Arxiu de la categoria: Impugnación convenio colectivo

NO A LA SOBREEXPLOTACIÓ DE LES LLICÈNCIES DE TAXI

En els últims trenta anys ha anat creixent la xarxa de transport públic de l’AMB, així com el transport privat, i en canvi l’oferta en nombre de taxis no s’ha vist reduïda. Al contrari, irresponsablement sense tenir en compte les conseqüències s’ha fomentat la sobreexplotació de les mateixes llicències, i el servei de taxi no s’ha promocionat en relació a altres sistemes de transport que s’han afavorit desproporcionadament en competència directa nostra. Després de fracassar el Pla de Viabilitat de 1996, que preveia l’enretirada de llicències pel mateixos taxistes titulars, l’any 2003 des del Parlament de Catalunya, amb la complicitat de la classe política i empresarial, es va aprovar la Llei del taxi (Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi). Aquesta llei amb un gran interès especulatiu va suposar un canvi de model d’explotació en perjudici de la majoria del sector, els mateixos treballadors/es:
  • Va fer possible la transmissió de les llicències lliberalitzant la compra-venda de títols habilitants.
  • Va permetre la capitalització dels mateixos títols habilitants a inversors privats a través de societats de capital, generant un mercat especulatiu que ha provocat una escalada de preus, i ha encarit el cost d’explotació de l’activitat.
  • Va permetre acumular fins a 50 llicències en reconèixer finalment les persones jurídiques.
  • Va canviar el model d’explotació de las llicències, permetent a tots els titulars la contractació de treballadors assalariats sense establir cap limitació en la consecució de l’equilibri de l’activitat econòmica que la pròpia Llei del Taxi empara.
Com a conseqüència d’aquesta estructura legal i que l’Administració no rescata les llicències que sobren, tenim que es garanteix l’oferta en excés donat la sobreexplotació de llicències, en contra s’afavoreix la precarietat laboral i la degradació del servei: tot el contrari del que es pretén amb la llei en la consecució del nivell òptim en la prestació que rep l’usuari. L’equilibri de l’activitat econòmica com a principi de la llei no s’està tenint en compte, obviant-se la rendibilitat econòmica de l’activitat del taxista autònom que es dedica de manera personal i exclusiva a l’explotació de la llicència, i el que és pitjor, no es té en compte que la sobreexplotació de les llicències fa impossible l’acompliment del Conveni col·lectiu aplicable a les empreses de taxis. ÉS LA MATEIXA LLEI DEL TAXI QUE S’ESTÀ INCOMPLINT EN DETRIMENT DE LA MAJORIA DEL SECTOR I EN BENEFICI D’UNA MINORIA EMPRESARIAL.
Contràriament, quan la demanda s’ha vist reduïda en més d’un 40 %, l’oferta de servei de taxi ha augmentat en més d’un 25 %. Una situació insostenible, que ens obliga a dedicar moltes més hores de treball, sovint jornades que sobrepassen les 12 hores, amb el perill que comporta per a la salut, la seguretat viària i la mobilitat. No hi cabem a les parades de taxi i ha augmentat les pràctiques poc professionals entre els mateixos companys/es i vers els usuaris en augmentar la competència interna. Treballem en una situació de tensió contínua, agreujada per la persecució arbitrària moltes vegades dels mateixos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, pel que fa a l’increment de les sancions de trànsit injustes.
En matèria laboral, és alarmant la situació d’esclavitud del treballador/a assalariat/da a les empreses de taxis (persones físiques i jurídiques), fins a tal punt que el nou Conveni col·lectiu signat per UGT i CCOO, ens veiem obligats a impugnar-lo. Aquest torna a establir una recaptació mínima obligatòria que de no assolir-se és motiu d’acomiadament. S’ha reduït el salari base, vacances, pagues extres a la meitat, i retirat el complement per treballar en dies festius. Molt sovint les condicions econòmiques entre empresa i treballador, de manera coaccionada es pacten per sota del que estableix el mateix Conveni. Denunciem el tracte preferent que rep el sector empresarial, en especial aquelles empreses que estableixen condicions de frau fiscal i precarietat laboral fora de l’actual legislació vigent, també pel que fa a arrendaments i gestió il.legal de llicències. Denunciem el nombre d’hores anuals de treball no declarades a raó de jornades laborals en torns de 12 hores diàries. Aquesta situació s’ha de acabar, no podem tolerar més l’abús d’una minoria empresarial per damunt dels treballadors autònoms i assalariats que desenvolupem personalment l’activitat de taxista. L’Administració és responsable i ha de trobar una sortida a aquest carreró que ens ha ficat. D’entrada li diem que té dues sortides, o es rescaten les llicències que sobren o s’aborda la reestructuració legal de l’activitat i per tant el model d’explotació, PER UN SOCIALMENT MES JUST I REDISTRIBUTIU.
Només volem recordar que l’explotació personal i exclusiva de les llicències amb preferència de concessió a treballadors assalariats, fonamentava les polítiques iniciades a la crisi de la dècada dels anys vuitanta, en previsió de portar a terme un pla de viabilitat amb el rescat de llicències que sobrepassaven la ratio de 2,5 taxis per cada mil habitants, fixada al mateix Reglament Metropolità del Taxi de 1981. Fa temps que esperem i la nostra paciència s’acaba…


ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL TAXI DE BARCELONA DIEM:  NO A LA SOBREEXPLOTACIÓ DE LLICÈNCIES DE TAXI, PER UN TREBALL DIGNE I UN SERVEI DE TAXI DE QUALITAT.

SALUT I BON VIATGE.

CONCENTRACIÓN CONTRA EL CONVENIO COLECTIVO Y LA EXPLOTACIÓN EN EL TAXI, “V FIRA DEL TAXI DE BARCELONA” SABADO 16 NOVIEMBRE

Los días 16 y 17 de noviembre se va a celebrar la V edición de la fira del taxi (en el recinto ferial de Montjuïc) A la inauguración está prevista la asistencia del director general de Transportes, Joaquín del Moral Salcedo, en delegación de la ministra de Fomento, Ana Pastor. A nivel de Catalunya se ha invitado a las máximas autoridades tanto de la Generalitat de Catalunya, del Ayuntamiento de Barcelona y también del Institut Metropolita del Taxi (IMET).

Mientras se realiza esta feria del taxi y se sortean cruzeros por el mediterráneo, miles de taxistas autónomos y asalariados sobreviven en condiciones de precariedad y explotación por la crisis económica, por la sobre explotación y exceso de licencias y por el nuevo convenio colectivo del taxi, un serio golpe para los taxistas y los conductores de vehículos alquilados asalariados de Barcelona, ya que sus condiciones de trabajo y sus derechos laborales han empeorado sustancial mente, afectando a todo el colectivo del taxi y empeorando el servició de taxi en la ciudad de Barcelona.

Un convenio colectivo firmado por los sindicatos UGT y CCOO, que beneficia a las flotas y las empresas de taxis, y que hace pagar la crisis a los trabajadores del taxi. La sección del taxi de CNT ha comenzado el proceso de impugnación poniendo una demanda, contra el Convenio Colectivo de Trabajo de empresas de Taxis y alquiler de vehículos con conductor de la provincia de Barcelona 2013-2017, impugnando los articulos: art.15-periodo de prueba, art.18 -pagas extraordinarias, art.26 -vacaciones, art.17 -plus nocturnidad y plus festivos, art.37.11º-recaudación mínima.

A la espera de ir a juicio contra las asociaciones empresariales y los sindicatos UGT y CCOO, que firmaron este nuevo convenio esclavista del taxi de Barcelona, animamos a todos los trabajadores del taxi autónomos y asalariados a concentrarse junto a la CNT de Barcelona para protestar contra el convenio colectivo y contra la explotación en el taxi de Barcelona.

CONCENTRACIÓN POR UN CONVENIO JUSTO Y CONTRA LA SOBRE EXPLOTACIÓN EN EL TAXI DE BARCELONA, SABADO 16 DE NOVIEMBRE A LAS 10:00 HORAS, EN LA V EDICIÓN DE LA FIRA DEL TAXI (Recinto ferial de Montjuïc, Avenida Reina María Cristina ).

SOMOS TAXISTAS NO EXCLAVOS !!!

SALUT Y BUEN VIAJE.
            

 

DEMANDA CONTRA EL CONVENIO COLECTIVO DEL TAXI DE BARCELONA

 La sección del taxi de la CNT pone una demanda, contra el Convenio Colectivo de Trabajo  de empresas de Taxis y alquiler de vehículos con conductor de la provincia de Barcelona para los años 2013-2017. Quedan impugnados los articulos: art.15-periodo de prueba, art.18 -pagas extraordinarias, art.26 -vacaciones, art.17 -plus nocturnidad y plus festivos, art.37.11º-recaudación mínima.
PRIMERO.- Periodo de prueba. Artículo 15 del Convenio Colectivo provincial.
Que el artículo 15  del Convenio Colectivo provincial de Barcelona establece que Los trabajadores que sean contratados a partir de la firma de este Convenio colectivo con un contrato de carácter indefinido tienen un periodo de prueba que, en ningún caso, será superior a 12 meses”.
Que el Convenio Estatal en materia del periodo de prueba en su artículo 15 establece que La duración máxima del período de prueba y para el grupo profesional de conductor, que habrá de concertarse por escrito, será de cuatro meses. En ámbitos de negociación inferiores podrán establecerse períodos de duración del período de prueba, inferiores a los aquí establecidos”.       
Por tanto, y considerando que el Convenio Estatal es un Convenio de mínimos y que regula expresamente el periodo de prueba, disponiendo explícitamente que por Convenio inferior no se podrá establecer un periodo superior a 4 meses, el precepto del Convenio provincial que regula el periodo de prueba infringe lo establecido en el Convenio de ámbito nacional.
SEGUNDO.- Pagas Extraordinarias. Artículo 18 del Convenio Colectivo provincial
Que el artículo 18 del Convenio Colectivo provincial regula las Pagas Extraordinarias y establece que Se establecen 2 pagas extraordinarias denominadas Paga de Verano y Paga de Navidad, con cobro anual, que se abonaran el 31 de julio y el 31 de diciembre, respectivamente, a razón de 30 días naturales. El importe de cada una es de 350 EUR durante la vigencia del convenio”.
Que el Convenio Colectivo nacional establece expresamente en su artículo 32 lo siguiente: “Se establecen dos gratificaciones extraordinarias, denominadas paga extraordinaria de julio y paga extraordinaria de diciembre con devengo anual a las que tendrán derecho todos/.as los/as trabajadores/as del sector. Las gratificaciones extraordinarias serán del 100 por 100 del salario base del convenio de aplicación más la antigüedad que corresponda (…)

Que teniendo en cuenta lo establecido en el Convenio Colectivo nacional por el que se establece que las Pagas Extraordinarias sean del 100 % del salario base  y la antigüedad, y que la remuneración es materia reservada a estatal por el artículo 10 del Convenio Colectivo nacional del Taxi que remite al artículo 84 del Estatuto de los Trabajadores, el establecimiento de unas Pagas Extraordinarias de 350 euros cada una en el Convenio provincial de ámbito inferior, está muy por dejado de lo previsto en la norma superior, infringiendo el artículo 32 del Convenio nacional.

TERCERO.- Vacaciones. Artículo 26 del Convenio Colectivo provincial. 
El artículo 26 del Convenio provincial regula las vacaciones y dispone que: ”Todo el personal al servicio de las empresas regidas por el presente Convenio tiene derecho al disfrute anual de 30 días naturales de vacaciones retribuidas. Durante toda la vigencia del Convenio, el importe ha de ser el equivalente a 700 EUR brutos anuales fijos (…)”.
Que dicho precepto infringe lo establecido en el Convenio nº 132 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), ratificado por España el 16 de junio de 1972 (BOE de 5-07-74) que en su artículo 7.1 dispone que “Toda persona que tome vacaciones de conformidad con las disposiciones del presente Convenio percibirá, por el período entero de esas vacaciones, por lo menos su remuneración normal o media (…)

Por tanto, atendiendo a ello la retribución en periodo de vacaciones debería ser un promedio de las percepciones percibidas por el trabajador en los últimos 12 meses o el periodo anterior a su devengo si es inferior, que bien sería sobre el 40 % de la recaudación, una vez deducido el IVA, o bien, sobre el salario base de 1.150 euros además de otros conceptos salariales como el Plus nocturnidad o el Plus festivos, tal y como dispone el artículo 17 del propio Convenio, pero en ningún caso la cantidad de 700 euros que resulta considerablemente inferior a las anteriores, e infringe el mínimo de derecho necesario que estaría constituido por el salario base percibido por el trabajador y otros complementos salariales de carácter ordinario.
CUARTO.- Plus Nocturnidad y Plus Festivos. Artículo 17 del Convenio provincial.
En el Convenio provincial no se regula expresamente la cuantía del Plus nocturno y del Plus festivo, estableciendo el artículo 17 del mismo Convenio que en la remuneración salarial fijada se incluyen todos los conceptos salariales:
“En razón al peculiar modo de desarrollo de la actividad el indicado porcentaje (del 40 %)incluye todos los conceptos que pudieran derivarse de la prestación del servicio, tales como horas extras, días festivos, nocturnidad”.
Por otro lado el Convenio Colectivo nacional en su artículo 31 regula el Plus Nocturnidad y dispone que: “Se considerará trabajo nocturno el realizado entre las veintidós horas y las seis horas. Sin perjuicio de los acuerdos que puedan formalizarse en ámbitos de negociación inferiores, las horas trabajadas durante el período comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana tendrán una retribución especifica equivalente al 25 por ciento del salario de convenio o, en su defecto, del salario mínimo interprofesional, retribuyéndose en razón y a prorrata del número efectivo de horas realizadas en dicho periodo”.
Asimismo, el artículo 25 del Convenio nacional regula los festivos y dispone queEl trabajo en festivos se compensará con un día de descanso y un plus de 23,00 euros. Para el año 2013, dicho plus queda fijado en 23.46 euros”.
Todo ello al contrario de lo establecido en el Convenio provincial en el que la remuneración mensual establecida incluye todos los conceptos salariales como el Plus Festivo y el Plus Nocturnidad, y por tanto sin compensación económica e infringiendo lo previsto en el Convenio nacional.

QUINTO.-  El artículo 37. 11º del Convenio Colectivo que declara que es falta muy grave “No alcanzar la recaudación que sirva para determinar la base cotización prevista en el articulo 17 durante tres meses consecutivos o seis alternos, se considera falta muy grave, sancionable con despido”
Dicha norma convencional deja únicamente en manos de la empresa la facultad de rescindir el contrato de trabajo de forma discrecional, unilateral y arbitraria, razón por lo que esta parte invoca que se declare la nulidad de dicha clausula por no concurrir el elemento subjetivo de culpabilidad de la conducta, e infringe los principios de proporcionalidad e intencionalidad de la conducta establecido por nuestros Tribunales en materia de despido disciplinario.

SALUT Y BUEN VIAJE

IMPUGNEMOS EL CONVENIO COLECTIVO DEL TAXI DE BARCELONA !!!

El sindicato de Barcelona de la CNT, quiere impugnar el humillante y nuevo convenio colectivo del taxi de barcelona. Recordemos que este nefasto convenio del taxi entro en vigor el dia 1 de enero de 2013 y tiene una duración de cinco años, fue firmado por la Asociación empresarial del taxi, Asociación de empresarios de vehículos con conductor, asociación barcelonesa de empresarios y autopatronos taxistas, STAB (sindicato de taxistas autónomos de barcelona), CCOO (comisiones obreras), UGT (unión general de trabajadores).

Entre otras cosas esta desgracia de convenio rebaja las pagas de verano y navidad de los trabajadores de 750 euros a 350 euros, la retirada de los 140 euros mensuales fijos de plus festivos, la desaparición de las horas extras…..
Desde que entro en vigor esta vergüenza de convenio del taxi de Barcelona, la sección del taxi de la CNT no ha parado de moverse contra este convenio con asambleas, jornadas informativas, informes de nuestros abogados, reuniones…. La CNT de Barcelona quiere iniciar el proceso de impugnación de este convenio colectivo del taxi, este proceso de impugnación tiene un coste económico de 700 euros, hacemos un llamamiento  a todos los taxistas del área metropolitana de barcelona para que hagan una donación solidaria de 1 euro, y así de este modo colaborar en el coste económico de este largo proceso de impugnación del convenio colectivo del taxi de barcelona.
Hemos habilitado un número de cuenta bancario para las donaciones de todo aquel compañero compañera que quiera colaborar, muchas gracias.
    
LA CAIXA: 
Entitat – Oficina – Control – Número de cuenta
 2100        1183           35             0100616936

 IMPUGNAR ESTE CONVENIO, ES MEJORAR LAS  CONDICIONES DE TRABAJO DE TODO EL TAXI DE BARCELONA,  AYUDANOS A LUCHAR CONTRA LA EXPLOTACIÓN Y LA PRECARIEDAD EN EL TAXI DE BARCELONA, IMPUGNEMOS EL CONVENIO COLECTIVO DEL TAXI !!!!!!!

SALUT Y BUEN VIAJE.

JORNADA INFORMATIVA NUEVO CONVENIO COLECTIVO DEL TAXI DE BARCELONA

La sección sindical del taxi de la CNT junto con la asociación de taxistas y usuarios TAXIS LLIBERTAT, han organizado para el sabado 28 de febrero a las 19:00 horas una charla informativa sobre el nuevo convenio del taxi de barcelona. Este nuevo convenio colectivo del taxi de barcelona entro en vigor el 1 de enero de 2013 y tiene una duración de 5 años.
Esta charla informativa se realizará en el sindicato de la CNT de barcelona, por ello invitamos a todos los taxistas, tanto trabajadores autónomos como asalariados y usuarios del taxi a participar e informarse sobre este nefasto nuevo convenio del taxi de barcelona.
La intención de esta charla  es informar a todos los compañeros y compañeras, de cuales son las consecuencias de este injusto convenio, consecuencias que afectan a los trabajadores asalariados y también a los autónomos, ya que si el taxista asalariado trabaja en malas condiciones también lo hará el taxista autónomo, también daremos consejos y soluciones para luchar contra este convenio que perjudica al transporte del taxi de barcelona.

Unos de los puntos más polémicos de este convenio son estos:

Articulo 19 Plus de días festivos:
En concepto de plus de días festivos se ha de abonar la cantidad de 140 euros mensuales brutos fijos durante toda la vigencia del convenio. Se paga el día 30 del mes siguiente como máximo. Este plus de días festivos compensa todos los días de descanso mensual. Al ser el plus festivo cotizable a todos los efectos, el trabajador asume el importe de la seguridad social e IRPF que le corresponde.

Este articulo de los plus de días festivos corresponde al convenio antiguo del taxi del 2008-2011, en el nuevo convenio lo han suprimido, lo han eliminado con lo cual el taxista asalariado de barcelona cuando trabaje un día festivo, no cobrara nada, trabajara gratis, pero lo más grabe de todo es que este plus de días festivos eran cotizables a la seguridad social y el IRPF, con lo cual el trabajador deberá pagar la cantidad correspondiente a la seguridad social y el IRPF.

 Articulo 25. Jornada y descansos: La jornada máxima legal es de 40 horas semanales de trabajo efectivo. Entre el final de la una jornada y el inicio de la siguiente han de transcurrir, como mínimo, doce horas. La empresa determinará el horario de la prestación del servicio así como el de recogida y entrega del vehículo. A falta de dicha determinación se entiende que el trabajador prestará la jornada de ocho horas diarias a su elección dentro del horario establecido para el turno de trabajo…..

Este articulo esta bien claro jornada laboral de 8 horas diarias, no 12 horas no pueden obligar a ningún trabajador a hacer cada día 12 horas como están haciendo, la realidad del taxi de barcelona es que se explota a los taxistas asalariados en jornadas de 12 horas, porque el empresario exige una alta recaudación y si no son despedidos, las tácticas del empresario es hacer competir y enfrentar a los trabajadores para ver quien hace más recaudación, es utilizar el miedo al despido para que trabajen más horas. Las cuatro horas trabajadas de más no son declaradas, ni en la nomina, ni en la seguridad social, ni en la declaración de renta por tanto es un fraude, del empresario a costa de la explotación de los trabajadores.
Aconsejamos a todos los taxistas asalariados, que cuando terminen la jornada laboral saquen el ticket correspondiente de la impresora y se lo guarden, un ticket por cada día de trabajo.

SALUT Y BUEN VIAJE.

NUEVO CONVENIO COLECTIVO; UNA HUMILLACIÓN PARA TODOS LOS TAXISTAS

El nuevo convenio colectivo para trabajadores asalariados de empresas de autotaxis y de alquiler de vehículos con conductor de la barcelona, ya ha sido publicado en el BOPB (boletín oficial de la provincia de barcelona) con resolución del 14 de diciembre de 2012, con una vigencia de 2013-2017.
Este convenio colectivo de trabajo de autotaxis y de alquiler de vehículos con conductor de la provincia de barcelona es subscrito por la Asociación empresarial del taxi, Asociación de empresarios de vehículos con conductor, asociación barcelonesa de empresarios y autopatronos taxistas, STAB (sindicato de taxistas autónomos de barcelona), CCOO (comisiones obreras), UGT (unión general de trabajadores).

Este nuevo convenio firmado a espaldas de todos los taxistas de barcelona, supone un serio golpe para los taxistas y los conductores de vehículos alquilados asalariados de barcelona, ya que sus condiciones de trabajo y sus derechos laborales van a empeorar sustancialmente.
Desde la sección sindical del taxi de la CNT pensamos que este convenio es un retroceso muy importante en las condiciones de trabajo de los taxistas, que afectará  el servició de taxi en la ciudad de barcelona, pensamos que este convenio también afecta a los trabajadores autónomos ya que si el taxista asalariado trabaja en malas condiciones también lo hará el taxista autónomo,  el taxista asalariado se vera presionado y obligado a cumplir con una serie de condiciones que marca este convenio (recaudación mínima, horas de trabajo, baja por enfermedad, IPC, contratos de prueba, jornada laboral de 12 horas….) estas condiciones laborales van a afectar al servicio de taxi de barcelona tanto en calidad, en seguridad y en servicio . También afecta al taxista autónomo que tendrá como compañero a un taxista asalariado que trabajara más por menos dinero y con menos seguridad, un taxista asalariado que saldrá a la calle con  miedo a ser despedido, con inseguridad, con cansancio, con desesperación, con desconfianza hacia los demás taxistas, con la obligación de hacer más carreras para poder ganar más dinero. Un taxista asalariado explotado en una barcelona donde dicen que tenemos uno de los mejores servicios de taxi del mundo……
Este nuevo convenio colectivo del taxi esta firmado por todas las organizaciones empresariales del taxi de barcelona, las cuales son las grandes beneficiarias ya que podrán contratar y despedir a taxistas por menos dinero y con mucha facilidad siendo el taxista asalariado una pieza más del taxi que conduce (usar y tirar). También queremos resaltar que este convenio esta firmado por los señores de UGT y CCOO (algo que no nos sorprende, ya lo han echo muchas veces, y sabemos cual es la mano que les da de comer), estos señores como pueden firmar unas condiciones laborales tan humillantes y luego llamarse sindicatos?

A continuación comentamos algunos artículos de este humillante nuevo convenio para trabajadores de autotaxi y conductores de vehículos de alquiler:

*Articulo 9. Absorción y compensación: Las condiciones fijadas en este convenio, consideradas en conjunto y cómputo anual, comprenden, compensan y absorben todas las que pueda haber, sean las que sean su naturaleza y u origen. También absorben las que se puedan establecer en el futuro, sea la que sea la norma de que se deriven, incluido el posible aumento del SMI.

En este articulo queda suprimida las posibles subidas salariales hacia el trabajador , como la subida del IPC, con este articulo el trabajador no se beneficiara de la subida del IPC .

 *Articulo 11. Comisión Paritaria y Tribunal Laboral:
 b): Hacer estudios, análisis y diagnósticos de las necesidades de formación continua de las empresas y de     los trabajadores del sector en la provincia de barcelona.

  Este punto nos hace gracia, cursos de formación continua para los taxistas asalariados… alguna vez se han echo cursos de formación  continua para los taxistas asalariados? alguna vez les ha importado la formación de los taxistas a las flotas o gestorías o empresas del  taxi?

 d): Contribuir a la formación profesional antes de la entrada en la empresa. Cuando las circunstancias del sector lo requieran, las empresas pueden adquirir el compromiso de sufragar los gastos derivados del curso para la obtención de las credenciales de aptitud, con un importe mínimo de 500 EUR, cantidad que pueden exigir al trabajador o que pueden descontar de los salarios pendientes de   percibir o  de la liquidación en el caso que cause baja en la empresa (sea el que sea el motivo) antes de cumplir 1 año de trabajo  efectivo en la empresa.

 Este punto parece que este echo expresamente para algunas flotas, gestorías del taxi que dan los cursos para obtener la credencial de   taxista y que luego colocan al nuevo taxista en los taxis de la gestoría o flota, teniendo que pagar el curso o los cursos el trabajador ,  que vale 500 EUR, cantidad que sera descontada automáticamente del salario del trabajador.

 f): Interpretar auténticamente el Convenio colectivo, arbitra en las cuestiones o los problemas que las partes sometan a su consideración   y analiza la evolución de las relaciones entre las partes contratantes. Las dos partes acuerdan informar a la comisión Paritaria de las dudas y las discrepancias que puedan existir como consecuencia de la interpretación y la aplicación del Convenio colectivo. Los   componentes de la Comisión Paritaria han de ser escogidos por los firmantes de este Convenio.

  O sea que se crea una Comisión Paritaria para arbitrar, mediar o solucionar las dudas o conflictos que puedan haber en este convenio,   pero los miembros de esta comisión solo pueden ser escogidos por los firmantes del convenio. Es como jugar un partido de fútbol con el  arbitro comprado, donde esta la imparcialidad? porque no se cuenta con miembros de otras organizaciones del taxi? porque no se ha    contado con otras organizaciones sociales, sindicales del taxi de barcelona para estudiar y firmar este convenio?

 *Articulo 13: Contratación: La contratación de los trabajadores por parte de las empresas se realizara de conformidad con cualquiera de los contratos vigentes en el momento de realizarse, que empresa y trabajador consideren más conveniente. En cualquier caso la contratación deberá realizarse a jornada completa.

La contratación sera a jornada completa o sea jornada de 8 horas al día. Los contratos de jornadas de 2 y  4 horas, son ilegales están fuera del convenio, la jornada completa es de 8 horas al día NO DE 12 HORAS. Este articulo todo el mundo sabe que es una utopía ya que todos los taxistas asalariados del taxi de barcelona hacen jornadas de 12 horas cada día (luego nos quejamos de que no hay trabajo, y de que hay que poner turnos y la regulación horaria y el doble turno…. porque no se cumple el convenio?) bajo amenaza de despido.

 *Articulo 15: Periodos de prueba: Los trabajadores que sean contratados a partir de la firma de este Convenio colectivo con un contrato de carácter indefinido tienen un periodo de prueba que, en ningún caso, será superior a 12 meses. Los contratos temporales tienen un periodo de prueba máximo de 3 meses. Durante el periodo de prueba, el trabajador tiene los derechos y las obligaciones que corresponden al puesto de trabajo que ejerce como si fuera de plantilla y no tiene derecho a ninguna indemnización.

Este articulo es fruto de la nueva reforma laboral de 2012, impuesta por el Partido Popular. Con lo cual el trabajador tendrá un contrato de prueba de 12 meses, en el cual podra ser despedido sin ninguna indemnización.

*Articulo 18: Pagas Extraordinarias: Se establecen 2 pagas extraordinarias denominadas Paga de Verano y Paga de Navidad, con cobro anual, que se abonarán el 31 de julio y el 31 de diciembre, respectivamente, a razón de 30 días naturales. El importe de cada una es de 350 EUR durante la vigencia del convenio. El devengo será proporcional al tiempo trabajado. El trabajador que no haya prestado sus servicios en la empresa durante un año, percibirá la parte proporcional al tiempo trabajado. La empresa podrá prorratear las pagas extraordinarias en doce mensualidades.

Este es uno de los artículos más indignantes y humillantes de este convenio, el trabajador solo tendrá dos pagas de 350 EUR y que encima la empresa podrá ir pagando en 12 mensualidades, nos parece muy injusto y protestamos energicamente ante este atropello.

Estos son solo algunos de los artículos de este humillante convenio , donde los trabajadores pierden gran parte de sus derechos, Seguiremos comentando más artículos sobre este convenio colectivo. Desde la sección sindical de la CNT del taxi de barcelona estamos totalmente en contra de este convenio y no vamos a quedarnos parados ante esta injusticia, vamos a dar una respuesta así que ánimo, un saludo a todos los compañeros asalariados y autónomos.

A continuación  ponemos el enlace de descarga del nuevo convenio colectivo para empresas de autotaxis y alquiler de vehículos con conductor de la provincia de barcelona (2013-2017):

CONVENI COL·LECTIU DE TREBALL D’EMPRESES D’AUTOTAXI 2013-2017

SALUT Y BUEN VIAJE.