DEMANDA D’IMPUGNACIÓ DE SANCIÓ


Els incompliments dels treballadors que poden ser sancionats no estan tipificats a l’Estatut dels Treballadors, a excepció de l’acomiadament disciplinari (adjuntem un formulari per aquests casos), de manera que ho haurem de buscar al Conveni Col·lectiu d’aplicació. Les sancions es distingeixen entre lleus, greus, i molt greus.

Per a que et puguin sancionar, l’empresari haurà d’acreditar que el que diu és cert, i a més, el que t’imputa ha d’estar tipificat al Conveni Col·lectiu com a sanció. Si et sanciona per fets que no es regulen, la sanció esdevindrà nul·la.

En quant a la graduació, es sol establir per a les faltes lleus una amonestació verbal, per a les greus una amonestació escrita o la suspensió de feina i sou, i per a les molt greus, l’acomiadament disciplinari.

Estan expressament prohibides les sancions que:

– Impliquin la reducció de la duració de vacances o d’altres descansos

– Posar multes o descomptar diners de la nòmina. En tot cas, han de fer una suspensió de feina i sou.

Les sancions prescriuen, és a dir, que no te la poden imposar quan ha passat un cert temps des que l’empresari va saber que van succeir els fets que se t’imputen:
• Les faltes lleus prescriuen als 10 dies naturals
• Les faltes greus prescriuen als 20 dies naturals
• Les faltes molt greus (entre elles l’acomiadament) prescriuen als 60 dies naturals.

Si ha passat aquest termini, pots impugnar la sanció al·legant que ha prescrit.


Tens un termini de 20 dies hàbils per a presentar la demanda. Si guanyes, la sanció queda sense efecte; En el cas que t’hagin aplicat una suspensió de feina i sou hauran de tornar-te els diners que et van descomptar, i tu no hauràs de recuperar els dies deixats de treballar. Si perds, et quedes com estaves. Recorda que pots assistir sense advocat i que no hi ha costes judicials.

És l’empresari qui haurà de demostrar que els fets que se t’imputen són certs, és a dir, ell té la càrrega de prova.

Aquest formulari està basat en el supòsit d’un cas d’un treballador que ha estat sancionat per fets que no són certs, o bé que l’empresari no pot demostrar i que, en cas que pugui, la sanció ha de ser considerada més lleu.

                          AL SERVEI DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ

“Nom i cognoms del treballador/a”, amb DNI ” número ” i amb domicili a efectes de notificacions a ” localitat, codi postal, carrer i número “, davant d’aquet Jutjat de lo Social compareix i com millor procedeixi en Dret,

                                                                             DIU

Que per mitjà del present escrit ve a interposar demanda en matèria de SANCIÓ contra l’empresa “raó social”, amb domicili a efectes de notificació a “localitat, codi postal, carrer i número”, en la persona del seu representant legal, a l’efecte dels quals s’exposen els següents,

                                                                           FETS

PRIMER.- Presto serveis per a l’empresa demandada des del dia ” dia, mes i any “, amb un salari de ” quantia ” € mensuals incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries, treballant a una jornada de ” número d’hores ” setmanals.

Pertanyo al grup professional de ” grup professional “.

SEGON.- Que amb data ” data en que s’imposa la sanció ” l’empresa demanda va remetre una carta en la que s’imposava una sanció de ” especificar en que consisteix la sanció: dies de suspensió de salari i sou / amonestació escrita, etc.”, imputant-me una comissió d’una falta “especificar si és lleu/greu/molt greu “.

TERCER.- Acompanyo còpia de la sanció, manifestant que el que s’imputa és absolutament incert.

(incloure aquest punt només si s’imputa una sanció greu o molt greu i esdevé desproporcionat en relació al que estableix en conveni) CUART. – Sens perjudici que la sanció ha de ser revocada totalment sense falta de causa, és important aclarir, que, subsidiàriament, la sanció ha de ser declarada, com a molt, com falta “greu/lleu”.

Pel que s’exposa,

SOL·LICITO del SMAC que tenint per presentat aquest escrit, amb les seves còpies, es digni admetre’l, assenyalant dia i hora per a la celebració de la conciliació, d’acord amb el que disposa l’article 63 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social; i se m’expedeixi la corresponent certificació del resultat de l’acte celebrat.

És de justícia que demano a “l ocalitat ” a ” dia, mes i any “.

“Signatura “.

                                                   AL JUTJAT DE LO SOCIAL

“Nom i cognoms del treballador/a”, amb DNI “número” i amb domicili a efectes de notificacions a “localitat, codi postal, carrer i número”, davant d’aquet Jutjat de lo Social compareix i com millor procedeixi en Dret,

                                                                      DIU

Que per mitjà del present escrit ve a interposar demanda en matèria de SANCIÓ contra l’empresa “raó social”, amb domicili a efectes de notificació a “localitat, codi postal, carrer i número”, en la persona del seu representant legal, a l’efecte dels quals s’exposen els següents,

                                                                     FETS

PRIMER.- Presto serveis per a l’empresa demandada des del dia “dia, mes i any”, amb un salari de “quantia” € mensuals incloent la part proporcional de les pagues extraordinàries, treballant a una jornada de “número d’hores” setmanals.

Pertanyo al grup professional de “grup professional”.

SEGON.- Que amb data “data en que s’imposa la sanció” l’empresa demanda va remetre una carta en la que s’imposava una sanció de “especificar en que consisteix la sanció: dies de suspensió de salari i sou / amonestació escrita, etc.”, imputant-me una comissió d’una falta “especificar si és lleu/greu/molt greu”.

TERCER.- Acompanyo còpia de la sanció, manifestant que el que s’imputa és absolutament incert.

(incloure aquest punt només si s’imputa una sanció greu o molt greu i esdevé desproporcionat en relació al que estableix en conveni) CUART.- Sens perjudici que la sanció ha de ser revocada totalment sense falta de causa, és important aclarir, que, subsidiàriament, la sanció ha de ser declarada, com a molt, com falta “greu/lleu”.

CINQUÉ.- Que està previst celebrar el pertinent Acte de Conciliació davant del Servei de Conciliacions Individuals del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Als fets anteriors són d’aplicació els següents:

                                                     FONAMENTS DE DRET

PRIMER.- L’article 58 de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, que regula la matèria de faltes i sancions.

SEGON.- Els articles 114 i 115 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

TERCER.- Els articles “especificar articles del conveni col·lectiu” del vigent Conveni Col·lectiu de “conveni d’aplicació”, que regulen el règim de faltes i sancions.

I pel que s’exposa,

SUPLICO AL JUTJAT DE LO SOCIAL DE “LOCALITAT” que, havent per presentat aquest escrit es serveixi admetre’l i, en la seva virtut, tenir per formulada demanda en matèria de SANCIÓ contra l’empresa citada a la capçalera d’aquesta demanda i, després dels tràmits legals que procedeixin, es serveixi per assenyalar dia i hora per a la celebració de l’acte de conciliació previ o judici, en cas de no avinença, després del que, en definitiva, es dicti sentència per la que es declari la sanció NULA o, subsidiàriament, s’acordi REVOCARLA TOTALMENT, condemnant a l’empresa a estar i passar per aquesta declaració, junt amb els pronunciaments legals que procedeixin.

ALTRESSÍ DIU que interessa al dret d’aquesta part que es practiquin en l’acte del judici oral els següents mitjans de

                                                               PROVA

DOCUMENTAL Per a que per l’empresa s’aporti a l’acte del judici oral els partes d’alta i de baixa a la Seguretat Social i els rebuts de nòmines de salaris del temps treballat a l’empresa.

– La que aquesta part aportarà en el moment processal oportú.

I SUPLICA AL JUTJAT DE LO SOCIAL DE “LOCALITAT” que , tingui per fetes les anteriors manifestacions per a que en el seu dia i per proposta de prova articulada, la qual, prèvia declaració de pertinença, s’haurà de practicar com ho assenyala la llei.

Es Justícia que demana a “localitat” a “dia, mes i any”.

Signat. “nom i cognoms”

“Signatura”

SALUT I BON VIATGE.