Arxiu de la categoria: Intrusismo

AL TAXI CAL GESTIONAR ELS EFECTES DE LA CRISI

L’assignatura pendent; La revonversió, reduir 3500 llicències que sobren des de fa mes de 15 anys. L’AJUNTAMENT es culpable d’haver atorgat l’excès de llicències i de no regular l’oferta en funció de la demanda, tal com indica la llei. El gran perjudicat es el taxista .
També que es immoral que el taxista s’hagi d’endeutar ó hipotecar per a poder accedir a la transmissió de una  llicència pagant preus astronòmics, com els 180000 € que es van arribar a pagar. Als quals s’esta obligat afegir els injustificables 3500 € a abonar a l’IMT , les despeses de gestoria que haurien de ser innecessaries i que signifiquen 500€. També s’han de comptabilitzar els milers d’€ en forma d’ elevats interessos que haura de satisfer durant molts anys.
Tot plegat constitueix un atracament al taxista, ja que no es justificable que per accedir a la titularitat no s’hagi establert una simple  sol.licitud i una moderada i raonable taxa, tal com es acceptada per a altres tipus de llicències conceptualment similars.
Ara cal que l’MT assumeixi les seves responsabilitats i reformi el sobrecost que significa aquest sistema establert perversament de transmissions de llicències.
També s’haurà d’ establir un programa d’equilibrat de la relació oferta/demanda, mitjançant la retirada de llicències, almenys inicialment les corresponents a jubilacions i abonant-les a preu de mercat,al taxista que es jubila.
Altres aspectes importants a revisar son; tarifes, APP de qualitat,compliment drets laborals, implantar la jornada efectiva de 8 hores, control intrusisme i VTC , tipologia dels vehicles i Km de servei tècnicament raonable, dedicació exclusiva del titular de la llicència de taxi / vtc, per a exercir l’activitat pel propi titular o amb la colaboracio de familiars fins a segon grau….

DEDICACIÓ EXCLUSIVA I RECUPERACIÓ DE LLICENCIES; EXIGIM UNA LLEI CATALANA DEL TAXI I VTC JUSTA I IGUAL PER A TOTS I TOTES

SALUT I BON VIATGE

PROPOSTES DE MESURES DE LA SECCIO DEL TAXI DE LA CNT PER SUPERAR LA CRISI DEL COVID-19

Aquesta catástrofe de la salut pública i de molt negatives conseqüencies econòmiques, pot ser tambè la oportunitat per a que els taxistes reaccionin fent de una vegada el front comú,sempre tan reivindicat per alguns. Pero mai assolit per tothom per causes com els conflictes d’interessos, mança de coneixements especifics, no haver optat per assessorament competent, mança de conciencia de classe, mança de solidaritat i la ineptitud de l’Administració Pública amb la seva habitual mança de voluntat i sense sensibilitat social ni general ,per tal de reorientar el sector.

Ara som davant una oportunitat única per tal de realitzar una reestruturació radical del sector i en la que l’Administració Pública no te mes remei que admetre-ho i col.laborar. No es pot oblidar que a mes hi ha pendent una nova llei catalana del taxi, que esta en periode d’ elaboració i que caldra que al sector li sigui admesa la participació.

CALEN DIVERSES MESURES :

a/.Mesures de xoc  i d’acompanyament en la remuntada :

1-facilitar EPI ‘s.

2-subvenció desinfeccio vehicles.

3-subvenció mampares.

4-accès a una retribució bàsica.

5-moratória de 2 anys en la obligació irracional i indiscriminada de canvi de vehicle als 10 anys.

6-moratòria de 2 anys del pagament de la ITV.

7-moratòria de 2 anys del pagament de l’impost de circulació.

8-moratòria de 2anys del pagament area blava.

9- moratòria de pagament de l’impost de matriculació.

10- moratòria d’un any del pagament quota autonòms.

11-moratória d’un any en el pagament de la S.Social.

12-Supressió durant 1 any de la càrrega d’impostos sobre combustibles i derivats petroli.

13-subvenció durant 1 any de l’assegurança del vehicle.

14-implantació de l’APP oficial pública del sector i la corresponent promoció.

15-reentrada operativa progressiva de la flota, iniciant el servei mitjançant la presència nomes del 50% de les llicencies alternativament parells i senars cada setmana. Implantació de sistema de control de la jornada de 8 hores per conductor.

16-nou conveni col·lectiu de treball d’empreses d’autotaxi i de lloguer de vehicles amb conductor de la província de Barcelona (l’actual conveni col·lectiu d’empreses de taxis i VTC de Barcelona porta caducat tres anys).

17-Evitar el cost pel canvi periòdic de tarifes.

 

b/.A curt termini reestructuració del sector, determinant terminis i calendari d’execucions:

1-replantejament del grau de reconversió en funció de l’excès d’ oferta que pateix el sector.

2- establir actuacions per part de l’Administració Pública per tal de garantir el rigoros compliment de la jornada de 8 hores/conductor i drets laborals sistemàticament arrabassats freqüentment en el cas d’assalariats.

3-campanyes de promoció del taxi,l’APP i serveis.

4-que l’IMT compleixi la llei estatal de la Seguretat Social, en quan al dret del taxista a optar per la JUBILACIÓ ACTIVA. La qual si compleixen tota la resta d’Administracions Locals de l’estat.

5-opció a la jubilació voluntària als 55 anys, per a conductors professionals del taxi ( equiparació amb altres sectors de risc ).

6-erradicar el greuge comparatiu que sofreixen els taxis de 4 places, per causa de la competència deslleial per part dels taxis de 6 places

7-accions eficaces de control de l’intrusisme.

8-accions eficaces de control de VTC ‘es.

9-establir indemnitzacions a pagar per part del passatger, en casos d’ús incivic ó deperfectes produids per indisposició orgànica ó altres causes atribuibles al passatger.

10-llibertat d’elecció del model de vehicle, sempre i quan compleixi els requisits d’homologació del taxi.

11- alliberament del fons d’1200000 € procedent de dipòsits de taxistes ( que segueixen captius a l’IMT) ,per a que puguin ser destinats al suport i auxili del sector en aquestes circumstancies de tanta gravetat i necessitat.

12-promocionar la afiliacio a cooperatives de treballadors, mitjançant campanyes didàctiques que enfatitzin els beneficis laborals-socials i d´empoderament de clase.

13-Barcelona només disposa de 91 taxis adaptats per a cobrir el servei de més de 130.000 discapacitats. En canvi, la normativa vigent indica que a la capital catalana hauria d’haver en servei un mínim de 525 vehicles adaptats, el que representaria un 5% del total.

SALUT I BON VIATGE

POSICIONAMIENTO DE LA CNT-TAXI ANTE LA LIBERACIÓN HORARIA DEL IMET

Actualmente, es una realidad que en algunos días concretos y en determinados momentos, los usuarios de Taxi, aprecian una cierta carencia de servicio, cuando lo requieren y tienen que esperar más de 13 minutos.
Desde la Sección Sindical del Taxi de CNT y analizada esta situación llegamos a la siguientes conclusiones:

1- Inexistencia de la APP Pública del Taxi.
2- Debido a la precariedad de las tarifas (efecto uberización legal) desincentivan al taxista a realizar el sobre esfuerzo que significa trabajar en festivos, y noches en detrimento de la salud, ingratitud del servicio (borrachos, vandalismo, inseguridad.) y conciliación familiar.

Delante de esta situación nos encontramos con la reacción simplista del IMT consistente en la Liberalización horaria del Taxi propuesta conjuntamente con la Taula Técnica del Taxi.
Esta implantación significa:
1- Incremento exagerado en la oferta del Taxi y consecuente perdida de facturación para el Taxista.
2- Escaso incremento de satisfacción de los usuarios por la ineficiencia de la medida debido a no ir acompañada de la disposición de la APP Pública del Taxi, anteriormente mencionada.
3- Los asalariados son la parte del sector más precaria y donde recae esta condena pues són coaccionados a trabajar los dias de descanso. Queremos recordarle a los participantes de la Taula Técnica del Taxi una vez más lo que dice el Convenio Colectivo del Taxi, inexplicablemente caducado hace más de un año:

“En el caso que se trabaje en día de descanso, este se ha de compensar con otro día de descanso dentro del año natural. El descanso semanal para el taxista asalariado es obligatorio y de 2 días; ha de coincidir con el descanso semanal previsto para el vehículo en el Reglamento metropolitano del Servicio del Taxi”.

Son conscientes de que las medidas implantadas por ustedes, tienen consecuencias humanamente nefastas para los trabajadores asalariados, los cuales serán coaccionados y presionados a trabajar ilegalmente en su día de descanso laboral y sin compensación de ningún tipo?

¿Qué controles se efectúan para evitar la explotación del asalariado obligado a trabajar en su día de descanso a causa de la liberación del servicio en este día de descanso?

Siendo el objetivo del sector dar satisfacción al usuario en la prestación del servicio del Taxi en estos determinados días festivos y momentos. Proponemos:
1- Incentivación del taxista mediante tarifas equitativas al sobre esfuerzo que implica trabajar bajo estas condiciones, en días de descanso personal.
2- Implantación inmediata de la imprescindible APP Pública del Taxi (la cual esta ya aprobada y en proceso de implantación en la Comunidad de Les Illes Balears).

SALUT Y BUEN VIAJE

VISTA PREVIA PARA EL JUICIO CONTRA CABIFY POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

El juzgado mercantil numero  12 de Madrid, fija la vista previa del proceso por demanda mercantil contra Cabify, por competencia desleal contra el taxi, interpuesto por la CNT de Barcelona, para el día 17 de julio de 2019.

Las empresas demandadas Maximobility Transporte de Viajeros s.l, y Maximobility Spain s.l (cabify) deberán comparecer  asistidas de abogados para ese día.  Una de las empresas VTC demandadas Yirmi UC Fiesta Omnibus, S.L, no a comparecido para contestar a la demanda, estando en situación de rebeldía procesal. La demanda mercantil por competencia desleal contra el taxi, interpuesto contra Cabify, por el sindicato CNT de Barcelona sigue su curso.

SALUT Y BUEN VIAJE

COMUNICADO DE LA CNT TAXI PARA EXPLICAR LAS RAZONES DE LA HUELGA Y NUESTRAS EXIGENCIAS LEGÍTIMAS

Desde la Sección Sindical del Taxi de CNT Barcelona, creemos que dadas las circunstancias, coincidimos con otras organizaciones del taxi para bloquear los puntos más sensibles y estratégicos de la economía Estatal, como son Aeropuertos, Puertos, Mercabarna, Autopistas y vías de salida y entrada a la ciudad Condal. Desgraciadamente, el capitalismo solo entiende en términos de beneficios o perdidas. Los lugares se escogen con el objetivo de que otras empresas, presionen a las Autoridades y al Estado para que nos escuchen y atiendan nuestras justas y legítimas peticiones de un trabajo digno, libre de competencia desleal que está arruinando el Sector del Taxi.

Nuestras justas y legítimas exigencias y razones de las movilizaciones y huelga son:
1. La clara distinción jurídica entre los dos tipos de servicios . Las VTC’s o coches de lujo con conductor, que es lo que tradicionalmente siempre han sido, son servicios con carácter INTERCOMARCAL. Por ejemplo, de Bilbao a Santander, de Lleida a Barcelona, de Sevilla a Madrid , etc. y de servicios urbanos de carácter ESPECIAL como son entierros, bodas, etc. Todos los demás trayectos son competencia exclusiva de los TAXIS de cada Comunidad Autónoma y NO de VTC’s.

2. La obligatoriedad de llevar en los vehículos VTC’s el contrato de trabajo, el registro de las horas extras y horario de trabajo visible del conductor asalariado y la implantación de un Tacógrafo.

3. La obligatoriedad de la vuelta de los vehículos VTC’s a la base, después de cada servicio realizado para evitar la captación ilegal de servicios en la calle, competencias EXCLUSIVA del Taxi.

4. La proporcionalidad establecida de 1 VTC por cada 30 taxis, para salvaguardar el equilibrio justo.

5. La obligatoriedad de poseer el certificado de capacitación profesional de los conductores, dada la alta siniestralidad desencadenada por los conductores que carecen de pericia, experiencia y profesionalidad al volante, y que desgraciadamente está provocando victomas mortales.

Creemos que no hay ningún motivo ni económico (apoyar a las multinacionales significa menos dinero para la economía local, destrucción del tejido local) y ni social (precarización de puestos de trabajo, menor poder de adquisición, menos democracia) para apoyar a las multinacionales que además practican el dumping (inyectan millones de euros para competir de forma desleal y poco a poco destrozar los sectores bien regulados y estables), utilizan ingeniería fiscal para evadir impuestos (el año pasado la haciendo devolvió a Cabify más de un millón de euros porque ‘pobrecitos’ no generaban beneficios, claro que no lo harán si están competiendo con el sector del taxi, unos de los más baratos de toda la Unión Europea).

SALUT Y BUEN VIAJE

CONTESTACIÓN DE CABIFY A NUESTRA DEMANDA POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

Cabify con la nueva denominación empresarial VECTOR RONDA TELEPORT S.L (antes MAXI MOBILITY TRANSPORTE DE PERSONAS S.L) y MAXI MOBILITY SPAIN plantean la excepción procesal, para así intentar evitar de cualquier manera posible, la demanda mercantil por competencia desleal contra el taxi que hemos presentado en el juzgado mercantil 12 de Madrid.

En el escrito presentado por los procuradores de Cabify, se acusa a la CNT de no defender a los taxistas, de ser un sindicato de trabajadores, donde no tienen cabida los autónomos, asegurando que solo las asociaciones de taxistas pueden defender a los taxistas, con lo cual la CNT según ellos, no tendría legitimidad activa para interponer una demanda mercantil contra Cabify.

El sindicato de oficios varios de la CNT de Barcelona, como cualquier sindicato de la CNT, es un sindicato no sectorial sino abierto a todas las profesiones, con cabida para todo tipo de personas y gremios profesionales que quieran afiliarse, y por ello profesionales del taxi tienen cabida en él. Si el título propio del sindicato no fuera suficiente, acreditaríamos la afiliación de taxistas con licencia, como hicimos en la demanda interpuesta contra MYTAXI. La negación de la capacidad del Sindicato de oficios varios de tal derecho supondría una denegación del derecho fundamental de representación de los sindicatos y asociaciones profesionales para luchar y defender los intereses de sus afiliados en procedimientos judiciales, con posible vulneración del art 24 CE y 28 CE al impedir o vetar la defensa de los intereses de sus afiliados, lo que provocaría indefensión y con ello nulidad por vulneración de un derecho fundamental.

En los escritos los procuradores de VECTOR RONDA TELEPORT S.L y MAXI MOBILITY SPAIN, hablan de inadecuada acumulación de acciones y de defectos de forma de proponer la demanda, pidiendo así la excepción procesal. Cualquier artimaña le vale a Cabify para intentar evitar el juicio contra el taxi por competencia desleal, y para eludir responsabilidades en el fraude laboral que están cometiendo con los conductores VTC.

Adjuntamos los escritos de VECTOR RONDA TELEPORT S.L y MAXI MOBILITY SPAIN, y  esperamos respuesta del juzgado mercantil 12 de Madrid:

https://drive.google.com/drive/folders/1JRZPzIM4zbDafq15RTfglkUg22mIOcJc

SALUT Y BUEN VIAJE

CABIFY: EL ENTRAMADO EMPRESARIAL MULTIMILLONARIO QUE APENAS PAGA IMPUESTOS

Para entender la estructura de Cabify hace falta estudiar un master de economía. La empresa es española, aunque mantiene la sede fiscal en Delewere, un pseudo paraíso fiscal. Por ese motivo es imposible saber cuáles son sus números. Cabify se compone de varias empresas, y esas empresas de otras empresas. Cabify Movility Internacional es la matriz. Esta empresa tiene otra empresa accionista: Maxi Movility Internacional y otra empresa participada: Maxi Movility España. Además, está Vector Ronda Telepor, la antigua Maxi Mobility Transportes de Viajeros. Todas dan pérdidas.

La startup fundada por Juan de Antonio está considerada una empresa unicornio, es decir, que está valorada por encima de los 1.000 millones de euros, en estos momentos supera los 1.400 millones. Sin embargo, según los datos del Registro Mercantil, sus cuentan son negativas y por tanto no paga impuestos. La matriz juega a la geometría financiera, y es complicado entender cuál es su estructura. El caso de Cabify Movility int, es curioso. Las ventas, en 2017, fueron de 113.000 euros, y sus resultados contraen pérdidas de casi tres millones y medio de euros, con unos activos de 189 millones. En los últimos tres años su beneficio neto ha ascendido en aproximadamente a 183 millones de euros.

Maxi Mobility España, es decir, Cabify como la conocemos, tiene unas ventas de 73 millones de euros y unos resultados negativos de tres millones y medio de euros. Como accionista figura Cabify internacional y como empresa participada Vector Ronda Teleport. Como administrador único está Maxi Mobility internacional, y tiene dos apoderados, Juan Ignacio García Braschi y Vicente Pascual Olmos. Brashi figura en 29 empresas, la mayoría relacionadas con el transporte de pasajeros y mercancías, muchas relacionadas con las VTC, pero también alguna relacionada con los bines inmuebles. Además, es consejero de Glovo, la startup de mensajería rápida.

Vector es una de las empresas que más coches de VTC tienen. Su presidente es Rosauro Varo, un empresario muy prolífico que desde muy joven se ha dedicado a fundar startups. Entre ellas fundó el tele botellón. Vector tiene unas ventas de ocho millones de euros, pero cerró 2017 con tres millones de euros de pérdidas.

El negocio de Cabify en Latinoamérica solo da disgustos. He perdido alrededor de 90 millones de euros. En México ha perdido 22 millones de euros, en Brasil casi 36 millones. Colombia ha dejado un agujero de 8 millones y Chile seis millones. Pero, a pesar de estos números rojísimos, la empresa a nivel global ha recibido una inyección de capital de 131 millones y continúa con su aventura internacional, ya que tiene previsto seguir diversificándose por estos países.

REVENTA DE LICENCIAS

¿De dónde saca el dinero Cabify? La empresa se ha sometido a varias rondas de financiación. Rakuten Capital, TheVentureCity, Endeavor Catalyst, GAT Investments, Liil Ventures, WTI, y varios inversores de España y América Latina han sido algunos los fondos que han participado. Hasta aquí todo bien. Cabify se presenta al mundo como empresa triunfadora que surge del esfuerzo, el ingenio y la suerte de Juan de Antonio. A menudo sirve como ejemplo de startup modélica que mira de frente a las grandes de San Francisco, sin embargo, no hace falta bucear mucho para encontrar algunas fisuras en su modelo de negocio.

Parte del dinero que obtiene Cabify proviene del mercado de licencias. O eso es lo que aseguró Fedetaxi, la asociación mayoritaria de taxistas en España, en 2017. La asociación denunció ante la fiscalía que Cabify conforma, presuntamente, un entramado de aproximadamente una veintena de sociedades para la reventa de licencias. Llegaron a hablar de “mercado secundario especulativo”. Además, matizó que Cabify no trasmite directamente las licencias, sino que lo hacen las sociedades que forman parte del entramado. La gremial solicitó que se obligara a las empresas a explotar las autorizaciones a quien las solicitaron y pidió que se impusieran límites temporales a la reventa, como ocurre con el taxi.

Fedetaxi también comunicó a la fiscalía la existencia de la figura de inversor. Los trabajadores, supuestamente, pueden optar a una participación de una licencia, es decir una pequeña parte de los resultados de la explotación. Deben trabajar por objetivos para llegar a estos beneficios, si no los consiguen son despedidos.

Cabify presume de ser una empresa que crea grandes oportunidades laborales, que cualquiera puede comprar una licencia y operar con su propio coche, sin embargo, la mayoría de las licencias de VTC están en manos de unos pocos. Esas empresas emplean a los conductores como autónomos. Sus choferes tienen que cumplir una serie de objetivos, y además deben tener buenas valoraciones por parte de los usuarios.

Las horas calientes están enriqueciendo el negocio. Cabify presume publicitariamente de trayectos low cost pero la realidad es que en las horas calientes comete verdaderos atracos. En fechas señaladas como navidad, el precio por trayecto aumenta en un 300%, un trayecto que normalmente tiene un precio de 20 euros puede costar alrededor de 50 euros. Pero no solo pasa en navidad, los sábados, se encarece mucho el servicio, igual que ocurre en zonas donde hay mucha demanda, como un campo de fútbol, o un concierto.

QUEJAS DE LOS EMPLEADOS Y USUARIOS

Varios ex conductores han denunciado que la empresa utiliza artimañas para actuar fuera de la regulación y así captar más clientes. Las VTC tienen prohibido por ley captar clientes en la calle, tampoco pueden estacionar a menos de 100 metros de las zonas de influencia, es decir, hoteles, estaciones de tren, estadios de futbol, etc. Sin embargo, algunas empresas que trabajan con licencia de VTC para Cabify, como Business Car Madrid, sugieren a los conductores que permanezcan parados en zonas cercanas esperando a que salte un servicio. Además, instan a los conductores a falsificar las hojas de ruta ante los posibles controles policiales.

Los taxistas están muy cabreados por la captación ilegal, y aseguran que la calle está muy caliente. La falta de sinfonía entre ambos no es novedad, pero cada vez están más enfrentadas sus posturas. Cabify se esconde detrás de la creación de puestos de trabajo. De hecho, Unauto, la patronal que agrupa a la mayoría de licencias de VTC, asegura que están en juego 25.000 empleos, aunque lo cierto es que sus conductores no están del todo contentos.

Los sueldos de esta empresa oscilan en torno a los 1.000 euros mensuales. Los conductores han de cumplir unos objetivos. Cada semana, tienen que facturar 750 euros. Si llegan a esta cifra, unos 3000 euros al mes, podrán cobrar objetivos. Pero aquí también hay truco, la empresa de VTC descuenta un 10% de IVA y un 45% de comisión. Es decir, el conductor cobrará unos 1.200 euros. Las pagas están prorrateadas y las multan van a cargo del conductor.

información: https://www.merca2.es/cabify-el-entramado-empresarial-multimillonario-que-no-paga-impuestos

SALUT Y BUEN VIAJE

CABIFY ESTA PREPARANDO CONTESTACIÓN A NUESTRA DEMANDA POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

Según nos indican los procuradores de Madrid, a MAXI MOBILITY SPAIN S.L. CABIFY le fue notificada los días 23 de noviembre y 28 de noviembre, repetidamente la demanda mercantil por competencia desleal contra el taxi, presentada por la CNT de Barcelona el 6 de julio, en el juzgado de lo mercantil 12 de Madrid. Con lo cual Cabify estaría preparando la contestación a nuestra demanda.

Sea cual sea la contestación de Cabify, desde la sección del taxi de la CNT esperamos ir a juicio y demostrar que Cabify hace competencia desleal al taxi, que se ha modificado el funcionamiento de las VTC (vehículos de alquiler con conductor) en la ROTT (reglamentación de ordenación del transporte terrestre) para adaptarlas a multinacionales como Uber y Cabify y competir así contra el taxi, amenazándolo seriamente. Esperamos demostrar el entramado de empresas VTC, asociadas entre si formando la estructura Cabify, con la única finalidad de montar un servicio de transporte paralelo al taxi como transporte público.

Esperamos demostrar que Cabify explota a los conductores de VTC con jornadas que superan las 12 horas diarias, sin ningún tipo de descanso compensatorio posterior, superando así la jornada de 8 horas que según marca la ley del estatuto de los trabajadores, infringiendo todas las normas laborales y de la seguridad social (descansos, vacaciones, nocturnidad, festivos, seguridad…). Conductores contratados por empresas de trabajo temporal, para trabajar en empresas VTC, incurriendo así en una cesión ilegal de trabajadores.

Queremos agradecer a los taxistas que han puesto desinteresadamente dinero, en nuestra caja de resistencia, para ayudarnos en los gastos de este juicio contra Cabify. Podemos asegurarles que iremos hasta el final contra Cabify.

DEMANDA CONTRA CABIFY POR COMPETENCIA DESLEAL CONTRA EL TAXI

SALUT Y BUEN VIAJE

LA PERVERSA ALLIBERAMENT DE CONTRACTACIO

La mitja de quantitat de clientela diària és quasi sempre la mateixa, tret de l’habitual estacionalitat d’estiu / hivern i dates puntuals. Aquest limitat volum de mercat dona ben just per a malviure 10500 llicències, amb aproximadament 3500 de les quals treballant a doble torn.

Davant aquesta realitat no és viable implantar la lliure contratacio, ja que per ella mateixa no generaria major volum de negoci, significaria el incrementar la ja existent canibalitzacio del sector. Lo qual vol dir que si acceptem fer la estimacio de mercat amb la facturacio diària de1600000 € / dia a la qual s’opta la totalitat de les 10500 llicencies i mes 3500 de les quals a doble Torn. Podem deduir que amb la lliure contratacio què succeira serà la caiguda de la facturacio individual de cadascun dels conductors en ser mes individus a explotar el total de la facturacio del mercat que és la que és, no dona per més i no n ‘ hi ha d’altre.

Un Efecte pervers és la creenca generalitzada que treballant tots mes hores és factura mes. Aixo és totalment falc a partir de la realitat que el mercat diari és limitat i no augmenta, per mes hores i taxis de presencia al carrer. Per Tant és una gran estupidesa la cultura imperant que s´han de dedicar 12hores o mes per al fet que sigui rendible. Quan resulta que si tots hi dediquessim les 8 hores reglamentàries, la facturacio seria la mateixa, per que el mercat és limitat i no augmenta per que s’hi dediquin mes hores. El cert es que m’obliguen a treballar mes hores els que treballen mes de 8 hores, per que em roben els clients que tindria accés dins de les 8 hores.En conseqüencia em veig obligat a treballar-ne mes hores fins aconseguir recuperar aquests clients als quals tinc dret i havia perdut per la intromissio estupida dels irracionals “agonies”. Quan La problemàtica de supervivència dels quals és la que jo també puc sofrir.

SALUT I BON VIATGE