DEMANDA DE RESOLUCIÓ DE CONTRACTE PER INCOMPLIMENT DE L’EMPRESARI

 En cas d’incompliment de l’empresari, el treballador té dret a demanar la rescissió del seu contracte cobrant una indemnització igual que la de l’acomiadament improcedent (art. 50 de l’Estatut dels Treballadors). El següent formulari està pensat per a casos en els que l’empresari porta un seguit de mesos sense pagar la nòmina al treballador.

 
AL SERVEI DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ

“Nom i cognoms del treballador “, amb DNI ” número ” i amb domicili a efectes de notificació a ” localitat, codi postal, carrer i número “, davant d’aquest Jutjat de lo Social compareix i, com millor procedeixi en Dret,

                                                                            DIU

Que per mitjà del present escrit ve a interposar demanda en matèria de RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL contra l’empresa “raó social” en la persona del seu representant legal, amb domicili a efectes de notificació a “domicili a efectes de notificació”, als efectes del qual s’exposen els següents:

                                                                           FETS

PRIMER.- Presto serveis per a l’empresa demanda des del dia ” dia, mes i any “, en virtut d’un contacte de treball ” especificar modalitat ” i amb una jornada ” especificar jornada “, pertanyent al grup professional de ” grup professional “, i percebent un salari de ” quantia ” incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.

El lloc de la prestació de serveis està situat a ” indicar lloc “.

SEGON.- L’empresa m’abona el salari amb enorme retard, fins al punt que em deu íntegrament els salaris des del dia ” dia, mes i any “.

TERCER.- Considero el que he exposat un incompliment greu i culpable que justifica la extinció del contracte, a l’empara de l’article 50 de l’Estatut dels Treballadors, pel que sol·licito la declaració judicial en aquest sentit.

Pel que s’exposa,

SOL·LICITO del SMAC que tenint per presentat aquest escrit, amb les seves còpies, es digni admetre’l, assenyalant dia i hora per a la celebració de la conciliació, d’acord amb el que disposa l’article 63 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social; i se m’expedeixi la corresponent certificació del resultat de l’acte celebrat.

És de justícia que demano a “l ocalitat ” a ” dia, mes i any “.

“Signatura “.

 

AL JUTJAT DE LO SOCIAL

“Nom i cognoms del treballador “, amb DNI ” número ” i amb domicili a efectes de notificació a ” localitat, codi postal, carrer i número “, davant d’aquest Jutjat de lo Social compareix i, com millor procedeixi en Dret,

                                                                                 DIU

Que per mitjà del present escrit ve a interposar demanda en matèria de RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE DE TREBALL contra l’empresa “raó social” en la persona del seu representant legal, amb domicili a efectes de notificació a “domicili a efectes de notificació”, als efectes del qual s’exposen els següents:

                                                                                 FETS

PRIMER.- Presto serveis per a l’empresa demanda des del dia ” dia, mes i any “, en virtut d’un contacte de treball ” especificar modalitat ” i amb una jornada ” especificar jornada “, pertanyent al grup professional de ” grup professional “, i percebent un salari de ” quantia ” incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries.

El lloc de la prestació de serveis està situat a ” indicar lloc “.

SEGON.- L’empresa m’abona el salari amb enorme retard, fins al punt que em deu íntegrament els salaris des del dia ” dia, mes i any “.

TERCER.- Considero el que he exposat un incompliment greu i culpable que justifica la extinció del contracte, a l’empara de l’article 50 de l’Estatut dels Treballadors, pel que sol·licito la declaració judicial en aquest sentit.

CUART.- Que està previst celebrar el pertinent Acte de Conciliació davant del Servei de Conciliacions Individuals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Als anteriors fets són d’aplicació els següents:

                                                          FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Articles 49.1.j , 50.1.b, 50.2, i 56.1 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

SEGON.- Articles 76 i següents de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

(posar aquest punt només en cas que el contracte sigui anterior al 12 de febrer de 2012): TERCER.- Disposició transitòria cinquena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

I pel que s’exposa,

SUPLICA AL JUTJAT DE LO SOCIAL DE ” LOCALITAT ” que, havent per presentant aquest escrit, amb les seves respectives copies i documents que l’acompanyen, es serveixi admetre’l i, en la seva virtut, tenir per formulada demanda en matèria de RESOLUCIÓ DE CONTRACTE contra l’empresa citada a la capçalera d’aquesta demanda i, després dels tràmits legals que procedeixin, es serveixi per a assenyalar dia i hora per a la celebració de l’acte de conciliació prèvia o judici, en cas de no avinença, després del que, en definitiva, dicti sentència per la que es declari extingida la meva relació laboral, condemnant a la demandada a que em pagui la indemnització legal establerta per any de servei.

ALTRESSÍ DIU. Que interessa al dret d’aquesta part que es practiquin en l’acte del judici oral els següents mitjans de

                                                                         PROVA

DOCUMENTAL

– Per a que per l’empresa s’aporti a l’acte del judici oral els partes d’alta i de baixa a la Seguretat Social i els rebuts i nòmines de salaris de temps treballat a l’empresa.

– La que aquesta part aportarà en el moment processal oportú.

I SUPLICA AL JUTJAT DE LO SOCIAL DE ” LOCALITAT ” que, tingui per fetes les anteriors manifestacions per a en el seu dia i per proposta articulada, la que, prèvia declaració de pertinença, s’haurà de practicar en la forma en que la llei ho assenyala.

Es Justícia que es demana a ” localitat ” a ” dia, mes i any “.

SALUT I BON VIATGE.