TAXISTES DE L´EMPRESA “GRUPO GARRIDO” NO HAN COBRAT LES PAGUES EXTRES DE L´ANY PASSAT

Treballadors de la flota de taxis Grupo Garrido, encara no han cobrat les pagues extres de nadal i d’estiu corresponents a l’any passat. També els falten les nomines de diversos mesos .

Novament aquesta flota de taxis “Grupo Garrido” no deixa de sorprendre’ns, fins a on arriba la crueltat d’aquesta flota de taxis de Barcelona amb els seus treballadors?
Aquests taxistes a part de treballar 6 dies a la setmana 12 hores cada dia, encara no han cobrat les pagues extres d’estiu i de nadal de l’any passat que correspon al conveni anterior de l’any 2008-2011, anem a recordar el que deia l’article 18 Pagues Extraordinàries:

“Se establecen 2 pagas extraordinarias denominadas “Paga de Julio” y “Paga de Diciembre”, con cobro anual, las cuales se abonan el 15 de Julio y el 15 de Diciembre, respectivamente, a razón de 30 días naturales.El importe de cada una es de 630 euros para el 2008, de 660 euros para el 2009, de 690 euros para el 2010 y de 720 euros para el 2011. El trabajador que no ha prestado servicios durante 1 año cobra la parte proporcional al período correspondiente al tiempo trabajado”.

Això és el que diu el nou nefast conveni col·lectiu del taxi de Barcelona (2013-2017) sobre les pagues extraordinàries:
Articulo 18. Pagas extraordinarias:

Se establecen 2 pagas extraordinarias denominadas Paga de verano y Paga de navidad, con cobro anual, que se abonarán el 31 de julio y el 31 de diciembre, respectivamente, a razón de 30 días naturales.El importe de cada una es de 350 euros durante la vigencia del convenio.
El devengo será proporcional al tiempo trabajado. El trabajador que no haya prestado sus servicios en la empresa durante un año, percibira la parte proporcional al tiempo trabajado.
La empresa podrá prorratear las pagas extraordinarias en doce mensualidades.

SALUT I BON VIATGE