Arxiu de la categoria: Jubilación

RECLAMACIÓ ADMINISTRATIVA AL IMET PER LA JUBILACIÓ ACTIVA PER AL TAXISTA AUTÒNOM

Davant la negativa de l’institut metropolitado del taxi ,a la nostra sol·licitud per a la jubilació activa per al taxista autònom, hem presentat al IMET una reclamació administrativa perquè ens expliqui perquè el taxista autònom no té dret a la jubilació activa.

EXPEDIENT:registre entrada, Data 02-maig-2018. IMT,2018/4833 ,document nº 1.

Registre sortida ,data 08-maig-2018.IMT 2018/3607,document nº2.

JORDI MARTÍ ALTÉS, provist de D N I 37306075Y afiliat al sindicat CNT Barcelona i amb domicili al 08011 Barcelona, Av. Roma, 113 -2º A, davant d’ aquest organisme compareix i com millor en dret procedeixi,

DIU :

Que mitjançant el present escrit,presenta en temps i forma,aquesta part,

EXPOSA :

Que amb data 02-maig-2018 i registre d’entrada, IMT, 2018/4833 ,document nº 1. Va presentar escrit de sol.licitud de permís per a continuar com a titular de la llicència 6443 exercint l’activitat de taxista,en la situació laboral de JUBILACIÓ ACTIVA.

Que amb data 08-maig-2018 i registre de sortida IMT, 2018/3607,document nº 2. Se li comunica la resolució on es diu, que en la situació laboral de JUBILACIÓ ACTIVA,podrá continuar exercint la professió de taxista pero simultàniament haura de perdre per incompatibilitat la titularitat de la llicència,mitjançant la seva transmissió.Tal com estableix per a aquests casos el règim jurídic de l’ IMT i que ho fa palès en el Reglament del Taxi emès l’any 2004,article 22.

Partint del pensament de que qualsevol norma o condicionament a d’obeir a raons de pes que ho justifiquin i més en el cas d’haver-hi persones implicades/afectades, a les quals cal donar resposta a unes causes originàries.

L’any 2004 l’IMT va emetre el Reglament del Taxi,en el qual l’article 22 obligava al titular que es jubilava,a la transmissió forçosa de la llicència.

Entenem que en aquell context era una mesura lògica de fiscalització per tal d’ evitar que el titular de llicència,un cop jubilat,pogués cometre frau per continuar il.legalment l’activitat, quan de fet ja estaria cobrant la totalitat de la paga per jubilació absoluta.

Donat que des de l’any 2017, la situació es diferent, ja que la SEGURETAT SOCIAL permet l’opció de la JUBILACIÓ ACTIVA,entenem que en aquesta modalitat no s’escau la funció ficalitzadora anterior,obligant al titular a la transmissió forçosa de la llicència,ja que que segons la llei de la SEGURETAT SOCIAL, li es permes continuar exercint l’activitat laboral,sota el requisit de renúncia al 50% de la paga de la jubilació.

Per tot això ,entenem que l’article 22 del Reglament del Taxi no s’adequa a la situació legal vigent,des del moment en que la SEGURETAT SOCIAL permet la JUBILACIÓ ACTIVA .

Per tot l’anterior,

SOL.LICITEM :

1.-Que el treballador titular de llicència no sigui obligat a la transmissió de la mateixa,quan s’aculli a la jubilació activa.

2.-Subsidiariament i en cas de no ser acceptada la nostra sol.licitud,esperem se’ns comuniqui una resposta argumentada, sobre quines son les raons per les quals el seu règim jurídic els porti a dictar una determinada resolució sobre el cas plantejat.

A Barcelona a tretze de juny de dos mil divuit

SALUT I BON VIATGE

Share

SOLICITUD AL IMET DEL PERMISO DE JUBILACIÓN ACTIVA

Solicitud presentada al instituto metropolitano del taxi, para ejercer el permiso de actividad de jubilación activa.

A L’INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI

Don xxxx, provisto de D. N. I. xxxx, y con domicilio sito en 08011-Barcelona, xxxxxxxx, ante este organismo comparece, y como mejor en derecho proceda, DICE:

Que mediante el presente escrito, presentado en tiempo y forma, esta parte SOLICITA que se le permita ejercer la actividad de taxista con la licencia de taxi xxxx, una vez opte por la jubilación activa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214.1 y 214.2 de la Ley General de la Seguridad Social.

En este sentido, entendemos procede que se le permita al trabajador ejercer la actividad utilizando la licencia, porque aunque el artículo 22 del Reglament Metropolità del Taxi de fecha 22 de julio de 2004 establece en su apartado 3ª), que la transmisión de la licencia será obligatoria en el supuesto de jubilación; este precepto entendemos contraviene de manera flagrante lo que prevé el artículo 214.1 y 214.2 que permite la jubilación activa del trabajador, con derecho a percibir el 50 % de la prestación de jubilación, y seguir ejerciendo la actividad.

En relación a este punto, debemos poner de manifiesto que la Ley General de la Seguridad Social es una disposición con rango de Ley, y que el Reglament Metropolità del Taxi tiene un rango Reglamentario, por lo que atendiendo al principio de jerarquía normativa, cualquier disposición de rango inferior que contravenga la Ley, como es el caso, deberá ser considerada nula de pleno derecho.

Además, debemos tomar en consideración que la Ley General de la Seguridad Social, es de fecha 30 de octubre de 2015, y que en concreto el apartado 2º del artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social es producto de una reforma de fecha 24 de octubre de 2017, por lo que el Reglament del Taxi de 22 de juliol de 2004 entendemos no está adecuado a la legislación actual vigente, además de que debemos entender que la norma legal más nueva, deroga todos los preceptos anteriores que resulten contrarios a ésta última.

En su virtud;

A L’INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI SOLICITA: Que mediante el presente escrito, presentado en tiempo y forma, lo admita, y en mérito al mismo se le otorgue al trabajador su derecho a ejercer la actividad de taxista con la licencia de taxi xxxx, una vez opte por la jubilación activa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214.1 y 214.2 de la Ley General de la Seguridad Social.

SALUT Y BUEN VIAJE

Share

QUEIXA PRESENTADA AL SINDIC DE GREUGES CONTRA L´IMET PER LA JUBILACIÓ ACTIVA PER EL TAXISTA

Segons l’IMET (Institut Metropolità del Taxi) la jubilació activa no és aplicable als taxistes que vulguin jubilar-se i seguir treballant, perquè el reglament metropolità del taxi, diu que els taxistes titulars de llicència que es jubilin disposen d’un termini de 3 mesos per transmetre la llicència, concloent així la seva activitat com a taxista. En canvi l’article 214 del Regimen General de la Seguretat Social, diu:

“el disfrute de la pensión de jubilación, en su modalidad contributiva, será compatible con la realización de cualquier trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista”

Ens trobem amb una llei del règim general de la seguretat social, contradictòria amb el reglament metropolità del taxi de l’àrea metropolitana de Barcelona. Davant d’aquesta contradicció preval l’article 214 del règim general de la seguretat social, per ser una llei de rang superior i tenir principi de temporalitat.

Hem presentat una queixa al Síndic de Greuges, contra l’IMET per negar-se a permetre la jubilació activa als taxistes titulars de llicència, que decideixin jubilar-se i seguir treballant de taxista. La jubilació per al taxista no ha de ser la fi de la seva activitat com a taxista.

SALUT I BON VIATGE

Share