CONSTITUÏDA LA SECCIÓ SINDICAL DE LA CNT A L’EMPRESA DE TAXIS BENGOECHEA DOMENECH

seccion sindical

Ha quedat formalitzada en inspecció de treball i seguretat social, la constitució de la secció sindical de la CNT a l’empresa de taxis Bengoechea Domenech.

Està reconegut en la Llei orgànica de llibertat sindical (LOLS), 2 en el seu article 8.1, que diu: “Els treballadors afiliats a un sindicat podran, en l’àmbit de l’empresa o centre de treball: Constituir seccions sindicals de conformitat amb el que estableix en els Estatuts del Sindicat “.

Es defineix també en aquesta Llei l’àmbit en que es poden constituir les seccions sindicals, l’empresa. Les seccions sindicals tenen una sèrie de drets:

“Les organitzacions sindicals, en l’exercici de la llibertat sindical tenen dret a l’exercici de l’activitat sindical a l’empresa o fora d’ella, que comprendrà, en tot cas, el dret a la negociació col·lectiva, a l’exercici del dret de vaga, i el plantejament de conflictes individuals i col·lectius.

1. Els treballadors afiliats a un sindicat podran, en l’àmbit de l’empresa o centre de treball:  1.Constituir Seccions Sindicals de conformitat amb el que estableixen els estatuts del sindicat.
2.Celebrar reunions, prèvia notificació a l’Empresari, recaptar quotes i distribuir informació sindical.
3.Rebre la informació que li remeti el seu sindicat.

2. Sense perjudici del que s’estableixi mitjançant conveni col·lectiu, les seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que tinguin representació en els comitès d’empresa i en els òrgans de representació tindran els següents drets:

1. Amb la finalitat de facilitar la difusió dels avisos que puguin interessar als afiliats al sindicat i als treballadors en general, l’empresa posarà a la seva disposició un tauler d’anuncis que s’ha de situar al centre de treball i en lloc on es garanteixi un adequat accés al mateix dels treballadors.
2. A la negociació col·lectiva, en els termes que estableix la legislació específica.
3. A la utilització d’un local adequat en què puguin desenvolupar les seves activitats en aquelles empreses o centres de treball amb més de 250 treballadors.

Per a constituir una Secció Sindical no es necessiten Eleccions, prou una assemblea d’afiliats / es. En endavant serà sempre l’assemblea la que prengui les decisions. Havent seccions sindicals, les Eleccions a Comitès d’Empresa són innecessàries.  La L.O.L.S. no fa cap referència al nombre mínim d’afiliats per constituir una Secció Sindical.

SALUT I BON VIATGE.