El Consell de l’AMB deixa sense efecte el tercer dia de descans bisetmanal aprovat el juny passat, que havia d’entrar en vigor el 2 de juliol.
L’IMET recupera la possibilitat d’aplicar la Disposició Transitòria Sisena del Reglament Metropolità del Taxi, que regula el doble torn, en ser retirada la demanda judicial interposada per la FCT el juliol de 2011.
 Amb la normativa recuperada, l’IMET disposa novament d’un instrument més efectiu i de llarg recorregut per a equilibrar l’oferta a la demanda de taxis.

El Consell de l’AMB, en la reunió d’avui 3 de juliol, ha aprovat deixar sense efecte la modificació excepcional de la Normativa que va ser aprovada el 5 de juny passat, i que obligava tots els taxistes titulars de llicència, a fer un tercer dia de descans amb freqüència bisetmanal, a partir del 2 de juliol.
Aquesta decisió es pren després que l’IMET hagi rebut la petició expressa de deixar‐la sense aplicació per part de diverses organitzacions del taxi (STAC, CMT‐FCT i AET, amb el suport de CCOO i UGT), que en conjunt representen cinc de les set organitzacions membres de la Comissió Tècnica del Taxi, així com d’altres taxistes individualment.
La petició de les organitzacions es basa en el fet que la Federació Catalana del Taxi (FCT) ha retirat el Contenciós Administratiu presentat, el juliol de 2011, contra la Disposició Transitòria Sisena del Reglament Metropolità del Taxi (RMT), que regulava des d’abril d’aquell any les llicències explotades a doble torn i que l’IMET es va veure obligat a paralitzar.
Aquest organisme considera que el marc normatiu que ara recupera li permetrà regular d’una forma gradual i molt més efectiva el doble torn que la mesura dels dos dies més de festa bisetmanal, de caràcter més aviat conjuntural i amb una data concreta de finalització.

La Disposició Transitòria Sisena del RMT recuperada estableix el següent:
1.El titular d’una llicència de taxi haurà de prestar el servei personalment o, si no, amb un sol conductor, llevat del cas que el segon conductor sigui familiar fins a segon grau del titular.
2.Serà respectat el dret de les llicències que, en la data d’aplicació d’aquesta norma, tinguin més d’un conductor.
3.La transferència d’una llicència comportarà l’aplicació a la mateixa del règim de conductor únic. També tindran la consideració de llicències de règim de conductor únic aquelles que, havent donat de baixa un conductor, no en donin d’alta un altre en el termini d’un mes.
4.La Disposició Transitòria restarà en vigor per un termini de dotze mesos prorrogables per iguals terminis successius de dotze mesos, mentre no hi hagi acord exprés en sentit contrari.
5.Durant el període de vigència la Disposició quedarà en suspens l’apartat primer de l’article 17.2 del Reglament Metropolità del Taxi.L’adopció d’aquesta mesura no exclou totes aquelles altres que, en compliment dels acords presos en la reunió de la nova Comissió Tècnica del Taxi de l’AMB, es puguin prendre a partir de l’1 d’octubre de 2012.

SALUT I BON VIATGE.

Por Seccio Ram

Estimados compañer@s:No somos ajenos a los problemas del taxi, desde hace unos años varios compañeros taxistas de manera desinteresada y voluntaria, al margen de cualquier organización del taxi existente hemos estado implicándonos en todas las reivindicaciones y movilizaciones en favor del trabajo del taxista autónomo , al tiempo hemos denunciado la explotación a la que está sometid@ el/la trabajador/a asalariado/a por parte de las empresas jurídicas y físicas del taxi. También hemos denunciado la connivencia de algunos grupos de presión con la administración dado sus intereses partidistas privados y económicamente lucrativos. Siempre desde nuestro espíritu libertario y de autogestión hemos querido la implicación de l@s compañer@s desde la participación activa a través de asambleas abiertas. Al querer encontrar de manera conjunta soluciones en la resolución de conflictos en los que nosotr@s éramos los afectados, no hemos querido delegar dejándolo en manos ajenas de representantes sindicales, y al contrario a través de la acción directa sin intermediarios hemos tratado con la administración los diferentes temas (Parada de taxi en la Estación de Barcelona-Sants, contingentación de las licencias a doble turno, convocatoria vinculante para que el taxista decida medidas reguladoras temporales, reglamento de emisoras, recurso de multas a la Guardia Urbana, etc….) La CNT-AIT siempre estuvo presente en el taxi