèria.

Article 34. Validesa de la revisió metropolitana ordinària
i distintiu per a la seva acreditació.

1) La validesa de la revisió metropolitana ordinària serà
d’un any, excepte pels vehicles de 10 o més anys que serà
de sis mesos.

2) Un cop superada la revisió amb resultat favorable es col·locarà
un distintiu acreditatiu d’aquest resultat en el parabrisa davanter del
vehicle. En el distintiu esmentat constarà el mes i l’any de finalització
de la validesa de la revisió realitzada.

Article 35. Revisions metropolitanes extraordinàries

Amb l’objecte de realitzar revisions i inspeccions específiques
es podran ordenar, en qualsevol moment, motivadament i de forma individualitzada
la realització de revisions metropolitanes extraordinàries.

Article 36. Requeriments

Els titulars de llicències, els seus conductors i els taxis que
no reuneixin les condicions establertes en aquest Reglament i les seves
normes complementàries seran requerits per a un reconeixement per
part de l’EMT en el qual s’acrediti la reparació de les deficiències
observades. Tot això, sense perjudici de les mesures cautelars
i de la prohibició de prestar serveis, en funció de la gravetat
de la deficiència, fins que es faci efectiu el requeriment.

CAPÍTOL IV. De la prestació del servei

Article 37. Prestació del servei

1) Els taxis únicament tindran disponibilitat de prestació
de serveis els dies, torns i horaris per als quals estiguin expressament
autoritzats. No podran, per tant, prestar serveis els dies de descans
obligatori ni fora dels torns i horaris autoritzats. Mitjançant
norma complementària es determinaran els dies de descans obligatori,
torns i horaris que regiran en la prestació del servei. L’EMT,
anualment, autoritzarà horaris especials en dies concrets en funció
de circumstàncies o esdeveniments que generen un major grau de
mobilitat ciutadana.

2) S’entén per prestació del servei la disponibilitat per
a prestar-lo, estiguin o no ocupats per passatgers.

3) Quan els taxis no estiguin ocupats per passatgers i estiguin disponibles
per a la prestació del servei, situació de lliure, hauran
d’estar situats en les parades senyalades per a l’efecte o circulant.

4) En aquest cas indicaran la seva situació de lliure mitjançant
el mòdul exterior de tarifes que portarà encès el
mòdul de llum verd i en el taxímetre haurà d’identificar-se
aquesta situació.

5) A les àrees d’influència de les estacions de ferrocarrils,
terminals d’autobusos interurbans, port, aeroport, hotels que disposin
de parada o llocs anàlegs definits per l’EMT no es podrà
recollir passatge fora de les parades autoritzades a tal efecte, excepte
que el servei hagi estat prèviament concertat, i així s’acrediti,
en la forma prevista a l’article 39.5 d’aquest Reglament.

Article 38. Obligació de prestar servei

1) El conductor del taxi, en situació de lliure, que sigui requerit
per a prestar un servei no podrà negar-se a realitzar-lo sense
causa justificada. Seran causes justificades:

a) Ser requerit per individus que aixequin sospita de finalitat il·lícita
fonamentada; en aquest cas, el conductor sol·licitarà la
deguda identificació davant els agents de l’autoritat.

b) Ser sol·licitat per a transportar un nombre de persones superior
al de les places autoritzades per al vehicle.

c) Quan qualsevol dels usuaris es trobi en estat d’embriaguesa manifesta
o sota els efectes d’estupefaents.

d) Quan el vestit dels usuaris, el embalums o equipatge o els animals
que portin puguin, de manera manifesta, embrutar o deteriorar elements
del vehicle o afectar la seguretat.

e) Quan l’equipatge, maletes o embalums que portin els usuaris no càpiguen
al maleter.

2) El conductor del taxi que sigui requerit per prestar servei a invidents,
persones amb minusvalies o persones amb nens, no podrà negar-se
a prestar-lo pel fet d’anar acompanyat d’un gos pigall, cadira de rodes
o cadira de nens, el quals seran, a més, transportats de forma
gratuïta.

Article 39. Inici de la prestació del servei

1) L’inici de la prestació del servei pot ser:

a) A requeriment d’usuaris en les parades de taxi.

b) A requeriment d’usuaris situats fora de parades de taxi.

c) A requeriment d’usuaris de forma concertada i sense mediació
d’emissora de taxi.

d) A requeriment d’usuaris amb mediació d’emissora de taxi.

2) A les parades:

a) Els taxis que hi acudeixin hauran de col·locar-se i agafar
passatge en ordre d’arribada, respectant el dret de l’usuari previst a
l’article 9.13 d’aquest Reglament. Quan els conductors estiguin situats
a les parades de taxi i siguin requerits per diverses persones al mateix
temps, l’ordre de preferència serà el d’espera dels usuaris,
excepte en casos d’urgència relacionats amb malalts o persones
que necessitin assistència sanitària.

b) Els usuaris podran escollir el vehicle de la parada per circumstàncies
objectives com ara l’aire condicionat, la possibilitat de pagament amb
targeta, la netedat i l’estat de conservació. Es considera també
una circumstància objectiva l’exhibició del distintiu acreditatiu
de la validesa de la revisió metropolitana ordinària, sempre
que no hagi caducat.

c) El dret d’elecció dels usuaris no podrà ser exercit
a les parades de l’àrea d’influència de les estacions de
ferrocarrils, terminals d’autobusos interurbans, estacions marítimes,
aeroport i llocs anàlegs definits per l’EMT. Tampoc podrà
ser exercit a les parades en les quals, per motius de seguretat vial o
per circumstàncies físiques, com ara la segregació
de la parada de la resta de vials, únicament sigui possible la
incorporació a la circulació general per part del primer
taxi de la parada.

3) Els conductors de taxi que circulin en situació de lliure no
podran acceptar serveis a menys de cinquanta metres d’una parada de taxi
ni en les àrees d’influència descrites en l’article 37.5.
Així mateix, l’EMT, prèvia petició dels municipis,
podrà establir, de forma temporal o permanent, zones delimitades
de prohibició d’acceptar serveis fora parada sempre que n’existeixi
un nombre i distribució suficient.

4) Els conductors de taxi no podran buscar o captar passatge mitjançant
la formulació d’ofertes a les andanes o vestíbuls d’estacions,
aeroport, port o qualsevol altre lloc o escollir passatge fora de les
normes prescrites en aquest Reglament. Així mateix, tampoc es podrà
buscar o captar passatge mitjançant el pagament de comissions.

5) Els conductors que vagin a prestar servei als usuaris que el requereixin
de forma concertada o mitjançant emissora, que es trobin situats
a les àrees d’influència a les quals es refereix l’article
37.5 o en hotels que disposin de parada de taxi a menys de 50 metres,
hauran d’anar proveïts d’un document expedit per la emissora que
acrediti, de forma prèvia a l’inici del servei, que el requeriment
s’ha realitzat de forma concertada. Aquest document estarà a disposició
dels serveis de l’EMT i dels agents de l’autoritat i en el mateix hi haurà
de constar les dades bàsiques del servei que s’estableixin mitjançant
norma complementària i en qualsevol cas el nom i cognoms del passatger
a recollir.

6) Quan un usuari faci senyal per aturar un taxi en situació de
lliure, el conductor haurà de parar el vehicle en el lloc apte
més pròxim vetllant per la seguretat de l’usuari i de tercers
i per la mobilitat de la circulació.

7) Un cop l’usuari entri al vehicle i indiqui el destí sol·licitat
o estigui en disposició d’entrar-hi, el conductor traurà
el lliure i posarà el taxímetre en la posició de
la tarifa corresponent.

8) El conductor de taxi prestarà ajut per pujar o baixar del vehicle
a les persones amb mobilitat reduïda, invidents o a les persones
que vagin acompanyades de nens. Així mateix hauran de recollir
des del costat del vehicle i col·locar, de forma adequada en el
taxi, l’equipatge dels usuaris.

Article 40. Prestació del servei

1) El conductor prestarà el servei requerit seguint l’itinerari
escollit per l’usuari sempre que es pugui realitzar sense incompliment
de les normes de circulació. Si aquest no estableix un itinerari,
el conductor realitzarà el servei per l’itinerari que previsiblement
sigui més curt tenint en compte tant la distància com el
temps estimat en la realització del servei.

2) En les zones d’urbanització incompleta o deficient, els conductors
no estaran obligats a circular per vies que siguin manifestament intransitables
o que ofereixin perill notori per a la seguretat del vehicle o dels seus
ocupants.

3) El conductor respectarà tots els drets de les persones usuàries
i, amb l’adequada correcció, donarà les instruccions necessàries
per al compliment de les obligacions d’aquestes.

4) Durant la prestació del servei de taxi urbà resta prohibit,
tant per al conductor com per als usuaris, fumar a l’interior del vehicle.

5) Si iniciat un servei, el conductor hagués oblidat de posar
en funcionament el taxímetre, l’import corresponent fins al moment
d’advertir l’oblit serà al seu càrrec exclusiu, encara que
sigui al finalitzar la carrera, amb l’exclusió de l’import de la
baixada de bandera.

6) El conductor haurà de parar el funcionament del taxímetre
en el cas que, durant el servei, es produís qualsevol accident
o avaria del taxi que ho interrompés. En aquest supòsit
que, a més, suposi la impossibilitat de la continuació del
servei, l’usuari, que podrà sol·licitar la seva comprovació
als agents de l’autoritat, haurà de satisfer la quantitat que marqui
el taxímetre fins al moment de l’accident o avaria, descomptant
l’import de la baixada de bandera.

7) Quan els usuaris abandonin transitòriament el taxi i els conductors
hagin d’esperar el seu retorn els podran demanar, a títol de garantia,
l’import del recorregut efectuat més mitja hora d’espera llevat
que el temps d’espera previst fos superior, esgotat el qual els conductors
podran considerar-se desvinculats del servei.

8) Quan el conductor sigui requerit per esperar viatgers en llocs en
els quals l’estacionament estigui prohibit o sigui de duració limitada
podrà reclamar dels usuaris l’import del servei efectuat sense
obligació de continuar amb la seva prestació.

Article 41. Finalització del servei

1) En arribar al lloc de destí, el conductor haurà de posar
el taxímetre en situació de pagament i, complint amb aquest
requisit, indicarà a l’usuari l’import del servei permetent que
aquest, si ho requereix, pugui comprovar-lo en el taxímetre. Queda
totalment prohibit el cobrament de quantitat diferent de la que marqui
el taxímetre, no estant obligades les persones usuàries
a pagar un import diferent del que aquest indiqui.

2) El pagament de l’import del servei l’efectuarà l’usuari en
el moment que finalitzi. Els conductors estan obligats a estendre, excepte
renuncia expressa de l’usuari, un rebut de l’import del servei, mitjançant
impressora connectada al taxímetre, i posar-lo a la seva disposició.
Només en cas d’avaria de la impressora es podrà lliurar
un rebut estès en talonari oficial de l’EMT.

3) Així mateix, els conductors estan obligats, amb ocasió
del cobrament del servei, a proporcionar al client el canvi de fins a
vint euros. Aquesta quantitat podrà ser modificada en el moment
d’actualització de tarifes. En cas que la persona usuària
només disposi de bitllet superior a aquell establert com de canvi
obligatori i l’import de la carrera sigui inferior a la dita quantitat,
el conductor tornarà a posar el taxímetre en marxa fins
que l’usuari torni amb el canvi, tenint dret a cobrar també el
nou marcatge de taxímetre, excloent la baixada de bandera.

Article 42. Altres condicions de la prestació del servei

1) El taxímetre haurà d’estar sempre descobert i ubicat
en el camp de visió natural dels usuaris situats en els seients
posteriors. El taxímetre es portarà il·luminat de
manera que la tarifa i l’import siguin visibles.

2) A la nit el conductor haurà d’encendre els llums interiors
per facilitar l’accés i descens del vehicle, així com per
facilitar el pagament de l’import del servei.

3) El conductor que trobi objectes oblidats pels usuaris a l’interior
del taxi els lliurarà el mateix dia o com a molt tard dins de les
vint-i-quatre hores del dia hàbil següent a les dependències
municipals o als llocs que designi l’EMT detallant les circumstàncies
de la trobada.

4) La indumentària dels conductors serà adequada a les
normes socials i, en tot cas, estarà sense taques ni males olors.
Està prohibida expressament la prestació del servei amb
samarretes o pantalons esportius curts, o amb calçat que pugui
suposar un problema per a la seguretat vial durant la conducció.

Article 43. Serveis urbans especials

1) Mitjançant normes complementàries, i previ informe del
Consell Català del Taxi, podran establir-se serveis urbans especials
a realitzar per vehicles aplicats a les llicències metropolitanes.

2) Les normes complementàries respectives, que tindran en compte
la normativa vigent en matèria de transport i sectorials, disposaran
com a mínim sobre:

a) Descripció del servei i manera de prestar-lo.

b) Els requisits i condicions dels titulars de llicència, conductors
i vehicles que podran ser autoritzats.

c) El nombre màxim, si procedeix, de llicències que podran
ser autoritzades.

d) El termini de validesa de les autoritzacions específiques i
la seva renovació.

e) La identificació de les llicències, els taxis i els
conductors autoritzats específicament.

f) Forma de contractació i règim de tarifes aplicable.

3) Els serveis especials únicament podran ser prestats per vehicles
aplicats a llicències metropolitanes de taxi que hagin estat autoritzades
de forma específica per l’EMT.

4) Aquestes autoritzacions específiques tindran una validesa màxima,
que es determinarà en la norma complementària corresponent,
sempre que es compleixin de manera continuada els requisits i condicions
exigides per a la seva obtenció. En cas contrari, es declararà
l’autorització caducada; així mateix es declararà
caducada un cop hagi transcorregut el termini de validesa sense sol·licitar-ne
la renovació o quan la llicència sigui objecte de transmissió.

5) En cap cas, l’atorgament d’una autorització especial crea drets
adquirits.

CAPÍTOL V. De l’aprofitament de la xarxa viària

Article 44. Aprofitament de la xarxa viària

1) L’EMT, conjuntament amb els ajuntaments i amb la participació
de les organitzacions del sector, determinarà les parades de taxi,
la seva ubicació i l’horari de funcionament i vetllarà,
conjuntament amb aquells, per tal que es trobin en bon estat i lliures
de vehicles no autoritzats.

2) L’EMT, conjuntament amb els ajuntaments i amb la participació
de les organitzacions del sector, determinarà carrils d’ús
exclusiu i compartit per als taxis amb altres transports públics,
així com els horaris per a la seva utilització.

3) L’EMT, conjuntament amb els ajuntaments i amb la participació
de les organitzacions del sector, determinarà els girs i vials
permesos per a la circulació dels taxis, prohibits o restringits
per a altres vehicles.

Articles 45. Parades

1) Els taxis en servei normal i situació de lliure hauran d’estacionar-se
preferentment en les parades.

2) L’EMT, donant-ne compte al Consell Català del Taxi, podrà
canviar les vigents normes específiques de funcionament de parades
de les àrees d’influència de les estacions de ferrocarrils,
terminals d’autobusos interurbans, port, aeroport i llocs anàlegs.

3) A les parades queda prohibit efectuar operacions que impedeixin la
immediata posada en servei dels taxis.

CAPÍTOL VI. Les emissores de taxi

Article 46. Les emissores de taxi

L’activitat de mediació en la contractació dels serveis
de taxi estarà reservada a les emissores de taxi que es regularan
per la normativa que en desenvolupament de la Llei 19/2003, del taxi,
aprovi el departament competent en matèria de transports de la
Generalitat de Catalunya.

TÍTOL QUART. DEL RÈGIM ECONÒMIC

CAPÍTOL I. Les tarifes

Article 47. Tarifes

1) La prestació del servei de taxi urbà està subjecta
a tarifes. Les tarifes i els suplements autoritzats són obligatoris
per als titulars de llicències, els conductors i els usuaris.

2) La fixació de les tarifes aplicables als serveis urbans de
taxi s’ajustarà al que preveu la normativa vigent en matèria
de preus. Les tarifes han de garantir sempre la cobertura del cost del
servei i l’obtenció d’un benefici empresarial raonable.

3) Correspon a l’EMT l’aprovació del règim i l’estructura
de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi, sense perjudici
de la seva autorització per la Comissió de Preus de Catalunya.
La revisió de tarifes serà anual excepte que concorrin circumstàncies
justificades que aconsellin una revisió extraordinària.

4) Els serveis de taxi es realitzaran, per regla general, mitjançant
la contractació global de la capacitat total del vehicle.

5) Els taxímetres marcaran únicament les tarifes aprovades
dels serveis de taxi per a les quals estiguin autoritzades les llicències.
Els elements de les tarifes seran la baixada de bandera, la tarifa quilomètrica,
la tarifa horària i els suplements autoritzats en les tarifes vigents.
Aquests darrers quedaran bloquejats en la quantia màxima admesa
en el canvi de tarifes.

6) L’EMT podrà autoritzar, en la forma i les condicions oportunes,
complements per a serveis especials. Aquests complements i les tarifes
s’exhibiran a l’interior del vehicle, en lloc visible per a la seva comprovació
per l’usuari.

TÍTOL CINQUÈ. DE LA INSPECCIÓ I EL RÈGIM
SANCIONADOR

CAPÍTOL I. Inspecció del servei

Article 48. Òrgan d’inspecció i personal d’inspecció

1) La vigilància i la inspecció del servei urbà
de taxi en l’àmbit d’aplicació d’aquest Reglament correspondrà
als òrgans de l’EMT que estatutàriament la tinguin atribuïda,
sense perjudici de les competències d’altres administracions en
matèria d’inspecció.

2) El personal adscrit al servei d’inspecció, en l’exercici de
les seves funcions, vindrà obligat a identificar-se mitjançant
un document acreditatiu de la seva condició.

3) El personal a què es refereix l’apartat anterior estarà
obligat a guardar secret professional respecte als fets que conegui en
l’exercici de les seves funcions, sense perjudici de la col·laboració
administrativa prevista en l’article 49.8 d’aquest Reglament.

4) Els inspectors tenen el caràcter i la potestat d’autoritat
en l’exercici de les seves funcions.

5) Els inspectors podran sol·licitar, per a un compliment eficaç
de les seves funcions, el suport necessari de les policies locals i d’altres
forces i cossos de seguretat, així com també els serveis
d’inspecció d’altres administracions.

Article 49. Exercici de l’activitat inspectora

1) La funció inspectora pot ser exercida d’ofici o com a conseqüència
de denúncia formulada per entitat, organisme o persona interessada.

2) En l’exercici de la seva funció, els membres dels serveis d’inspecció
estan autoritzats per a fer les proves, les investigacions o els exàmens
que siguin necessaris per a cerciorar-se de l’observança de les
disposicions legals vigents en matèria del servei del taxi.

3) Els conductors o titulars dels serveis i les activitats a les quals
es refereix aquest Reglament estan obligats a facilitar al personal dels
serveis d’inspecció, en l’exercici de les seves funcions, la inspecció
dels seus vehicles i instal·lacions i l’examen dels documents vinculats
amb l’exercici de l’activitat que se’ls requereixi, sempre que així
resulti necessari per verificar el compliment de les obligacions establertes
en aquest Reglament, respectant en tot moment la regulació legal
de protecció de dades de caràcter personal.

4) Així mateix, el personal dels serveis d’inspecció en
l’exercici de les seves funcions podrà sol·licitar de les
emissores de taxi, usuaris i, en general, de tercers, informació
referent als serveis de taxi amb els quals tinguin o hagin tingut relació,
respectant en tot moment la regulació legal de protecció
de dades de caràcter personal.

5) L’incompliment de les obligacions establertes en els apartats 3) i
4) d’aquest article es considerarà com a negativa o com a obstrucció
a l’actuació de la inspecció.

6) Les actes aixecades pels serveis d’inspecció han de reflectir
amb claredat les circumstàncies dels fets o les activitats que
puguin ser constitutius d’infracció, les dades personals del presumpte
infractor i de la persona inspeccionada i la conformitat o disconformitat
motivada dels interessats, així com les disposicions que, si és
necessari, es consideren infringides.

7) Els fets constatats en les actes aixecades pel personal de la inspecció
tenen valor probatori i gaudeixen de la presumpció de veracitat,
sense perjudici de les proves que puguin aportar les persones interessades
en defensa dels drets o els interessos respectius.

8) Si, en la seva actuació, el personal d’inspecció percebés
qualsevol infracció a la normativa reguladora d’altres sectors
subjectes a ordenació administrativa, especialment en matèria
laboral, fiscal o de seguretat vial, o qualsevol acte presumptament il·lícit
ho posarà en coneixement de l’autoritat que segons el cas sigui
competent.

CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR

Article 50. Subjectes infractors

1) La responsabilitat administrativa per les infraccions de les normes
reguladores dels serveis de taxi correspondrà:

a) En les infraccions comeses en els serveis de taxi emparats per la
perceptiva llicència, a la persona física o jurídica
titular d’aquesta, llevat que sigui aplicable el previst a l’apartat c)

b) En les infraccions comeses en els serveis de taxi realitzats sense
la cobertura de la llicència corresponent, a la persona física
o jurídica que usa o té atribuïda la facultat d’ús
del vehicle.

c) En les infraccions comeses pel conductor del vehicle durant la prestació
del servei, a aquest.

d) En els supòsits d’incompliment tarifaris, la responsabilitat
correspon al conductor i a l’intermediari, si existeix i es partícip
de l’incompliment. En cas que no pugui identificar-se el conductor, serà
responsable el titular de la llicència.

2) En les infraccions comeses per les entitats a què es refereix
l’article 29 de la Llei 19/2003 i, en general, per terceres persones que,
sense estar compreses en l’apartat anterior, realitzin activitats afectades
per aquesta norma, a la persona física o jurídica a qui
vagi dirigit el precepte infringit o a qui les normes corresponents atribueixin
específicament la responsabilitat.

3) La responsabilitat administrativa derivada de les infraccions assenyalades
en aquest Reglament s’exigirà a les persones a qui fan referència
els apartats anteriors, sense perjudici que aquestes puguin exercir les
accions que siguin procedents contra les persones a les quals les infraccions
siguin materialment imputables.

Article 51. Infraccions

1) Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions
que contravinguin les obligacions establertes a la Llei 19/2003, de 4
de juliol, del taxi i les que en desenvolupament d’aquesta s’especifiquen
en els articles següents, a títol de dol, culpa o simple negligència.

2) Les infraccions de les normes reguladores del servei de taxi es classifiquen
en molt greus, greus i lleus.

Article 52. Infraccions molt greus

Es consideren infraccions molt greus:

1) Prestar el servei de taxi sense la llicència o l’autorització
preceptiva. S’inclou en aquest apartat la prestació de serveis
especials regulats per aquest Reglament sense l’autorització expressa
corresponent.

2) Obstruir o negar-se a l’actuació dels serveis d’inspecció
de manera que s’impedeixi l’exercici de les funcions que tenen atribuïdes.
S’entendrà inclòs en el present apartat tot supòsit
que els subjectes infractors o la persona que els representi impedeixi,
obstaculitzi o retardi, sense causa justificada, l’examen del servei d’inspecció
dels vehicles, les instal·lacions i la documentació administrativa.

3) Emprar llicències expedides a nom d’altres persones.

4) Incomplir les obligacions de prestació continuada del servei
imposades en aquest Reglament.

5) No portar aparell taxímetre, manipular-lo o fer-lo funcionar
d’una manera inadequada, quan aquest fet sigui imputable a l’actuació
de la persona titular de la llicència o al personal que en depengui.

6) Prestar el servei de taxi mitjançant persones diferents de
la titular de la llicència o les que aquesta autoritzi o contracti,
o persones que no tinguin el certificat habilitant. S’inclou en aquest
apartat la conducció del taxi per persones sense el corresponent
carnet de taxista expedit per l’EMT que acrediti l’autorització
per a la conducció del vehicle de la llicència que l’empara
o sense estar d’alta en el règim que correspongui de la Seguretat
Social.

7) Prestar serveis de taxi en condicions que puguin posar en perill greu
i directe la seguretat de les persones. S’inclou en aquest apartat la
prestació del servei amb nivells d’alcoholèmia superiors
als permesos per la legislació vigent o sota la influència
d’estupefaents. Així mateix, s’inclou prestar servei amb vehicles
sense la ITV vigent quan suposi perill greu i directe per a la seguretat
de les persones.

Article 53. Infraccions greus

Es consideren infraccions greus:

1) Prestar serveis de taxi amb vehicles diferents als adscrits a les
llicències en els casos que aquesta infracció no tingui
la consideració de molt greu, de conformitat amb l’article 53.1.

2) Incomplir les condicions essencials de la llicència o les condicions
de prestació del servei de taxi en els termes recollits en aquest
Reglament o en les seves Normes Complementaries que no estiguin tipificades
expressament per cap altre apartat d’aquest article ni siguin qualificades
d’infracció molt greu, d’acord amb l’article 52. S’inclou en aquest
apartat:

a) Prestar servei de taxi amb vehicles que incompleixen les condicions
recollides en aquest Reglament, o sense els elements obligatoris recollits
a l’apartat 28 o els seus precintes corresponents.

b) Prestar servei amb la ITV del vehicle caducada.

c) Prestar servei sense assegurança obligatòria del vehicle
vigent o, si fos el cas, sense que la pòlissa cobreixi la conducció
per persona diferent del titular, tret que sigui causa de resolució
de la llicència.

d) Prestar servei amb el carnet de conduir caducat.

e) Prestar servei amb la revisió metropolitana ordinària
caducada.

f) Canviar sense autorització els distintius fixats en el vehicle
referent al número de llicència, dia de descans setmanal
o qualsevol altre.

g) Exhibir sense autorització distintius referents a l’acreditació
per a la prestació de serveis especials regulats en aquest Reglament
o les seves Normes complementàries.

h) Prestar servei utilitzant la mediació d’una persona física
o jurídica no autoritzada per a aquesta activitat sense perjudici
de la sanció que pugui correspondre al mediador de conformitat
a l’establert en l’article 52.1 d’aquest Reglament. Existeix mediació
quan es realitzin activitats de gestió, oferta, administració
de serveis o posada en contacte d’usuaris i conductors o titulars amb
la finalitat d’afavorir l’explotació de la llicència.

i) Prestar el servei sense portar el taxímetre, el mòdul
o, en el seu cas, la impressora en funcionament o posar en funcionament
el taxímetre abans de la concertació del servei, excepte
que es tracti d’un servei contractat mitjançat emissora de taxi
autoritzada i amb tarifes o suplements aprovats. S’inclou en aquest apartat
estar-se a la parada amb el taxímetre en funcionament.

j) Prestar serveis per trajectes o itineraris innecessaris o inadequats,
lesius econòmicament per als interessos de l’usuari o sense fer
cas de les seves indicacions sense causa justificada.

k) Buscar o captar passatge mitjançant la formulació d’ofertes
a les andanes o vestíbuls d’estacions, aeroport, port o qualsevol
altre lloc o escollir passatge fora de les normes prescrites en aquest
Reglament. Així mateix, tampoc es podrà buscar o captar
passatge mitjançant el pagament de comissions.

l) No respectar el torn a les parades

m) No acreditar la possessió del document acreditatiu de la realització
d’un servei concertat, en els supòsits previstos a l’article 39.5
del present Reglament.

3) Incomplir amb el règim de tarifes. En especial:

a) Prestar servei aplicant tarifes diferents a les autoritzades.

b) Admetre passatge mentre el taxímetre estigui en funcionament,
excepte en els supòsits autoritzats. Fer les operacions de cobrament
amb el taxímetre en marxa o exigir més d’una baixada de
bandera en un recorregut.

c) Aplicar suplements no autoritzats o per serveis no prestats o gratuïts
i, en general, el cobrament abusiu.

4) No atendre una sol·licitud de servei de taxi si està
de servei o abandonar el servei abans que finalitzi.

5) Falsejar la documentació obligatòria de control, incloent
la falsedat de les dades en el rebut o la factura del servei prestat.

6) No portar el llibre d’inspecció.

7) Negar-se o obstruir l’actuació dels serveis d’inspecció
o dels agents de l’autoritat quan no es donin les circumstàncies
previstes a l’article 52.2 d’aquest Reglament.

8) Incomplir els serveis obligatoris que es puguin establir.

9) Prestar servei en dies de descans obligatori o fora dels horaris o
torns establerts mitjançant normes complementàries.

10) Prestar servei amb aparells taxímetres que no s’ajustin a
la revisió metrològica vigent, excepte que sigui qualificable
de molt greu.

11) La instal·lació en el vehicle d’instruments, accessoris
o equipaments no autoritzats que puguin afectar la correcta prestació
del servei.

12) Qualsevol de les infraccions previstes en l’article anterior quan,
per la seva naturalesa, ocasió o circumstància no hagi de
ser qualificada com a molt greu, havent-se de justificar l’existència
de les circumstàncies referides i de motivar la resolució
corresponent.

Article 54. Infraccions lleus

Es consideren infraccions lleus:

1) Realitzar serveis sense portar en el vehicle la documentació
formal que acrediti la possibilitat legal de prestar-lo o la que resulti
exigible per a la correcta acreditació de la classe de transport
que s’està realitzant, excepte que aquesta infracció hagi
de ser qualificada com a molt greu d’acord amb el que disposa l’article
52.1 d’aquest Reglament.

2) No portar en lloc visible del vehicle els distintius exigits per la
normativa o portar-los en condicions que en dificultin la percepció,
així com la utilització inadequada dels distintius, llevat
que hagi de ser qualificada d’infracció greu d’acord amb el que
es disposa als apartats f) i g) del punt 2 de l’article 53 d’aquest Reglament.

3) Manca dels quadres de tarifes preceptius i altres d’obligada exhibició
per al coneixement del públic, i qualsevol altra circumstància
relativa a la llegibilitat, redacció, dimensions o altres que impedeixin
o ocasionin dificultats en el coneixement del seu contingut per part del
públic.

4) No complir les normes generals de policia en instal·lacions
fixes i vehicles, excepte que l’incompliment sigui qualificat d’infracció
greu o molt greu, d’acord amb els articles 52 i 53 d’aquest Reglament.

5) No respectar els drets dels usuaris establerts per aquest Reglament,
si aquest incompliment no pot ser qualificat de molt greu o greu, d’acord
amb els articles 52 i 53 d’aquest Reglament.

6) Retenir objectes abandonats en el vehicle sense donar-ne compte a
l’autoritat competent en un termini màxim de 48 hores.

7) No proporcionar als usuaris el canvi de moneda en els terminis determinats
en aquest Reglament o les seves actualitzacions.

8) No donar el rebut o la factura del servei prestat als usuaris o donar-los
un rebut o factura que no compleixi els requisits establerts en la normativa
aplicable.

9) Incomplir les prescripcions relatives a l’exhibició de la publicitat
en els vehicles o portar publicitat en el vehicle sense autorització
de l’EMT.

10) Qualsevol de les infraccions a què fa referència l’article
53 quan la naturalesa, l’ocasió o les circumstàncies dels
fets aconsellin no qualificar-les de greus. S’inclou en aquest apartat:

a) No admetre el número de viatgers legalment autoritzat o transportar
un nombre de viatgers superior a l’autoritzat, llevat que hagi de ser
qualificada com a molt greu, de conformitat amb el que disposa l’article
52.7 d’aquest Reglament.

b) No respectar l’ordre de preferència dels usuaris en les parades.

c) Abandonar el vehicle en la parada.

d) Admetre passatge a menys de cinquanta metres d’una parada o fora de
les parades en les àrees d’influència a les quals es refereix
l’article 37.5 d’aquest Reglament, llevat que sigui tipificada com a greu
d’acord amb l’article 53.2.

e) No acceptar que l’usuari faci ús indistintament de les llengües
catalana o castellana en les indicacions per a la necessària prestació
del servei.

f) No respectar la prohibició de fumar en el vehicle.

g) La manca de netedat, higiene o bon estat del vehicle, així
com la manca d’higiene personal.

h) Prestar servei amb una indumentària o calçat inadequat.

i) Promoure discussions amb els usuaris, els inspectors del servei o
agents de l’autoritat o insultar-los, amenaçar-los o el tracte
desconsiderat amb aquests.

j) No complimentar els requeriments efectuats en les revisions metropolitanes,
llevat que sigui considerat com a greu, de conformitat amb el que disposa
l’article 52.7 d’aquest Reglament.

Article 55. Sancions

1) Les infraccions lleus són sancionades amb advertiment o multa
de fins a 250 euros, o amb les dues sancions alhora; les greus, amb multa
de fins a 1.250 euros, i les molt greus, amb multa de fins a 2.500 euros.

2) La quantia de les sancions es graduarà tenint en compte el
dany o perjudici causat, la intencionalitat i la reincidència.
Es considera una circumstància atenuant haver esmenat la infracció
a requeriment de l’Administració.

3) En les infraccions greus i lleus derivades de denuncies formulades
per usuaris o altres taxistes es podrà considerar com a atenuant
el fet que la part denunciada, a requeriment de la denunciant, accepti
sotmetre’s a un procediment arbitral i n’accepti el seu resultat. Aquesta
atenuant no serà aplicable en cas de reincidència.

4) Independentment de la sanció pecuniària que correspongui,
la comissió d’infraccions previstes en els apartats 1), 5) o 7)
de l’article 52 poden implicar el precinte del vehicle.

5) La quantia de les sancions pecuniàries imposades es pot reduir
fins a un 50 per cent si, a petició de la persona sancionada, se
substitueix el percentatge reduït per altres mesures que tendeixin
a corregir la conducta infractora. Les mesures correctores seran de caràcter
formatiu en matèries relacionades amb el taxi, impartides en centres
acreditats per la Generalitat de Catalunya o de caràcter de prestació
social relacionada amb la conducta infractora i seran determinades per
l’EMT, previ informe del Consell Català del Taxi. La reducció
de la sanció serà de 100 euros per cada 10 hores de formació
o prestació i, com a màxim, del 50 per cent de la sanció.

6) La quantia de les sancions pecuniàries que poden correspondre
als subjectes infractors com a conseqüència d’expedients sancionadors
incoats per l’EMT es reduiran en un 50% si, en el termini per formular
al·legacions al plec de càrrecs, es produeix el pagament
voluntari, la qual cosa donarà lloc a la finalització de
l’expedient amb imposició de la sanció per la quantia ingressada

7) Les infraccions tipificades als apartats 1). 3), 4), 5) i 6) de l’article
52 d’aquest Reglament es consideraran incompliments de gravetat manifesta
i, sense perjudici de la sanció aplicable, poden comportar la resolució
de la llicència, amb la tramitació prèvia de l’expedient
corresponent en el qual es requerirà sempre l’audiència
de la persona titular de la llicència.

8) La reiterada infracció de les condicions essencials de les
llicències assenyalades a continuació quant al nombre d’infraccions
i al període temporal assenyalats, sense perjudici de la sanció
aplicable, poden comportar la resolució de la llicència,
amb la tramitació prèvia de l’expedient corresponent en
el qual es requerirà sempre l’audiència de la persona titular
de la llicència. S’inclouen en aquest supòsit els següents:

a) Les infraccions tipificades en els apartats 2) i 7) de l’article 52
d’aquest Reglament, quan s’hagi estat objecte de dues sancions fermes
en via administrativa per la mateixa infracció en el termini de
tres anys.

b) Les infraccions tipificades en l’article 53 d’aquest Reglament, quan
s’hagi estat objecte de dues sancions fermes en via administrativa per
la mateixa infracció en el termini de dos anys.

9) Es considerarà circumstància agreujant de la responsabilitat
derivada de la comissió de qualsevol tipus d’infracció la
reincidència, entesa com el fet d’haver estat objecte de més
de dues sancions, pel mateix tipus d’infracció, en el termini d’un
any, mitjançant resolució ferma en via administrativa.

Article 56. Òrgans competents

La competència per imposar les sancions previstes en aquest Reglament
respecte a la
prestació de serveis urbans de taxi correspondrà als òrgans
de l’EMT que estatutàriament la tinguin atribuïda.

Article 57. Mesures provisionals

1) Abans d’iniciar el procediment administratiu, l’òrgan competent
per a la incoació d’expedients sancionadors, d’ofici o a instància
de part, en els casos d’urgència, per protegir els interessos de
les persones implicades, preservar els interessos generals o evitar el
manteniment de la infracció podrà adoptar les mesures adequades
per a aquests efectes. Aquestes mesures han de ser confirmades, modificades
o aixecades per l’acord d’iniciació del procediment sancionador,
que s’ha de produir dins dels quinze dies següents a l’adopció
de l’acord, el qual pot ser objecte de recurs que sigui procedent.

2) En tot cas, quan siguin detectades durant la prestació d’un
servei infraccions que hagin de ser denunciades d’acord amb el previst
en els apartats 1), 3), 5), 6) i 7) de l’article 52, de l’article 53.1
o de les lletres a) a d) de l’article 53.2 podrà ordenar-se la
paralització immediata del vehicle fins que se suprimeixin els
motius determinants de la infracció, i s’adoptaran les mesures
necessàries amb el fi de que els usuaris pateixin la menor pertorbació
possible.

Article 58. Procediment sancionador

1) La incoació i la tramitació dels expedients sancionadors
instruïts per infraccions en el present Reglament, els realitzarà
l’òrgan competent de l’EMT ajustant-se al que estableixin les normes
i els principis de procediment administratiu sancionador per la legislació
sobre el procediment administratiu comú i per la normativa catalana
sobre el procediment sancionador.

2) Els expedients sancionadors podran iniciar-se:

a) D’ofici, bé a conseqüència d’actes d’infracció
subscrites pels serveis d’inspecció o com a conseqüència
de denúncies formulades per les forces i cossos de Seguretat de
l’Estat, per la policia autonòmica, per la policia local o per
serveis d’inspecció d’altres Administracions.

b) Per denúncia d’usuaris, entitats, associacions o persones interessades.

3) Les denúncies d’associacions, entitats, usuaris i persones
interessades podran formular-se mitjançant comunicació escrita,
amb signatura original, dirigida per qualsevol medi a l’òrgan competent.

4) El termini màxim en què s’ha de notificar la resolució
del procediment sancionador serà d’un any des de la data de notificació
de l’acord d’inici d’aquest procediment. Un cop transcorregut el termini,
s’ha d’acordar la caducitat de l’expedient i l’arxiu de totes les actuacions.

5) Amb relació a l’execució de les sancions imposades per
aplicació d’aquest Reglament seran d’aplicació la legislació
vigent sobre règim jurídic de les administracions públiques
i el procediment administratiu comú i la normativa sobre recaptació
de tributs.

6) El pagament de sancions pecuniàries imposades per resolució
ferma en via administrativa serà requisit necessari per obtenir
l’autorització administrativa per a la transmissió dels
vehicles amb els quals s’hagi comès la infracció i, també,
per a la transmissió de les llicències als quals aquests
vehicles estiguin referits.

7) Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys, les infraccions
greus prescriuen al cap de dos anys i les infraccions lleus prescriuen
al cap d’un any. Aquests mateixos terminis són aplicables a la
prescripció de les sancions. El còmput dels terminis es
regeix per la legislació sobre el procediment administratiu comú.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Nombre de llicències

Als efectes de l’establert a l’article 14.1 d’aquest Reglament, segons
el que determina l’article 6.1 de la Llei 19/2003, s’estableix que la
relació entre el nombre de llicències de taxi atorgades
i el nombre d’habitants és la real existent en el moment d’entrada
en vigor de la citada Llei.

Segona. Àmbit d’aplicació

1) Amb relació a l’establert en l’article 2.3 d’aquest Reglament,
mentre no es formalitzin nous convenis, serà vigent a l’àmbit
territorial existent en el moment d’entrada en vigor d’aquesta.

2) Aquest àmbit es correspon, a més dels municipis mencionats
a l’article 2.2 d’aquest Reglament, als municipis de Cerdanyola del Vallès,
Molins de Rei, Pallejà, el Papiol, Ripollet, Sant Climent de Llobregat,
Sant Cugat el Vallès, Sant Vicenç dels Horts i Santa Coloma
de Cervelló.

Tercera. Mobilitat i millora de la rendibilitat del sector

L’EMT col·laborarà amb les administracions competents,
amb la participació de les associacions representatives del sector,
en la promoció de plans de millora de la mobilitat i la utilització
de la xarxa viària metropolitana.

Aquests plans hauran de tenir en compte la repercussió de la mobilitat
en els taxis, així com la necessitat de disposar d’una xarxa adequada
de parades de taxis i d’implantar unes infrastructures en les vies públiques
que n’afavoreixin la circulació. En el disseny dels plans específics
s’han de tenir en compte els aspectes de la Llei 9/2003, de 13 de juny,
de mobilitat i el seu desenvolupament que pot afectar el sector del taxi.

Igualment, amb la col·laboració de les administracions
competents i amb la participació del Consell Català del
Taxi, s’impulsaran iniciatives per a optimitzar i millorar la rendibilitat
del sector i apropar la oferta a les necessitats de la demanda.

Quarta. Accessibilitat al servei per a totes les persones

De conformitat amb el que estableix el Decret 135/1996, de 24 de març,
del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, que
desenvolupa la Llei 20/1991, de 25 de novembre, l’EMT col·laborarà
amb les administracions competents, amb participació de les associacions
representatives del sector i el Consell Català del Taxi, en la
promoció de la progressiva incorporació de vehicles adaptats
per prestar el servei de taxi a persones amb minusvalies en cadira de
rodes.

La incorporació d’aquests vehicles haurà de tenir-ne en
compte la viabilitat, la garantia de la qualitat en el servei a l’usuari,
així com la rendibilitat econòmica per al titular de l’activitat.

Mentre el percentatge de vehicles adaptats no superi el dos per cent del
total de vehicles aplicats a llicència de taxi, les llicències
aplicades als vehicles adaptats estaran eximides del compliment dels dies
de descans setmanal sempre que, en els dies de descans referits, prestin
el servei de taxi de forma exclusiva a persones amb mobilitat reduïda.

Així mateix, la norma complementària de vehicles per al
servei de taxi haurà d’actualitzar-se quan el govern de l’Estat
aprovi l’establert en la Disposició final vuitena de la Llei 51/2003,
de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats, no-discriminació i
accessibilitat de les persones amb discapacitat. Les condicions bàsiques
d’accessibilitat que siguin establertes d’acord amb la disposició
mencionada seran obligatòries a partir dels set anys d’entrada
en vigor de la Llei 51/2003.

Cinquena. Noves tecnologies

L’EMT col·laborarà amb les administracions competents,
amb la participació de les associacions representatives del sector
i el Consell Català del Taxi, en la promoció de la progressiva
incorporació al servei de taxi de noves tecnologies que permetin
millorar el servei a les persones usuàries i optimitzar la gestió
de la oferta i la demanda, millorant el grau d’ocupació efectiva
dels vehicles, reduint-ne la circulació en situació de lliure
i els costos d’explotació.

La incorporació d’aquestes noves tecnologies haurà de tenir
en compte la viabilitat tècnica, la garantia de la qualitat del
servei a l’usuari, així com la rendibilitat econòmica per
al titular de l’activitat.

Sisena. Formació

L’EMT col·laborarà amb les Administracions competents,
amb la participació de les associacions representatives del sector
i el Consell Català del Taxi, en la promoció de les mesures
i dels instruments necessaris per garantir la formació inicial
i continuada dels professionals del taxi.

Aquestes mesures incidiran, especialment, en els aspectes vinculats amb
la seguretat vial, l’atenció al públic, el coneixement de
llengües estrangeres i altres aspectes que puguin contribuir a millorar
el servei ofert als usuaris.

Setena. Seguretat

L’EMT col·laborarà amb les Administracions competents,
amb la participació de les associacions representatives del sector
i el Consell Català del Taxi, en la promoció de la progressiva
incorporació al servei de taxi de les mesures en els vehicles que
permetin millorar la seguretat dels conductors en la prestació
de l’activitat.

La incorporació d’aquestes mesures haurà de tenir-ne en
compte la viabilitat tècnica, la garantia de la qualitat en el
servei de l’usuari, el seu cost, així com la coordinació
amb les forces de seguretat de l’Estat, policia autonòmica i policies
locals.

Vuitena. Mesures mediambientals

L’EMT col·laborarà amb les administracions competents,
amb la participació de les associacions representatives del sector
i el Consell Català del Taxi, en la promoció de la progressiva
incorporació en el sector del taxi de vehicles equipats amb motors
adaptats per a la utilització de combustibles menys contaminants.
Així mateix, és necessari promoure la reducció progressiva
de les emissions sonores dels vehicles i l’optimització del reciclatge
dels materials utilitzats.

La incorporació d’aquests vehicles haurà de tenir en compte
la viabilitat tècnica, la garantia de la qualitat en el servei
a l’usuari, així com la rendibilitat econòmica per al titular
de l’activitat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Adequació de la titularitat actual de les llicències

1) Les persones físiques o jurídiques que, en el moment
de l’entrada en vigor d’aquest Reglament, no compleixin amb algun dels
requisits exigits per a ésser titular de llicència, disposaran
d’un termini d’un tres mesos des de l’entrada en vigor per comunicar-ho
a l’EMT i d’un termini d’un any des de l’entrada en vigor per regularitzar
la situació o transferir la llicència. Transcorreguts els
terminis referits sense comunicació o sense regularització
de la situació, l’EMT procedirà, en el moment en què
tingui coneixement del fet, a allò que estableix l’article 13.5
d’aquest Reglament.

Segona. Implantació de les impressores de rebuts i sistemes de
localització

1) A partir del dia 1 de gener de 2009, les impressores per emetre rebuts
a partir de la informació facilitada pel taxímetre seran
un element obligatori en tots els vehicles aplicats a les llicències
conforme s’estableix a l’article 28.1.d) d’aquest Reglament.

2) Fins que arribi la data assenyalada al punt anterior, l’autorització
per a l’aplicació de vehicles, nous o de segona mà, a les
llicències metropolitanes de taxi estarà condicionada a
que aquests incorporin de l’esmentat element obligatori

3) Així mateix, durant el període transitori entre l’entrada
en vigor d’aquest Reglament i la data assenyalada en l’apartat 1) d’aquesta
Disposició, els conductors de vehicles que no disposin d’impressora
estaran obligats a emetre, excepte renuncia expressa de l’usuari, rebut
conforme al model normalitzat.

4) El sistema de localització del vehicle per a emergències
previst a l’article 28.1.e) d’aquest Reglament serà obligatori
en tots els vehicles aplicats a llicències metropolitanes de taxi
-nous i de segona mà- que s’apliquin a partir del dia 1 de gener
de 2008.

Tercera. Requisits exigibles als administradors de persones jurídiques.

Les persones que a data 3 de juny de 2004 siguin administradors o consellers
delegats de persones jurídiques titulars de llicències metropolitanes
de taxi i no posseeixin els permisos, certificats o credencials que aquest
reglament exigeix a aquests òrgans socials, queden exempts de la
seva tinença mentre continuïn exercint aquest càrrec.

Quarta. Normes complementàries

Mentre no s’aprovin les corresponents normes complementàries sobre
la matèria, romanen vigents les Normes Complementàries XI,
XVI i XX del Reglament regulador del servei del taxi de 12 d’abril de
1981 redactades, respectivament, segons acords del Consell Metropolità
de l’EMT de 14 de juliol de 1988, 17 de setembre de 1992 i 2 d’octubre
de 1997, amb les excepcions que s’indiquen a continuació:

a) pel que fa a l’esmentada Norma Complementaria XVI queden derogats
els seus articles 1r, 2n primer paràgraf i l’última frase
de l’apartat c) del mateix que diu “l’efectivitat dels quals estarà
supeditada a l’admissió del taxímetre per l’EMT”, 4rt,
22è, 29è segon paràgraf, 36è a 41è,
ambdós inclosos, i les seves disposicions transitòries.
b) pel que fa a l’esmentada Norma Complementaria XX queda derogada la
frase “, quan així ho sol·licitin els usuaris”
continguda al primer paràgraf.

Cinquena. Adequació dels distintius d’emissores

Els vehicles que a l’entrada en vigor d’aquest Reglament portin distintius
de l’emissora a la que pertanyen disposaran d’un termini de fins el dia
31 de desembre de 2008 per adaptar-se a allò previst a la lletra
c) del apartat 6 de la Norma Complementaria III.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

En el moment de l’entrada en vigor d’aquest Reglament restarà
derogada qualsevol disposició anterior d’igual o inferior rang
normatiu que s’oposi al seu contingut.

Excepció feta del que es disposa a l’anterior disposició
transitòria cinquena, queda expressament derogat el Reglament regulador
del servei del taxi de 12 d’abril de 1981 i les seves normes complementaries.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Revisió de l’import de les sancions

Es faculta a la Comissió de Govern de l’EMT per actualitzar, a
proposta de l’IMET, la quantia de sancions establertes en aquest Reglament,
d’acord amb els decrets del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya
sobre la seva actualització.

Segona. Entrada en vigor

Aquest Reglament i les normes complementàries que figuren com
annex entrarà en vigor al cap de vint dies naturals d’haver-se
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
l’acord de la seva aprovació definitiva amb el seu text íntegre.

NORMES COMPLEMENTÀRIES

I. DESCANS SETMANAL

a) Els vehicles taxi aplicats a les llicències gaudiran de dos
dies de descans setmanal. El primer, que tindrà caràcter
obligatori, estarà comprès entre dilluns i divendres, el
segon es realitzarà entre dissabte i diumenge.

b) L’Institut Metropolità del Taxi (IMET) assignarà els
dies de descans setmanal d’acord amb els criteris degudament motivats
tendents a aconseguir la major eficiència en la prestació
del servei. Qualsevol canvi sobre els dies de descans actualment vigents
requerirà l’informe previ del Consell Català del Taxi.
En tot cas, en cadascun dels cinc primers dies de la setmana, quedarà
fora de servei una cinquena part de la flota.

c) El descans setmanal s’iniciarà a les 06,00 hores del dia assignat
a l’efecte, i durarà fins a les 06,00 hores de l’endemà.

d) Queda absolutament prohibida la prestació del servei en dies
de descans setmanal. La contravenció en suposarà una falta
greu tipificada a l’article 53.9) del Reglament metropolità del
taxi.

e) Durant el període de temps en que el titular de la llicència
estigui obligat a realitzar exclusivament la prestació nocturna
del servei, els seus horaris i dies de descans seran els previstos a la
Norma Complementària II.

f) Als titulars de llicències que voluntàriament acceptin
prestar el servei exclusivament en horari nocturn (entre les 20,00 h.
i les 06,00 h.), els seran d’aplicació les normes especials previstes
al punt 2 de la Norma Complementària II. El període mínim
de prestació voluntària de servei nocturn serà de
6 mesos, sense perjudici de poder sol·licitar pròrrogues.
Es faculta al Consell d’Administració de l’Institut Metropolità
del Taxi per a resoldre les peticions, en funció de les necessitats
del servei.

II. HORARIS

1.- Normes generals

L’horari mínim de servei serà de 10 hores, incloses 2 hores
de descans per a menjars, per al servei diürn, comprès entre
les 06,00 hores i les 22,00 hores, i de 8 hores per al servei nocturn,
comprès entre les 22,00 hores i les 06,00 hores.

Els períodes de 10 hores de servei diürn quedaran compresos
entre els límits anteriorment fixats i s’autoritzaran per l’Entitat
Metropolitana d’acord amb les seves necessitats.

En cas de serveis o situacions especials, l’Entitat podrà dictar
normes que ampliïn o modifiquin les anteriors.

2.- Normes especials

Durant els mesos immediatament següents a l’adquisició d’una
llicència, comptats a partir de l’endemà de l’aplicació
del vehicle, el titular vindrà obligat a explotar-la exclusivament
en horari nocturn, entenent per tal el comprès entre les 20,00
hores i les 06,00 hores, incloses dues hores de descans. El Consell d’Administració
de l’Institut Metropolità del Taxi establirà el temps de
durada d’aquesta obligació, en funció de les necessitats
del servei, sense que aquest pugui superar els 18 mesos.

Durant aquest període de temps la llicència adjudicada
tindrà una nit de descans setmanal en la forma següent: llicències
acabades en 1, 2 i 3 la nit del diumenge; les acabades en 4, 5 i 6, la
nit del dilluns; les acabades en 7 i 8, la nit del dimarts; i les acabades
en 9 i 0, la nit del dimecres.

Durant el període de prestació nocturna del servei, els
vehicles portaran un identificatiu exterior que indiqui la seva obligació
de treball nocturn així com de les nits de festa.

Transcorregut el període de temps establert per a la prestació
nocturna del servei, el titular de la llicència haurà de
comparèixer davant l’Institut Metropolità del Taxi per tal
d’adaptar la seva autorització i vehicle a les condicions generals,
independentment de l’horari que triï amb posterioritat.

L’obligació de prestació nocturna del servei amb exclusivitat
durant el període de temps indicat es constitueix com una obligació
essencial inherent a la llicència i per tant, el seu incompliment
comportarà els efectes previstos a l’article 53.8) del Reglament
metropolità del taxi.

Sense perjudici de les competències atribuïdes al Consell
d’Administració de l’Institut Metropolità del Taxi al primer
paràgraf d’aquest punt, qualsevol altre canvi sobre els horaris
especials actualment vigents requerirà l’informe previ del Consell
Català del Taxi.

III. PUBLICITAT

1) Els vehicles aplicats a les llicències metropolitanes podran
portar publicitat interior o exterior d’acord amb les normes legals i
reglamentaries sobre publicitat, conforme la llei i el reglament metropolità
del taxi i amb subjecció a allò que es disposa a la present
Norma Complementaria.

2) Els titulars de llicències metropolitanes de taxi que vulguin
portar publicitat, tant exterior com interior, als vehicles aplicats hauran
de demanar la corresponent autorització a l’EMT i pagar la taxa
de publicitat que s’haurà d’aprovar per ordenança fiscal.
També podrà ser demanada per les persones, agrupacions o
col·lectius previstos a l’article 7 de la Llei de publicitat dinàmica,
especificant per a quines llicències es demana.

3) La validesa de les autoritzacions serà anual i caducaran, en
tot cas, el dia 31 de desembre de cada any. Cada autorització empararà
un sol vehicle i haurà de portar-se permanentment dins del vehicle..

4) L’incompliment de les prescripcions relatives a l’exhibició
de publicitat en els vehicles o el fet de portar publicitat sense autorització
constituirà la infracció prevista a l’article 55.9 del Reglament
metropolità del taxi, sense perjudici de les sancions que puguin
correspondre per infracció de les normes previstes a altres texts
legals.

5) Publicitat interior

Els anuncis s’ajustaran a la normativa sobre publicitat i no podran ocasionar
perill als passatgers ni limitar-ne la seva comfortabilitat. Tampoc podrà
limitar-se la visibilitat del conductor ni limitar o impedir la perfecte
visió del taxímetre per les persones usuàries. Els
suports publicitaris hauran d’estar degudament homologats pel departament
competent de la Generalitat de Catalunya i autoritzats per l’EMT.

6) Publicitat exterior

a) La publicitat exterior anirà col·locada en un suport
situat a la part superior del vehicle. No s’admetrà la col·locació
de material publicitari als vidres o altres parts de la carrosseria.

b) Els suports publicitaris hauran d’estar degudament homologats pel
departament competent de la Generalitat de Catalunya i autoritzats per
l’EMT. Només s’autoritzaran aquells suports que no impedeixin,
ni des del davant ni des del darrera del vehicle, una correcta visió
del mòdul lluminós.

c) Els vehicles adscrits a una emissora de taxi podran portar el distintiu
de la dita emissora sense que això es consideri publicitat dinàmica
als efectes de pagament de taxa. Els distintius hauran de ser prèviament
autoritzats per l’EMT i només podran situar-se al vidre posterior
del vehicle. Hauran de ser d’un material que no impedeixi la visibilitat
de l’interior del vehicle ni pugui afectar la seguretat de la conducció.
En cas de ser de material opac hauran de tenir format horitzontal i les
seves dimensions no podran superar una tercera part de la superfície
del vidre posterior i aniran col·locats a la seva part inferior.


DESCANS SETMANAL

LABORABLES

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

(descansen les llicències acabades en)

1-2 3-4 5-6 7-8 9-0

Si entre el dilluns i el divendres hi hagués un dia festiu, seguiria
sent vàlida l’anterior assignació de dies de descans.

CAPS DE SETMANA

DISSABTE PARELL DISSABTE SENAR

Descansen: 0, 2, 4, 6, 8 Descansen: 1, 3, 5, 7, 9
Treballen: 1, 3, 5, 7, 9 Treballen: 0, 2, 4, 6, 8

DIUMENGE PARELL DIUMENGE SENAR

Descansen: 0, 2, 4, 6, 8 Descansen: 1, 3, 5, 7, 9
Treballen: 1, 3, 5, 7, 9 Treballen: 0, 2, 4, 6, 8

En cas de coincidir que, en un cap de setmana, el dissabte fos dia 31
i el diumenge dia 1, ambdós senars, el torn de descans es realitzaria
de la manera següent:

Dissabte 31: Descansaran les llicències senars i treballaran les
parells.

Diumenge 1: Descansaran les llicències parells i treballaran les
senars.