L’AJUNTAMENT DE BARCELONA TREU A CONCURS SERVEIS DE TAXI PER A GRANS EMPRESES ON ES PODEN FER OFERTES SOBRE LES TARIFES FIXADES

El concurs de servei de taxi de l’Ajuntament és només per a empreses amb un mínim de 350 vehicles, quedant exclosos treballadors autònoms, asociacions, cooperatives i petites empreses.

Les Empreses podran fer ofertes econòmiques sobres les tarifes fixes, per competir en el concurs.

L’ajuntament de Barcelona ha tret a concurs un servei de taxi, per al trasllat de personal de l’ajuntament i dels organismes adherits al “Grup Ajuntament de Barcelona”. Un servei de taxi complementari al ja existent de vehicles oficials del propi ajuntament de Barcelona.

Segons el plec de condicions de l’esmentat concurs, només les flotes amb un mínim de 350 vehicles poden estar en aquest concurs, quedat exclosos treballadors autònoms, asociacions, cooperatives i petites empreses.

Segons la clàusula 4, els serveis contractats estaran sotmesos a la inspecció i vigilància de l’ajuntament de Barcelona, ​​així com l’avaluació de la qualitat del servei rebut i de la capacitat de resposta de l’empresa. Sorprenent que sotmetin a control a aquestes empreses de taxis, quan el normal en aquestes empreses és tenir als seus treballadors fent torns de 12 hores diàries.

Inquietant és la Clausula 9 “Criteris de valoració de les ofertes i admissibilitat de variants”:

L’oferta econòmicament més avantatjosa es determinarà tenint en compte la relació cost-eficàcia d’acord amb la totalitat de la proposició.

Els criteris vinculats a l’objecte del contracte avaluables de forma automàtica i que serviran de base per a l’adjudicació del contracte són els següents:

1) Per l’oferta econòmica, fins a 50 punts.

a) Es valoraran els rappels sobre la facturació global mensual oferts pels licitadors fins a 24 punts.

Establim com facturació mensual, la suma dels serveis facturats mensualment a cadascun de les empreses i organismes inclosos en el present Acord Marc.

L’empresa adjudicatària haurà d’enviar al Servei de Correu, Consergeria i Parc Mòbil, dins dels primers 10 dies següents al mes facturat les relacions independents de serveis facturats en cadascun d’aquests ens, en format excel.

Per a cada franja s’atorgarà la màxima puntuació al millor rappel, segons els marges indicats, i la resta es valorarà proporcionalment.

Facturació mensual €

(sense IVA)

% Rappels Puntuació màxima
Menys de 12.500 Entre 0% i 3,5% 2
Entre 12.501 i 15.000 Entre 0% i 4% 3
Entre 15.001 i 17.500 Entre 0% i 4,5% 4
Entre 17.501 i 20.000 Entre 0% i 5% 7
Més de 20.000 Entre 0% i 5,5% 8

b) Es valoraran les possibles despeses afegides de gestió presentades pels licitadors fins a 22 punts. Considerant la màxima puntuació quan no s’apliqui aquest tipus de despesa.

Despeses de tràmits i gestió sobre els serveis facturats:

% de despeses de gestió sobre la facturació mensual (sense IVA) Punts
Sense despeses de gestió 22
Entre 0,1- 0,4 18
Entre 0,5- 0,9 15
Entre 1,0-1,4 12
Entre 1,5- 1,9 9
Entre 2,0- 2,4 6
Entre 2,5- 2,9 5
Entre 3,0- 3,4 4
Entre 3,5 – 3,9 3
Entre 4,0. 4,4 2
Entre 4,5- 4,9 1
5% o més 0

c) Conforme al redactat en la clàusula 2.2. del Plec de Prescripcions tècniques del Contracte, es valoraran les millores econòmiques en els preus dels serveis de taxi per les hores següents, atorgant 2 punts a la millor oferta respecte l’hora dins de tarifa 1 i 2 punts respecte la millor oferta per hora dins de tarifes 2 i 3. Per la resta d’ofertes s’atorgarà proporcionalment la puntuació que correspongui.

Concepte Preu hora màxim
Hora dins de tarifa 1 30,00 € + iva
Hora dins de tarifes 2 i 3 35,00 € + iva

 

En aquesta clàusula les empreses podran fer ofertes econòmiques, les quals rebran una puntuació. Ofertes econòmiques pel que fa a les tarifes 1, 2 i 3 …
Què signifiquen aquestes ofertes econòmiques en les tarifes per a l’ajuntament de Barcelona? Que els taxis contractats podran treballar per sota de les tarifes oficials …. Recordar a l’ajuntament de Barcelona el títol quart, article 47 del Reglament taxi:

1) La prestació del servei de taxi urbà està subjecta a tarifes. Les tarifes i els suplements autoritzats són obligatoris per als titulars de llicències, els conductors i els usuaris.

2) La fixació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi s’ajustarà al que preveu la normativa vigent en materia de preus. Les tarifes han de garantir sempre la cobertura del cost del servei i l’obtenció d’un benefici empresarial raonable.

3) Correspon a l’EMT l’aprovació del règim i l’estructura de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi, sense perjudici de la seva autorització per la Comissió de Preus de Catalunya. La revisió de tarifes serà anual excepte que concorrin circumstàncies justificades que aconsellin una revisió extraordinària.

4) Els serveis de taxi es realitzaran, per regla general, mitjançant la contractació global de la capacitat total del vehicle.

5) Els taxímetres marcaran únicament les tarifes aprovades dels serveis de taxi per a les quals estiguin autoritzades les llicències. Els elements de les tarifes seran la baixada de bandera, la tarifa quilomètrica, la tarifa horària i els suplements autoritzats en les tarifes vigents. Aquests darrers quedaran bloquejats en la quantia màxima admesa en el canvi de tarifes.

L’ajuntament de Barcelona amb l’activista Ada Colau al capdavant i un BCN en comú que es presenta com alternava de canvi, tanca els ulls a un servei de taxi per a l’ajuntament de Barcelona, amb grans flotes on la precarietat i l’explotació és l’habitual en aquestes empreses, on els taxistes estan obligats a fer jornades de 12 hores exigint-los una recaptació diària que no poden fer en 8 hores. A més d’especular i fomentar la competitivitat en flotes de taxis amb ofertes tarifes fixes regulades i iguals per a tots els taxistas i usuaris.

taxi bcn pcap

taxi bcn PPTP

SALUT I BON VIATGE