Arxiu de la categoria: Enfermedades

SUPERVIVÈNCIA DEL TAXISTA EN EL PANORAMA ACTUAL

Pensem que ja li esta quedant clar a tothom que l’estil de vida que ha imposat el Covid 19, va per molt llarg. Conseqüentment les expectatives del taxi han canviat força. Una forma d’encarar l’avenir i que ens sigui útil per a prendre decisions podria ser pensar el plantejament que ens fariem com treballadors, que estudiessim si el taxi seria a partir d’ara un projecte interessant per a guanyar-nos la vida actualment i mes endavant.

Potser caldria començar per a avaluar el que rendeix l’esforç de treballar durant la jornada de 8 hores. En aquests moments esta clar que els numeros no surten, pero abans d’abandonar el projecte, podriem partir cap a pensar que hauria de canviar pera a que el projecte fos viable i a quin termini :

1-Que es reactives la economia. El termini que s’estima es de 5 anys per a començar a ser significativa la reactivaciò i de 20 anys per a estar als nivells de l’any 2018/2019. Nota, cal recordar que en la crisi del 2008 va costar 12 anys arribar als nivells de la antiga normalitat, tot i que no va ser tant greu com la del Covid 19.

2-Reducció de la flota per tal d’adeqüar la oferta a la demanda i aconseguir aixi que la facturaciò permeti una vida digna als taxistes que operin en el sector redimensionat. El termini es indefinit ja que depen de la voluntat de les persones que gestionen la Administraciò Pública.

3-Abandonaments massius de la activitat per ruina del taxista. El termini dependrà fins quan els governs mantinguin els ajuts els quals tampoc esdevindran eterns. Caldria exigir a la administración reclamar l´ajuda europea per el sector del taxi, com ho fam per altres sectors.

4-Ampliaciò del mercat d’usuaris. El termini es indefinit per les dificultats existents per causa de la caiguda del poder adquisitiu, nova cultura, nova tecnologia i la inexistent eficiència ni voluntat de les persones que gestionen la Administració Pública per a actuar en conseqüencia a la realitat per a facilitar el reeixir del sector.

5-Accions reivindicatives del sector exigint que les persones que gestionen la Administració Pública acompleixin amb les seves responsabilitats com a servidors pùblics.

6- Increment de sobreexplotació i acomiadaments dels treballadors asalariats. Termini inmediat i en tendencia creixent. Denigració del treballador amb jornades molt superiors a les 8 hores, en molts casos en situacio de ERTE, empobriment del asalariat al no arribar per falta de feina, a la quantitat de 1150 euros que marca la nomina, a la que la empresa está obligada per llei a pagar.

El termini es indefinit, ja que en el sector no existeix unitat d’acció i a sobre el taxista esta cremat per la moto que els han venut espabilats populistes, i mesies finançats per creduls que encara resten com a “paganos”. Resta l’esperança en que s’imparteixi pedagogía, concienciació de classe, cooperativisme i sindicalisme honest.

CONCLUSIÒ A CURT TÈRMINI.

1-Per a un treballador es una carrega molt feixuga, invertir en la compra i explotació d’una llicència, ja que no podria generar facturaciò suficient per a viure dignament ell i la seva familia.

2- La alternativa es cercar un altre sector per a treballar que com a minim permeti facturar el suficient per viure. El termini es indefinit i condicionat per la epoca de crisi i per les habilitats i formació acadèmica/professional de cadascú ì o la voluntad d’assessorar-se i de formar-se en especialitats amb espectatives de demanda.

Un cas especific pot ser el d’estar en posició propera a la jubilació. Llavors caldrà un estudi aprofundit sobre quina decisió li convé, ja que el primer enemic es l’IMT, que actua contrari a la llei estatal de la Seguretat Social i no accepta la opció de jubilació activa essent titular de llicència.

El futur del taxi, depen en bona mesura, de l´actitud i capacitat dels treballadors i treballadores del taxi, en la seva  organització i lluita per assolir la gestio i la direcció del sector del taxi com a transport públic, independentment de l´administració.

Convidem a expresar-se a qui tingui mes aportacions a fer, per tal de trobar mes alternatives, que puguin ajudar al col.lectiu a superar aquest atzucat tan greu.

SALUT I BON VIATGE

RESPONSABILITATS DEL SECTOR DEL TAXI

Aquesta crisi esta estimulant a moltes persones a reflexionar. Un dels temes que fa recapacitar a molts es la irracionalitat de les jornades de mes de 8 hores i l’alt risc d’accident, patint les conseqüencies els passatgers, el taxista i els vianants.

RESPONSABILITATS:

Taxista, IMT, Generalitat de Catalunya, Associacions del taxi i Sindicats, Usuaris exigint seguretat,com en els demès transports publics.

“EL COL.LECTIU DE TREBALLADORS ASSALARIATS” S’esta cometent el delicte d’incompliment de la llei de l’estatut dels treballadors. Implicitament la normativa de prevencio de riscos laborals.

RESPONSABILITATS: Empreses, Treballador, IMT, Inspeccio del Dep.Treball de la Generalitat Catalunya, Associacions del taxi i Sindicats, Usuaris exigint seguretat,com en els demès transports publics.

La crisi COVID-19, ens proporciona una nova oportunitat, per a eradicar la estupidesa del taxi en dedicar-se a jornades de mes de 8 hores de treball, son nefastes les conseqüencies :

– Risc d’accident greu.

– La no concil.liacio laboral/familiar.

– Major risc a ser infectat.

– Afectacions a la salut del taxista (estres, infarts, ictus, angoixa,  insomni, depressio, colesterol diabetes, afectacions esqueleto-musculars.)

– La facturacio no varia,ja que les carreres totals de la jornada no augmenten encara que s’hi dediquin mes hores.

SALUT I BON VIATGE

CRITICA A L’INFORME TECNIC DE L’INSTITUT METROPOLITÀ DEL TAXI

L’institut metropolità del taxi ha emès un informe sobre la facturacio del taxi de l’AMB, en l’estat d’alarma Covid-19. La manera com l’IMT manipula les dades en aquest informe ,constitueix una ofensa a la intel.ligència.

L´IMTcertifica una facturació de 3645 € mes es el resultat de la activitat del taxista treballant 168 hores mes ? 21,7€ hora. Quan la realitat es que les dades de facturacio que li han facil.litat les empreses mediadores del servei del taxi “floteros” son el resultat de la activitat d’un assalariat, realitzada en jornades de 12 hores , les quals donen un comput mensual de 258 hores. El resultat del càlcul adient es ben diferent, vegem  3645 € mensuals ? 258 hores mensuals = 14,1€ hora.

Aquest resultat de 14,1€/hora si que es versemblant amb la realitat del que rendeix de mitjana una hora de dedicacio del taxista al servei del taxi a Barcelona. Per tant , la facturacio mitjana d’un taxista treballant en jornades d 8 hores (40 hores setmanals que donen un comput de 168 hores mensuals, segons conveni) seria de 168 hores mensuals per 14,1€ hora =2368,8€ mensuals

Llavors queda denunciat que el taxista no obte un rendiment de 21,7€ per hora treballada hans al contrari,ja que el rendiment mitjà real es de 14,1€ per hora treballada.

Tristament els floteros practiquen la il.legal explotacio dels assalariats, obligant-los a treballar jornades de 12 hores , es ben evident i tolerada per la Administracio Publica. Es indignant que l’IMT, realitzi aquesta mena de joc interessat d’engany i confusio.

SALUT I BON VIATGE

ENFONSAMENT DEL TAXI i POCS SUPERVIVENTS

L’arribada del corona virus ha iniciat un tsunami,que ha anat arrossegant tots els sectors dels que s’alimentava el taxi:
-El turisme (caiguda del 95%) anul.lació de nombrossos congressos, MWC, fires, macro-festivals de música i culturals, macro-concerts, verbenes, festes populars, espectacles massius, curses GPmotos, formula 1, campionats de fútbol i d’ altres esports.
-Perdua de clientela per l’ index d’ atur superior al 21% i per caiguda del poder adquisitiu.
-Devalla l’interès per la mobilitat urbana i de viatges.
-Costos d’explotació del taxi sense abaratiment.
-Sense perspectiva de moratories de carregues fiscals.

EL TAXI RESTARA CONDEMNAT A LA PRECARIETAT MENTRE  NO ES  POSI EN MARXA L’EQUIVALENT A UN AUTÈNTIC “PLA MARSHALL” PER AL TAXI.

CONCLUSIONS.
La innexistència de mesures d’ajut suficients durant almenys 2 anys,comportara riscs molt alts d’acomiadaments massius. Nombrosos ja s’han executat i d’altres resten ralentitzats pels ERTO. Els taxistes assalariats son mes de 3000 i en alt risc d’acomiadament. Son conductors del 20% dels taxis.
També es molt alt el risc de ruina severa, per a la majoria dels autonóms titulars de les 10500 llicèncie. Tots plegats conformen un col.lectiu de 13500 persones, afectades per un alt risc de caure en la indigencia.
Per a prevenir la indigència, vist el maldestres que son els governants ,nomès resta la esperança  de la concessió de la hipotètica “RENDA UNIVERSAL BÀSICA”

Del propi sector comencen a sorgir propostes per a lluitar per a assolir la remontada. El sindicat de classe CNT ha estat pioner en editar un conjunt de mesures de xoc i un altre a curt tèrmini.Pero manca el principal :

PROPOSTES DE MESURES DE LA SECCIO DEL TAXI DE LA CNT PER SUPERAR LA CRISI DEL COVID-19

CALDRA MOLTA VOLUNTAT ,SENTIT DE LA RESPONSABILITAT i SER COMPETENS PER PART DE TOTA LA SOCIETAT.

SALUT I BON VIATGE

ELS TAXISTES NECESSITEN UN PLA DE XOC REAL

El pla de xoc per al taxi s’avançat en la receptivitat de la AMB, pero sense concretar seriosament les accions, operativa, terminis ni pressupostos. Ho han deixat tot mig embastat i penjat a l’aire. Practicament tots els temes son problemes antics . A aquestes alçades de la crisi , hauria d’estar tot estructurat i ja donar la ordre d’entrar en vigor.

Pensem que les “promeses” en realitat corresponen a les reiterades reivindicacions dels taxistes i que mai han estat ateses. Sembla que ara volen que un cop mes, esperem amb esperança de que no tornaran a faltar al compliment. Considerem que les mesures exposades no constitueixen el pla de xoc a la crisi del COVID19, que els taxistes haurien ja d’estar dispossant des de fa un mes.

Per a poder seguir proporcionant un servei de taxi que sigui rendible i sostenible fins que la economia es normalitzi, a dia d’avui (12 de maig del 2020) el mercat existent proporciona una facturació, que ni treballant solament el 20% de la flota no arriba a cobrir ni el nivell minim per a la subsistència. Les expectatives que s’albiren a 2 anys vista no son gens esperançadores:

-caiguga total del turisme internacional i nacional. (Inclos AIRBNB ha tancat la oficina de Barcelona amb mes de 1000 treballadors)-

-anul.lació de: nombrosos congressos ,MWC, fires, macro-festivals de musica i cultura general ,macro-concerts, festes majors, populars, verbenes, espectacles, curses GP motos i formula 1,campionats de futbol i d’altres esports en general.

-perdua de clientela per l’augment de l’atur al 21%.

-perdua clientela per caiguda del poder adquisitiu.

-descens de l’interés a la mobilitat urbana i de viatges de la ciutadania.

-els costos d’explotació del taxi no tenen perspectiva d’abaratiment.

-no hi ha perspectiva de moratòries de les càrregues fiscals.

EN RESUM NO HI HA L’EQUIVALENT A UN AUTÈNTIC “PLA MARSHALL PER AL TAXI”

CONCLUSIÓNS:

A no ser que immediatament es reaccioni des de tots els estaments ,el sector del taxi que en els darrers anys ja arrossegava una progressiva precarietat i a jornades inhumanes de mes de 12 hores. Ara corre el risc de caure en una davallada catastròfica que comportaria ruina i acomiadaments massius, condemnant a molts taxistes i sobretot als assalariats, a la indigència ja que a mès no hi ha agut voluntat de fomentar la cultura solidaria constituint cooperatives de treball. Tampoc de moment l’estat planteja oferir la RENDA BÀSICA UNIVERSAL.

Les nostres propostes de la secció del taxi de la CNT, aborden el problema real del taxi de Barcelona, l’excés d’hores al volant, que històricament ha estat el gran problema del taxi, proposant davant aquesta dramàtica situació, ara mes que mai la jornada de 8 hores per a tots els taxistes.

PROPOSTES DE MESURES DE LA SECCIO DEL TAXI DE LA CNT PER SUPERAR LA CRISI DEL COVID-19

 

AMB ESPERIT CRITIC,CORATGE I INTEL.LIGÈNCIA HI HA ESPERANÇA !

 

SALUT I BON VIATGE

GUIA POR EL BUEN USO DE LOS EPIS

El SARS-CoV-2, también conocido como “Coronavirus”, es un virus que afecta las vías respiratorias y que se transmite mediante el contacto directo entre personas. Puede permanecer activo en aerosoles en suspensión durante 3 horas, provocando una posible transmisión en espacios cerrados. Además, también puede quedarse en diferentes superficies por un período de tiempo que puede durar entre 4 y 48 horas dependiendo del tipo de superficie y otras condiciones ambientales.

Para evitar contagios, es importante mantener ciertas directrices y disponer de los equipos de protección individual (EPI) necesarios, pero aún es más importante saber cómo utilizar estos EPI.

Desde el SOV de Barcelona hemos elaborado esta guía donde se detallan los diversos tipos de EPI que son disponibles para la mayoría de centros de trabajo o de uso común ante la infección de SARS-CoV-2. Y lo que es más importante, se indican también las recomendaciones a seguir para hacer un buen uso de estos equipos de protección, así como todo lo que no se debe hacer. La importancia de utilizar los EPI correctamente es fundamental, ya que un mal uso puede llevar a aumentar el riesgo de exposición a una posible infección por negligencia, obviamente involuntaria. Os adjuntamos la guía a continuación:

El SARS-CoV-2, també conegut com a “Coronavirus”, és un virus que afecta les vies respiratòries i que es transmet mitjançant el contacte directe entre persones. Pot romandre actiu en aerosols en suspensió durant 3 hores, provocant una possible transmissió en espais tancats. A més, també pot quedar-se en diferents superfícies per un període de temps que pot durar entre 4 i 48 hores depenent del tipus de superfície i d’altres condicions ambientals.

Per tal d’evitar contagis, és important mantenir certes directrius i disposar dels equips de protecció individual (EPI) necessaris, però encara és més important saber com utilitzar aquests EPI.

Des del SOV de Barcelona hem elaborat aquesta guia on es detallen els diversos tipus d’EPI que són disponibles per a la majoria de centres de treball o d’ús comú davant la infecció de SARS-CoV-2. I el que és més important, s’indiquen també les recomanacions a seguir per tal de fer un bon ús d’aquests equips de protecció, així com tot allò que no s’ha de fer. La importància d’utilitzar els EPI correctament és fonamental, ja que un mal ús pot portar a augmentar el risc d’exposició a una possible infecció per negligència, òbviament involuntària. Us adjuntem la guia a continuación:

SALUT Y BUEN VIAJE

CAJA DE SOLIDARIDAD A DISPOSICIÓN DE LA AFILIACIÓN

Debido a la crisis que se está provocando no solo por el COVID-19 sino por el funcionamiento del sistema capitalista y las empresas, somos conscientes que muchos de nuestros compañeras y compañeros es encuentran en una situación económica difícil, es por ello que desde CNT Barcelona os hacemos saber que en este sindicato el apoyo mutuo lo llevamos por bandera, por ello en la última asamblea, hemos decidido poner a disposición de toda la afiliación una caja de solidaridad para ayudar a quien lo necesite.

Las aportaciones se pueden hacer tanto de manera económica (aportación voluntaria) o en especie (productos de alimentación, limpieza e higiene, medicamentos genéricos, etc.)

Os facilitamos el IBAN de la cuenta antirrepresiba y ponemos el local a disposición para guardar los productos que nos hagan llegar.

IBAN ES31 2100 1183 3001 0052 6459

Importante Concepto: caja de solidaridad

Invitamos a cualquier afiliado y afiliada a participar, ya sea si dispone de vehículo para prestar ayuda a la hora de transportar los productos o para colaborar en la distribución y reparto de los mismos.

SALUT Y BUEN VIAJE

APOYO A TRABAJADORES Y TRABAJADORAS AUTÓNOMAS: CONDONACIÓN DE SEGURO SOCIAL

El Estado español, que ha permitido la realización de por lo menos 200.000 ERTEs, afectando a más de 1.5 millones de trabajadoras y trabajadores, y sin tener en cuenta si esas empresas obtienen beneficios desorbitados, se ha olvidado de todas aquellas personas que trabajan por cuenta propia sin tener contratadas a terceras. Es decir, el 80% del total de trabajadores y trabajadoras autónomas.

Este tejido social está compuesto habitualmente por trabajadores y  trabajadoras económicamente dependientes; o sea, falsas autónomas que aún están obligadas a seguir pagando su seguro social sin estar trabajando, bien a causa del coronavirus directamente, o bien porque la empresa para la que trabajan como falsas autónomas se ha acogido a un ERTE.

Es una irresponsabilidad y una incoherencia, por parte del Gobierno, no condonar a estos trabajadores y  trabajadoras autónomas la cuota a la Tesorería General de la Seguridad Social, cuando la mayoría están sin poder trabajar o han mermado considerablemente sus ingresos a causa de la crisis.

Por ello, CNT exige que estas personas autónomas, sin trabajadores a cargo, sean tratadas en igualdad y no deban pagar la cuota a la Seguridad Social durante todo el tiempo que dure el estado de alarma y 2 meses después, considerando que la capacidad de recuperación económica de estas personas no es equiparable a la de una gran empresa.

SALUT Y BUEN VIAJE

GUÍA RÁPIDA DE SEGURIDAD Y SALUD EN RELACIÓN CON EL COVID-19

La actual pandemia del Covidien19 ha dejado de manifiesto la carencia de muchas empresas en la seguridad y prevención de riesgos laborales. Desde el Sindicato de Oficios Varios de CNT Barcelona hemos elaborado una guía rápida para abordar esta problemática. Para más información pueden contactar con prevención@barcelona.cnt.es

Para descargar la guía puede hacer click en el siguiente enlace:

SALUT Y BUEN VIAJE

CNT EXIGEIX AL GOVERN QUE PRENGUI MESURES DE PROTECCIÓ I SUPORT PER A LES TREBALLADORES I ELS TREBALLADORS

El sindicat demana en 15 punts la paralització de tota activitat productiva no essencial on no sigui possible el teletreball, reforçar els sectors imprescindibles, així com mesures socials per a la cura.

Des de CNT veiem com totes les mesures que s’han anat prenent per part del Govern han resultat insuficients per a la majoria dels treballadors i les treballadores, quedant en mans dels empresaris la seva bona voluntat d’implementar mesures com el teletreball, l’exposar a la plantilla a situacions de risc en el transport o realització del seu treball no essencial. També estem preocupats per l’afebliment i el desemparament en el qual deixa als sectors que més estan fent front a la situació de crisi sanitària pel Covid-19.

Milers de treballadors i treballadores ja han estat víctimes d’ERTOs, acomiadaments productius i cessaments de contractes, així com els falsos autònoms i freelances han vist desaparèixer les seves feines d’un dia per a l’altre. La incertesa, la situació de risc i el desemparament d’altres milions de persones a l’estat espanyol. Les mesures sobre aquest tema previstes en el RD 8/2020 de 17 de març queden molt bé sobre el paper, però xoquen frontalment amb la mentalitat primitiva de la classe empresarial espanyola.

Per això, CNT exigeix al govern mesures immediates que garanteixin que la classe obrera no sigui la més perjudicada d’aquesta situació. Començant per la seguretat, obligant al teletreball quan sigui possible i quan no, i sigui una activitat no essencial, amb la suspensió de l’activitat; anul·lant acomiadaments, contractant de manera directa als treballs necessaris per superar la crisi i posant mesures especials en sectors com el de les empleades domèstiques. A més, CNT mira al futur reivindicant que la formació ha d’estar sens dubte entre les accions immediates que es prenguin.

De la mateixa manera cal garantir la capacitat de cures de les persones. És el moment de desplegar amb audàcia i decisió els drets de conciliació de la vida laboral i familiar. També exigim la protecció de les persones amb l’extensió de la Incapacitat Temporal a aquells que formen part d’un grup de risc, alliberar als presos majors de 65 anys o amb malalties cròniques i el tancament dels CIEs. Unes mesures que hauran de ser reforçades aconseguint fons de qui més té amb un impost especial a les grans fortunes.

Els 15 punts que CNT exigeix:

 1. Implementació immediata del teletreball en totes aquelles empreses en què sigui possible tècnicament

El teletreball ha d’estendre’s no només allà on ja era una pràctica o on estava en menor mesura implementat, sinó que ha d’exigir-se a les empreses una adaptació immediata a aquesta manera d’organitzar-se. El reial decret del govern obre les portes a les empreses

contràries a no adaptar-se al teletreball i continuar arriscant la salut de les seves plantilles i de la resta de la societat. I, efectivament, això és el que està passant.

Per això, totes les empreses han d’adaptar tota l’estructura possible al teletreball i per a això estudiaran i es dotaran de tots els mitjans tècnics necessaris per al treball col·laboratiu a distància.

 1. Paralització de tota l’activitat productiva de caràcter no essencial de manera immediata i automàtica en aquells casos en què no sigui possible implementar el teletreball

Passi automàtic durant 30 dies de tot el personal a permís retribuït amb sou en totes aquelles empreses que hagin registrat uns guanys mínims de 3000 € per treballador contractat durant l’últim exercici. Aplicació d’ERTOs per força major en aquelles empreses que no hagin aconseguit aquests marges de beneficis i a partir dels 30 dies de permís en aquelles que sí que ho hagin aconseguit.

A aquest efecte, es declararà expressament servei essencial els serveis de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

 1. Mesures extraordinàries de formació

Per a totes aquelles persones treballadores el treball de les quals no es pot realitzar a distància, necessitem prendre mesures imaginatives i innovadores. Ja que en altres moments es parla de dèficit de formació que dificulta la innovació en l’economia; ja que en altres contextos, es culpa a les treballadores i treballadors de la seva falta d’ocupabilitat per falta de formació; ja que se’ns anima constantment a preparar-nos per a unes relacions laborals canviants i per a això hem d’entendre la formació com un procés continu. És el moment que les empreses dissenyin i implementin programes massius d’actualització i formació a distància per a la part de la plantilla que no pot desenvolupar el seu treball a distància.

En conseqüència, totes les empreses han de donar desenvolupament efectiu i immediat a l’article 23 de l’Estatut dels Treballadors per a cobrir el temps d’aturada d’activitat amb manteniment de salari mitjançant el desenvolupament de programes de formació a distància de les seves plantilles.

 1. Mesures extraordinàries d’organització del treball

És el moment de desplegar amb audàcia i decisió els drets de conciliació de la vida laboral i familiar. Les mesures sobre aquest tema previstes en el RD 8/2020 de 17 de març queden molt bé sobre el paper, però xoquen frontalment amb la mentalitat primitiva de la classe empresarial espanyola. És vital ara com ara tendir al repartiment de l’ocupació, reduint-lo, per a facilitar les tasques de cures de les persones més vulnerables, per a facilitar el treball dels serveis sanitaris i de distribució de productes i serveis bàsics i essencials, i per a poder reprendre l’activitat després del confinament.

Per això haurà de tenir-se en compte en totes les empreses la reorganització horària allí on sigui necessària i procedir amb urgència al disseny de nous horaris, torns (afegint-los allí on sigui necessari), bosses horàries, etc.; per quan es puguin aturar les mesures de confinament.

 1. Posar a disposició el sistema productiu privat que resulti necessari

És urgent afrontar el fet que resulta possible i imprescindible adaptar el treball en certes empreses i sectors per a ajudar a fer front aquesta emergència sanitària. És necessari donar cobertura massiva a totes aquestes iniciatives populars que estan dissenyant i fabricant equip mèdic bàsic amb impressores 3D, que fabriquen màscares bàsiques en tallers de costura, que creen xarxes d’ajuda comunitària a les persones més vulnerables, etc.

Sent una situació sense precedents, es necessiten mesures ambicioses. Hem de tenir en compte que alguns ERTOs malgastaran recursos que en un moment de col·lapse sanitari resulta imprescindible reaprofitar. De la mateixa manera que s’habiliten hotels per a rebre pacients i es forma a la seva plantilla per a continuar amb el seu treball, en ser essencial, creiem que altres indústries han d’adaptar-se a produir i donar serveis a l’alçada de les circumstàncies: cal sanejar equips i instal·lacions; cal fabricar màscares d’un sol ús, guants, bates, respiradors; cal fabricar desinfectants; cal portar aliments als qui no poden desplaçar-se o moure’s…

Pel que, a escala local, es procedirà a inventariar i executar la capacitat d’adaptació de les empreses, siguin del sector que siguin, per a posar els seus recursos al servei del sector sanitari públic, dels serveis socials i de qualsevol altra activitat d’organització, planificació i gestió en el context d’aquesta alarma sanitària, tenint sempre en ment la reducció de persones afectades per ERTOs.

 1. Reforç dels serveis essencials mitjançant contractació directa i immediata de tot el personal necessari

Per a garantir el funcionament a ple rendiment d’aquests serveis essencials i de les empreses posades a disposició, al mateix temps que es garanteix el respecte als drets laborals de tots els treballadors, es procedirà a l’ampliació de les plantilles d’aquestes empreses mitjançant la posada en marxa de contractes eventuals entre el personal en situació de desocupació seleccionada pels serveis d’ocupació.

 1. Reforç de les mesures de protecció dels treballadors de serveis essencials

Posada en marxa de nous protocols de treball i mesures preventives suplementàries. Davant l’absolut fracàs dels serveis de prevenció aliens, es procedirà a la posada a disposició pública de la totalitat dels serveis de prevenció aliens actuants en aquest moment, que actuaran dirigits sota l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball i els instituts autonòmics de seguretat i salut laboral.

 1. Desenvolupament immediat de nous permisos de conciliació

Segons el que s’estableix en l’Article 39.3 CE, que “Els pares han de prestar assistència de tot ordre als fills haguts dins o fora del matrimoni, durant la seva minoria d’edat i en els altres casos en què legalment procedeixi”, s’estendrà el permís amb sou de l’Article 37.3 ET a totes les persones que necessitin atendre la cura dels seus fills i de persones dependents.

 1. Nul·litat radical de tots els acomiadaments produïts durant l’estat d’alarma

Per a protegir els drets dels treballadors i evitar pràctiques abusives per part de les empreses, es declararà la nul·litat de tots els acomiadaments produïts en qualsevol empresa excepte aquells que s’acullin expressament a mesures de força major i comptin amb la corresponent autorització de l’autoritat laboral. Aquesta mesura estarà activa durant tota la vigència de l’estat d’alarma i de qualsevol declaració posterior d’emergència o lloc, i durant els 180 dies posteriors al cessament de la vigència d’aquests estats.

 1. Extensió de la Incapacitat Temporal a tots els grups de risc

En tots els sectors que siguin de caràcter essencial, les treballadores i els treballadors que pertanyin o estiguin dins d’un grup de risc (persones de més de 60 anys, amb malalties cardiovasculars i hipertensió arterial, amb diabetis, amb malalties pulmonars cròniques, amb càncer, immunodeprimides, dones embarassades), per a protegir la seva salut i la seva vida passaran de manera immediata a la situació d’incapacitat temporal per contingència professional. Totes les persones que passin a aquesta situació continuaran percebent el 100% de les seves retribucions i no se’ls exigirà cap període de carència.

 1. Mesures específiques per a les empleades de la llar

Es procedirà a l’aplicació de les mateixes mesures de protecció a les empleades de la llar assalariades i autònomes que a la resta de treballadores i treballadors assalariats/des i autònoms/es, inclosa la prestació per desocupació.

 1. Imposició a les grans fortunes

S’imposarà un impost excepcional a les grans fortunes de manera que siguin aquestes les que es facin càrrec de la despesa social que suposarà la situació excepcional que patim essencialment la classe obrera.

 1. Suspensió de pagament de lloguers, hipoteques i subministraments bàsics

Es procedirà a l’establiment d’una moratòria, durant almenys de tota la vigència dels estats d’alarma o els que en el seu moment puguin estar vigents, per al pagament de lloguers i hipoteques per a primer habitatge. De la mateixa forma, se suspendrà el pagament dels subministraments bàsics (aigua, llum, gas i telecomunicacions) durant el mateix període ja mencionat per als primers habitatges.

 1. Reforç de la sanitat i dels serveis socials de caràcter públic

Intervenció de la sanitat privada sense compensació econòmica. La gestió de les residències de gent gran passarà a mans públiques de manera que es garanteixi la dignitat i el dret a la vida i la salut de la totalitat de la població.

 1. Mesures de caràcter social i de drets humans

Es procedirà a l’alliberament immediat dels presos majors de 65 anys i els que pateixin malalties cròniques greus que no tinguin delictes greus com violacions o assassinats masclistes. Es durà a terme el tancament de tots els CIEs, es posarà fi a les deportacions i s’escometrà la derogació de la Llei d’Estrangeria.

SALUT I BON VIATGE