DEMANDA D’EXTINCIÓ DE CONTRACTE PER CAUSES OBJECTIVES QUAN L’EMPRESA NO HA ABONAT LA INDEMNITZACIÓ DE 20 DIES PER ANY TREBALLAT

Quan l’empresari vol fer una acomiadament objectiu (les causes al·legades són les que es detallen a l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors) ha de complir els següents requisits:

1) Ho ha de comunicar per escrit i al·legar les causes detallades de l’acomiadament. 2) Ha de posar a la disposició del treballador l’import exacte de la indemnització, que són 20 dies per any treballat fins un màxim de 12 mensualitats. a. En el cas d’empreses en dificultats econòmiques: Si l’empresa no paga perquè passa per un mal moment econòmic, ho ha de fer constar a la carta d’acomiadament, i els motius han de ser reals. b. Si l’empresa té menys de 25 treballadors, FOGASSA assumeix 8 dies de salari per any de servei. 3) Hi ha d’haver un preavís de 15 dies entre l’entrega de la carta d’acomiadament i el dia en que l’acomiadament es fa efectiu. Per cert, que durant aquests 15 dies, el treballador té dret a 6 hores setmanals de permís per a buscar feina.

Si l’empresari no compleix els requisits 1 i/o 2, l’acomiadament es considerarà improcedent.

El present formulari està pensat per situacions en les que l’empresari al·lega acomiadament objectiu, i no posa a disposició del treballador la indemnització de 20 dies per any treballat.

En cas de guanyar la demanda, l’empresari haurà de triar entre:

– Pagar 33 dies per any treballat

– Readmetre’t a l’empresa i pagar els salaris de tramitació.

En cas de perdre, haurà d’abonar 20 dies per any treballat.

Recorda que no hi ha costes judicials i que pots assistir sense advocat.

                  AL SERVEI DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ

“Nom i cognoms de l treballador “, titular del D.N.I. ” número “, amb domicili a efectes de notificació a ” localitat, codi postal, carrer i número “, davant del Jutjat compareix i, com millor procedeixi en Dret,

                                                                         DIU        

Que per mitjà del present escrit ve a interposar Demanda en matèria d’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES OBJECTIVES, contra l’empresa “raó social “, CIF ” número de CIF “, amb domicili a ” localitat, codi postal, carrer i número “, dedicada a l’activitat de “especificar “, en la persona del seu representant legal, i en base als següents

                                                                        FETS

PRIMER.- Que presto serveis per a l’empresa demandada des de ” dia, mes i any “, en virtut d’un contracte de treball ” especificar modalitat ” amb jornada ” especificar jornada “, pertanyent al grup professional de ” especificar grup ” i percebent un salari mensual de “indicar import; en cas de cobrar diferent cada mes, agafa la nòmina dels darrers 12 mesos amb la quantia més alta ” €, segons nòmina de ” mes i any “, incloent la prorrata de pagues extraordinàries.

El lloc de la prestació dels serveis està situat a “indicar localitat “.

SEGON.- Que amb data ” data de comunicació de l’acomiadament “, l’empresa em comunica l’extinció del contracte a l’empara de l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors.

L’acomiadament té efectes des del dia ” indicar dia “, adjunto copia de la carta.

TERCER.- Que aquesta part està disconforme amb la citada extinció per raons de forma per infracció de l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors. L’empresa no ha posat a disposició d’aquesta part la indemnització que estableix el citat precepte.

CUART.- En conseqüència, es sol·licita la declaració d’acomiadament IMPROCEDENT

Pel que s’exposa,

SOL·LICITO del SMAC que tenint per presentat aquest escrit, amb les seves còpies, es digni admetre’l, assenyalant dia i hora per a la celebració de la conciliació, d’acord amb el que disposa l’article 63 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social; i se m’expedeixi la corresponent certificació del resultat de l’acte celebrat.

És de justícia que demano a “l ocalitat ” a ” dia, mes i any “.

“Signatura “.

                                                       AL JUTJAT DE LO SOCIAL

“Nom i cognoms de l treballador “, titular del D.N.I. ” número “, amb domicili a efectes de notificació a ” localitat, codi postal, carrer i número “, davant del Jutjat compareix i, com millor procedeixi en Dret,

                                                                           DIU

Que per mitjà del present escrit ve a interposar Demanda en matèria d’EXTINCIÓ DEL CONTRACTE PER CAUSES OBJECTIVES, contra l’empresa “raó social “, CIF ” número de CIF “, amb domicili a ” localitat, codi postal, carrer i número “, dedicada a l’activitat de “especificar “, en la persona del seu representant legal, i en base als següents

                                                                          FETS

PRIMER.- Que presto serveis per a l’empresa demandada des de ” dia, mes i any “, en virtut d’un contracte de treball ” especificar modalitat ” amb jornada ” especificar jornada “, pertanyent al grup professional de ” especificar grup ” i percebent un salari mensual de “indicar import; en cas de cobrar diferent cada mes, agafa la nòmina dels darrers 12 mesos amb la quantia més alta ” €, segons nòmina de ” mes i any “, incloent la prorrata de pagues extraordinàries.

El lloc de la prestació dels serveis està situat a “indicar localitat “.

SEGON.- Que amb data ” data de comunicació de l’acomiadament “, l’empresa em comunica l’extinció del contracte a l’empara de l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors.

L’acomiadament té efectes des del dia ” indicar dia “, adjunto copia de la carta.

TERCER.- Que aquesta part està disconforme amb la citada extinció per raons de forma per infracció de l’article 52 de l’Estatut dels Treballadors. L’empresa no ha posat a disposició d’aquesta part la indemnització que estableix el citat precepte.

CUART.- En conseqüència, es sol·licita la declaració d’acomiadament IMPROCEDENT

SISÉ.- Que està previst celebrar el pertinent Acte de Conciliació davant del Servei de Conciliacions Individuals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Als anteriors fets són d’aplicació els següents

FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- Articles 52 i 56 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.

SEGON.- Article 123 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

(incloure aquest punt només si el contracte és anterior al 12 de Febrer de 2012) TERCER.- Disposició transitòria cinquena de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.

I pel que s’exposa,

SUPLICO AL JUTJAT DE LO SOCIAL que, havent per presentat aquest escrit es serveixi admetre’l i, en la seva virtut, tingui per formulada demanda en matèria d’EXTINCIÓ PER CAUSES OBJECTIVES contra l’empresa citada a la capçalera d’aquesta demanda i, després dels tràmits legals que procedeixin, es serveixi per assenyalar dia i hora per a la celebració de l’acte de conciliació prèvia o judici, en cas de no avinença, després del que, en definitiva, dicti sentència per la que es declari IMPROCEDENCIA de l’acomiadament i es condemni a la demandada a que a la seva opció m’indemnitzi amb les quantitats per any de servei fixades legalment o em readmeti en el meu lloc de feina en les mateixes condicions que regien abans de produir-se l’acomiadament abonant-me en aquest darrer cas els salaris de tramitació. 

                                                                ALTRESSÍ DIU

Que interessa al dret d’aquesta part que es practiquin en l’acte del judici oral els següents mitjans de

                                                                       PROVA

– DOCUMENTAL per a que per part de l’empresa s’aporti a l’acte del judici oral els partes d’alta i de baixa a la Seguretat Social i els rebuts i nòmines de salaris del temps treballat a l’empresa.

– La que aquesta part aportarà en e moment processal oportú.

I SUPLICA AL JUTJAT DE L SOCIAL DE “LOCALITAT” que, tingui per fetes les anteriors manifestacions per a que en el seu dia i per proposta de prova articulada, la qual, prèvia declaració de pertinença, s’haurà de practicar en la forma que ho assenyala la llei.

Signat: “nom i cognoms”.

“Signatura”.

SALUT I BON VIATGE.