Arxiu de la categoria: AMB (área metropolitana barcelona)

NO A LA SOBREEXPLOTACIÓ DE LES LLICÈNCIES DE TAXI

En els últims trenta anys ha anat creixent la xarxa de transport públic de l’AMB, així com el transport privat, i en canvi l’oferta en nombre de taxis no s’ha vist reduïda. Al contrari, irresponsablement sense tenir en compte les conseqüències s’ha fomentat la sobreexplotació de les mateixes llicències, i el servei de taxi no s’ha promocionat en relació a altres sistemes de transport que s’han afavorit desproporcionadament en competència directa nostra. Després de fracassar el Pla de Viabilitat de 1996, que preveia l’enretirada de llicències pel mateixos taxistes titulars, l’any 2003 des del Parlament de Catalunya, amb la complicitat de la classe política i empresarial, es va aprovar la Llei del taxi (Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi). Aquesta llei amb un gran interès especulatiu va suposar un canvi de model d’explotació en perjudici de la majoria del sector, els mateixos treballadors/es:
  • Va fer possible la transmissió de les llicències lliberalitzant la compra-venda de títols habilitants.
  • Va permetre la capitalització dels mateixos títols habilitants a inversors privats a través de societats de capital, generant un mercat especulatiu que ha provocat una escalada de preus, i ha encarit el cost d’explotació de l’activitat.
  • Va permetre acumular fins a 50 llicències en reconèixer finalment les persones jurídiques.
  • Va canviar el model d’explotació de las llicències, permetent a tots els titulars la contractació de treballadors assalariats sense establir cap limitació en la consecució de l’equilibri de l’activitat econòmica que la pròpia Llei del Taxi empara.
Com a conseqüència d’aquesta estructura legal i que l’Administració no rescata les llicències que sobren, tenim que es garanteix l’oferta en excés donat la sobreexplotació de llicències, en contra s’afavoreix la precarietat laboral i la degradació del servei: tot el contrari del que es pretén amb la llei en la consecució del nivell òptim en la prestació que rep l’usuari. L’equilibri de l’activitat econòmica com a principi de la llei no s’està tenint en compte, obviant-se la rendibilitat econòmica de l’activitat del taxista autònom que es dedica de manera personal i exclusiva a l’explotació de la llicència, i el que és pitjor, no es té en compte que la sobreexplotació de les llicències fa impossible l’acompliment del Conveni col·lectiu aplicable a les empreses de taxis. ÉS LA MATEIXA LLEI DEL TAXI QUE S’ESTÀ INCOMPLINT EN DETRIMENT DE LA MAJORIA DEL SECTOR I EN BENEFICI D’UNA MINORIA EMPRESARIAL.
Contràriament, quan la demanda s’ha vist reduïda en més d’un 40 %, l’oferta de servei de taxi ha augmentat en més d’un 25 %. Una situació insostenible, que ens obliga a dedicar moltes més hores de treball, sovint jornades que sobrepassen les 12 hores, amb el perill que comporta per a la salut, la seguretat viària i la mobilitat. No hi cabem a les parades de taxi i ha augmentat les pràctiques poc professionals entre els mateixos companys/es i vers els usuaris en augmentar la competència interna. Treballem en una situació de tensió contínua, agreujada per la persecució arbitrària moltes vegades dels mateixos agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona, pel que fa a l’increment de les sancions de trànsit injustes.
En matèria laboral, és alarmant la situació d’esclavitud del treballador/a assalariat/da a les empreses de taxis (persones físiques i jurídiques), fins a tal punt que el nou Conveni col·lectiu signat per UGT i CCOO, ens veiem obligats a impugnar-lo. Aquest torna a establir una recaptació mínima obligatòria que de no assolir-se és motiu d’acomiadament. S’ha reduït el salari base, vacances, pagues extres a la meitat, i retirat el complement per treballar en dies festius. Molt sovint les condicions econòmiques entre empresa i treballador, de manera coaccionada es pacten per sota del que estableix el mateix Conveni. Denunciem el tracte preferent que rep el sector empresarial, en especial aquelles empreses que estableixen condicions de frau fiscal i precarietat laboral fora de l’actual legislació vigent, també pel que fa a arrendaments i gestió il.legal de llicències. Denunciem el nombre d’hores anuals de treball no declarades a raó de jornades laborals en torns de 12 hores diàries. Aquesta situació s’ha de acabar, no podem tolerar més l’abús d’una minoria empresarial per damunt dels treballadors autònoms i assalariats que desenvolupem personalment l’activitat de taxista. L’Administració és responsable i ha de trobar una sortida a aquest carreró que ens ha ficat. D’entrada li diem que té dues sortides, o es rescaten les llicències que sobren o s’aborda la reestructuració legal de l’activitat i per tant el model d’explotació, PER UN SOCIALMENT MES JUST I REDISTRIBUTIU.
Només volem recordar que l’explotació personal i exclusiva de les llicències amb preferència de concessió a treballadors assalariats, fonamentava les polítiques iniciades a la crisi de la dècada dels anys vuitanta, en previsió de portar a terme un pla de viabilitat amb el rescat de llicències que sobrepassaven la ratio de 2,5 taxis per cada mil habitants, fixada al mateix Reglament Metropolità del Taxi de 1981. Fa temps que esperem i la nostra paciència s’acaba…


ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL TAXI DE BARCELONA DIEM:  NO A LA SOBREEXPLOTACIÓ DE LLICÈNCIES DE TAXI, PER UN TREBALL DIGNE I UN SERVEI DE TAXI DE QUALITAT.

SALUT I BON VIATGE.

Share

LAS TARIFAS DE LA MESA TECNICA DEL TAXI 2014

Las nuevas tarifas para el taxi 2014 ya han sido pactadas por la “Mesa Técnica del Taxiun organismo del IMET donde no están representados todos los taxistas, ni se escucha ni se tiene en cuenta la opinión del trabajador del taxi, en cambio si que tienen voz y mando las asociaciones empresariales del taxi responsables de la explotación y la degradación del taxista asalariado obligado a trabajar en turnos de 12 horas, por un convenio colectivo hecho para engañar a todo el colectivo del taxi de Barcelona. Quien controla realmente la Mesa Técnica del Taxi ? Quien representa a los trabajadores asalariados en la Mesa Técnica del Taxi? están representados todos los trabajadores autónomos en la Mesa Técnica del Taxi?
La propuesta de esta cúpula sindical controlada por la administración sobre las tarifas del taxi para el 2014 son estas:

Un aumento del 2,9% en las tarifas 1 2 y 3, no se cobra el suplemento de maleta y se mantiene el resto de suplementos igual. La T3 ha bajado el precio del km y ir al extrarradio será más barato la noche del sábado. Las otras tarifas T1 y T2 aumenta ligeramente la bajada de bandera 5 céntimos y el precio del km.
Reducir tarifas este último año no ha incentivado la demanda dado que la gente cada vez tiene menor poder adquisitivo por el desempleo creciente como resultado de la situación económica.

Para el próximo año los vehículos de 7 plazas incluido el conductor, se cobrara un suplemento de 2,10 a partir de 4 personas de ocupación para regular este tipo de vehículos y evitar cobros abusivos.

 Este acuerdo hecho por esta cúpula sindical la  “Mesa Tecnica del Taxi” me  ha de ser aprobado  por el consejo de administración del IMET y llevado al Pleno del Área Metropolitana, otros organismos superiores de la administración donde quien decide son los políticos y no el trabajador del taxi.

Nuevas tarifas para un taxi de Barcelona, que sufre de sobreexplotación de licencias,  exceso de horas de los trabajadores, el intrusismo, el pago de comisiones ilegales y la ratio (taxi por ciudadano) 3,5 taxis por cada 1.000 habitantes, cuando lo apropiado sería 2,5. Las principales causas de estos graves problemas que sufre el taxi son la crisis económica (caída de la demanda de un 40%) el convenio colectivo del taxi y la ley del taxi.

 SALUT Y BUEN VIAJE.
 

Share

DIETAS DE ORO EN EL EMT

Los cargos de la Entidad Metropolitana del Transporte se repartieron casi 350.000 euros por asistencia a reuniones

El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre el ejercicio de 2008 de la Entidad Metropolitana del Transporte (EMT) ha detectado irregularidades en dietas, sueldos o jornada laboral, entre otras cuestiones. Este informe ha sido presentado en el Parlament por la síndica Maria Àngels Servat. Los cargos de la entidad cobraron en dietas  casi 350.000 euros. La EMT, ahora en proceso de transformación por la creación del Área Metropolitana de Barcelona, agrupa el servicio de transporte público de 18 municipios.

Según el informe, había deuda no reconocida, transferencias con la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) sin convenios que las respaldasen, personal no registrado o elegido a dedo y menos horas de trabajo de las que marca la normativa, mientras que las remuneraciones fueron superiores a lo que está establecido legalmente, incluso en las pagas extraordinarias.

Asimismo, el total de asistentes a los órganos colegiados cobraron en dietas 345.873,24 euros en 2008, de un presupuesto total que rondaba los 200 millones. El importe de estos pagos había sido aumentado un 12,5% a mediados de 2007 para el mandato 2007-2011.

Durante la presentación del informe en el Parlament, el diputado del PP, José Antonio Coto, criticó que el presidente de la EMT y alcalde de Sant Joan Despí, Antoni Poveda Zapata (PSC), cobrase en 2008 más de 41.000 euros en dietas por asistencia a los órganos colegiados de la entidad, en un contexto de crisis.

La Sindicatura afirma que “la relación de puestos de trabajo de la EMT no describe las características esenciales de los puestos, las funciones atribuidas ni la forma de provisión de cada uno, y no incluye al personal eventual al servicio de la EMT”.

Se añade que “no se tiene evidencia de su exposición al público, ni se ha publicado en el BOP ni en el DOGC”, y que “hay cinco cargos electos de la EMT que no han presentado la declaración de intereses, en contra de lo establecido en la ley de régimen local”.

                                        Antoni Poveda, alcalde de Sant Joan Despí y presidente
                                        (en 2008) de la EMT.

También se indica que “las retribuciones cobradas por el personal de la EMT no se ajustan, en cuanto al complemento específico, los importes aprobados en la relación de puestos de trabajo”, y que “las pagas extraordinarias pagadas por la EMT están por encima de lo establecido en el artículo 22 de la ley de presupuestos del Estado para el año 2008”.

“La jornada laboral de los funcionarios de la EMT”, se afirma, “es inferior a la fijada por la Administración del Estado, de 1.647 horas de cómputo anual, que debe cumplir el personal de las entidades locales. Adicionalmente”, dice la Sindicatura, “tienen derecho a catorce días de asuntos personales, cuando el número máximo es de nueve días”.

Por su parte, el entonces presidente de la EMT, Antoni Poveda, presentó al informe una serie de alegaciones sobre las observaciones de la Sindicatura, en las que expone diversos argumentos para justificar la legalidad de las actuaciones realizadas por la entidad sobre todos estos aspectos.

SALUT Y BUEN VIAJE.

Share

UN PAS MÉS PER IMPLANTAR LA PUBLICITAT A LES PORTES DELS TAXIS

 Els diners que es reculli per aquest concepte, l’IMET el destinarà a les campanyes de promoció del servei del taxi.

BARCELONA. CARLOS MÁRQUEZ DANIEL. EL PERIODICO. – El ple de l’Àrea Metropolitana va aprovar ahir les taxes que hauran de pagar els taxistes de Barcelona per col · locar publicitat en els seus vehicles. Li mesura, anunciada per aquest diari mesos enrere, era una vella reivindicació del gremi, que intenta aconseguir ingressos més enllà de les carreres, que han baixat més del 20%. Si en 30 dies no hi ha al · legacions, la mesura s’aprovarà de manera automàtica, i els xofers de la capital i el seu entorn podran començar a convertir els seus cotxes en anuncis ambulants. Els taxistes o les seves associacions hauran de buscar als anunciants i l’Institut Metropolità del Taxi (IMT) validarà les campanyes.
Fins ara, ja estava permesa la publicitat interior i la del sostre. La primera té un cost de 10 euros anuals, i s’usa bàsicament per anunciar aplicacions de mòbil del sector, eines programades perquè el client pugui demanar un taxi sense si més no fer una trucada de telèfon. La del sostre té un cost de 40 euros i ha estat recurs habitual en fires com el congrés de mòbils. La novetat està en la publicitat exterior de les portes, una proposta de l’IMT que va ser ben rebuda pel gremi però que necessita del permís de Paisatge Urbà de l’ajuntament, cosa que, segons avançava ahir Eduard Ràmia, gerent de l’IMT, ja està garantit.

El propi gestor del taxi realitzarà una campanya per promocionar la professió després de l’estiu, quan la temporada alta finalitzi i tornin les estretors. Col · locar publicitat institucional no tindrà cap cost per a les llicències, que sí que hauran de pagar quan es tracti d’anunciants aliens a l’Administració. Si es tracta d’un anunciant relacionat amb el sector, com una aplicació de mòbil, el preu anual serà de 10 euros. Si es tracta d’una empresa aliena, com una marca de cotxes, el preu es dobla fins als 20 euros, sempre anuals. Per a la campanya institucional, l’IMT buscarà diverses propostes i s’intentarà consensuar el missatge guanyador.

No s’espera una allau d’empreses disposada a anunciar-se. El Bicing va anunciar fa any i mig que buscava empreses per al tapaboques, però mai més es va saber. El més probable és que els grans esdeveniments de la ciutat, com la mateixa fira de mòbils o algun esdeveniment esportiu, serveixin com a catalitzador per animar aquest anhelat pla.
Segons ha explicat l’IMET en la seva pròpia pàgina web, els diners que es reculli per aquest concepte, l’IMET el destinarà a les campanyes de promoció del servei del taxi.

SALUT I BON VIATGE.

Share

ELS TAXISTES DE BARCELONA HAURAN DE PAGAR DE 10 A 50 EUROS L´ANY PER LLUIR PUBLICITAT

Un mateix taxi només podrà portar un tipus de publicitat exterior, o bé a la porta o bé al sostre | El ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) l’ha aprovat provisionalment aquest dimarts.

Barcelona. (EUROPA PRESS). – Els taxistes de Barcelona hauran de pagar entre 10 i 50 euros de taxes per lluir publicitat: 10 euros si és a l’interior, 40 si és en suports al sostre, 10 si és a l’exterior de les portes i es patrocina a una empresa del sector, i 20 si és a l’exterior de les portes però d’un anunciant no vinculat al sector.

El ple de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) l’ha aprovat provisionalment aquest dimarts amb la modificació d’una ordenança fiscal, totes les taxes seran acumulatives, però un mateix taxi només podrà portar un tipus de publicitat exterior, o bé a la porta o bé al sostre. L’AMB ja va aprovar al març la modificació de la Norma Complementària II del Reglament Metropolità del Taxi que permetrà als taxis portar publicitat a les portes laterals.

Ara s’han estipulat les noves taxes vinculades a aquesta publicitat, que estaran en exposició pública i, una vegada es resolguin les al · legacions, les dues normatives entraran en vigor de manera immediata, previsiblement el mes que ve. No es considera publicitat la difusió de missatges o anuncis institucionals de la pròpia AMB o l’Institut Metropolità del Taxi (Imet), que podran exposar les tarifes de les carreres del taxi que s’aprovin en el futur, entre d’altres.

SALUT I BON VIATGE

Share

TAXES “LOW COST” PERQUÈ EL TAXI BARCELONÍ OMPLI EL COTXE DE PUBLICITAT

CARLOS MÁRQUEZ DANIEL / Barcelona
El sector no espera una allau d’empreses disposades a anunciarse
El ple de l’Àrea Metropolitana ha aprovat aquest dimarts les taxes que hauran de pagar els taxistes de Barcelona per col · locar publicitat en els seus vehicles. La mesura, anunciada per aquest darrer mesos enrere, era una vella reivindicació del gremi, que intenta aconseguir ingressos més enllà de les carreres, que han baixat més del 20%. Si en 30 dies no hi ha al · legacions, la mesura s’aprovarà de manera automàtica, i els xofers de la capital i el seu entorn podran començar a convertir els seus cotxes en anuncis ambulants.
Fins ara, ja estava permesa la publicitat interior i la del sostre. La primera té un cost de 10 euros anuals, i s’usa bàsicament per anunciar aplicacions de mòbil del sector, eines programades perquè el client pugui demanar un taxi sense si més no fer una trucada de telèfon. La del sostre té un cost de 40 euros i ha estat recurs habitual en fires com el congrés de mòbils. La novetat està en la publicitat exterior de les portes, una proposta de l’Institut Metropolità del Taxi (IMT) que va ser ben rebuda pel gremi però que necessita del permís de Paisatge Urbà de l’ajuntament, cosa que, segons avançava ahir Eduard Ràmia, gerent del IMT, ja està garantit.


10 eurosEl propi gestor del taxi realitzarà una campanya per promocionar la professió després de l’estiu, quan la temporada alta finalitzi i tornin les estretors. Col · locar publicitat institucional no tindrà cap cost per a les llicències, que sí que hauran de pagar quan es tracti d’anunciants aliens a l’Administració. Si es tracta d’un anunciant relacionat amb el sector, com una aplicació de mòbil, el preu anual serà de 10 euros. Si es tracta d’una empresa aliena, com una marca de cotxes o una beguda refrescant, el preu es dobla fins als 20 euros, sempre anuals. Per a la campanya institucional, l’IMT buscarà diverses propostes i s’intentarà consensuar el missatge guanyador que acabarà a l’porta dels taxistes que així ho desitgin.No s’espera una allau d’empreses disposada a anunciar-se. El Bicing va anunciar fa any i mig que buscava empreses per al tapaboques, però mai més es va saber. El més probable és que els grans esdeveniments de la ciutat, com la mateixa fira de mòbils o algun esdeveniment esportiu, serveixin com a catalitzador per animar aquest anhelat pla.

SALUT I BON VIATGE.

Share

EL CONSELL DE L´AMB APROVA INICIALMENT LA PUBLICITAT EXTERIOR ALS TAXIS

Barcelona | IMET.- El Ple del Consell de l’AMB ha donat avui llum verda a l’aprovació inicial de la modificació de la Norma Complementària III del Reglament Metropolità del Taxi referent a la publicitat exterior.

La modificació d’aquesta Normativa permetrà als taxis de l’AMB portar publicitat exterior tant en un suport situat a la part superior del vehicle (com fins ara) i a les portes laterals davanteres. En aquest darrer cas, el material haurà de ser de vinil o similar i amb una mida màxima de 60 x 45 cm. Ara bé, no s’admetrà la col·locació d’ambdós tipus de publicitat exterior en un mateix vehicle.

D’altra banda, el Consell ha aprovat també l’establiment de l’obligatorietat de descans de la meitat de les llicències de taxi els dies festius intersetmanals, segons calendari i assignació que l’Institut Metropolità del Taxi aprovi anualment. Per al 2013, els dies afectats per aquesta mesura seran l’11 i el 24 de setembre, l’1 de novembre i el 6 de desembre.
Ambdues normatives entraran en vigor definitivament un cop es superi el termini reglamentari d’exposició pública de trenta dies.

Barcelona, 30 d’abril de 2013.

SALUT I BON VIATGE.

Share

MÉS DIES DE FESTA O LLUIR PUBLICITAT, NOVES PROPOSTES PER REACTIVAR EL TAXI

EFE-La introducció de més dies de festa per llicència o la incorporació de publicitat a l’exterior dels taxis són dues de les propostes que ha fet aquest matí l’Institut Metropolità del Taxi (Imet) als representants de la Comissió Tècnica del Taxi, segons ha informat mitjançant un comunicado.

A la comissió estan representats diversos sindicats i associacions de taxistes i es marca com a finalitat buscar una alternativa per millorar la facturació del sector, afectada per la crisi econòmica, després que el passat mes de gener es suspengués el sistema de torns pactat.

La primera de les mesures passa per sumar als dos dies de descans setmanal per llicència, l’obligatorietat de descansar la meitat de les llicències dels dies festius intersetmanals, segons el calendari que aprovarà l’Imet.

Fonts de l’organisme metropolità han recordat que aquesta mesura l’havia proposat en nombroses ocasions el sector i apunta que podria entrar en servei aquest mateix any, un cop l’aprovi l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

La mesura contribuiria a treure dels carrers de l’àrea metropolitana de Barcelona un 60% de la flota dels dies festius intersetmanals, entre els que estiguin obligats a fer festa i els taxistes que la vulguin fer.

Els responsables de l’Imet han informat també als membres de la comissió de les gestions que es duen a terme per poder incorporar publicitat exterior en els taxis i d’aquesta manera aconseguir ingressos extres.

SALUT I BON VIATGE.

Share

BARCELONA: EL SECTOR DEL TAXI, DIVIDIT PER LES NOVES TARIFES

Els turistes es beneficien de l’eliminació del suplement per maletes.

El sector del taxi a Barcelona ja aplica les noves tarifes per al 2013 que suposen menys suplements i un preu per quilòmetre més elevat. El 15 de desembre van entrar en vigor els nous preus per a l’Àrea Metropolitana i, amb elles, les carreres són per cada quilòmetre un 3,3% més cares-el 2% més per l’increment de l’IVA del 8 al 10%, i el 1,3% per compensar despeses d’explotació com el del carburant-. El servei és una mica més car per als usuaris però del tot insuficient per a bona part dels taxistes que veuen com la gasolina es dispara mes a mes.

El Consell Metropolità de l’Administració Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar el 6 de novembre les noves tarifes, tot i que els taxistes tenen fins a finals d’any per adaptar els seus taxímetres als canvis. Ja només el preu per quilòmetre ha passat en un any dels 0,93 als 0,98 actuals els laborals entre les 08.00 i les 20.00 hores. Per la seva banda, la tarifa nocturna entre setmana de 20.00 a 08.00 hores, els dissabtes de 08.00 a 20.00 hores i els festius de 06.00 a 20.00 hores ha pujat del 1,18 euros al 1,24 euros.

I s’ha creat una nova tarifa específica per als dissabtes i festius de 20.00 a 06.00 hores, amb un cost per quilòmetre de 1,44 euros. L’Institut Metropolità del Taxi defensa l’increment “ponderat”, el qual, segons fonts del sector hauria d’haver estat del 10%.

Menys suplements

Els canvis no només inclouen increments. També s’ha aprovat l’eliminació de suplements que beneficia principalment a l’empresari que viatge i als turistes. En concret, s’ha suprimit l’euro per maleta o paquet (de mida igual o superior als 55x35x35 centímetres).

A més, els dos euros que començaven a cobrar de manera automàtica els dijous, divendres i dissabte a les 00.00 hores fins les 06.00 tampoc s’embutxacaran. Fonts del sindicat majoritari del sector a Barcelona, ​​l’Associació de Taxistes de Catalunya (Stac), han explicat a Economia Digital que aquesta era una “històrica reivindicació”. Es va aprovar en un moment de bonança econòmica per incentivar la sortida de taxis, però ara ha perdut tot el seu sentit. El mateix sindicat afirma que els taxistes han comprès que no es podia pujar més els preus donada la situació econòmica.

Això sí, la tarifa per entrar o sortir de l’aeroport del Prat o del moll adossat del Port (el dels creuers) costa 4,20 euros davant els 3,10 i 2,10 respectivament, que costava el 2012. El preu de sortida del recinte Fira de Barcelona a l’Hospitalet es manté en 2,10, euros, així com de la sortida de l’estació de Sants a la qual se li suma la de França i la del Nord, dues estacions per les que no es cobrava abans esmentat suplement. Aquest punt és un dels crítics per al sector majoritari, que reclama estendre el suplement a totes les estacions dels 30 municipis de l’Àrea Metropolitana, però que no s’ha aprovat.

Encreuament de crítiques

Aquesta última ha estat la principal crítica per la qual cap organització d’autònoms ha signat el canvi de preus. El segon sindicat amb major representativitat, la Confederació d’Autònoms de Catalunya, CTAC-UGT, no accepta els nous preus. Segons ha explicat a aquest diari el seu secretari general, Salvador Duarte, les tarifes són inviables i insuficients per suplir l’increment del preu del gasoil. Demanaven un increment superior. “S’ha anat enrere”, ha asseverat Duarte, que ha afegit que no és un increment raonable.

Per la seva part, fonts del Sindicat de Taxis Autònoms de Barcelona (Stab), també han asegurat que la pujada del preu per quilòmetre és mínima per suplir el cost del gasoil encara entenen que donada la situació no es podia demanar molt més. A més, han assenyalat que el 2011 no hi va haver pujada, i que el 2012 va ser d’aproximadament un 2%. Per tot, aproven l’increment del 3,3%, i asseguren que els taxistes no volien cobrar els pluses que s’han eliminat. A més, i segons els seus càlculs, al final de la jornada el taxista cobrarà uns 154 euros, quatre més que el 2012.

 Font: Economiadigital

SALUT I BON VIATGE.

Share

ELS TAXISTES DE SABADELL I TERRASSA BUSQUEN ALTERNATIVES PER SOBREVIURE

A Terrassa els comptes tampoc surten tot i disposar de 50 vehicles menys.

BARCELONA | LA VANGUARDIA. – “Sobren almenys 50 taxis, el negoci s’ha reduït a la meitat des de l’inici de la crisi”. Així de clar i contundent es mostra el president de Ràdio Taxi Sabadell, Josep Casafont. El problema està detectat des de fa temps però, segons el directiu, es troba encallat per un excés de llicències. Mentre a Sabadell hi ha una flota de 143 taxis, a Terrassa-de dimensions molt similars-només circulen 94.

Per aquest motiu s’estan duent a terme una sèrie de reunions amb l’ajuntament des de fa 3 anys. L’ideal per a la companyia seria que el consistori “retirés llicències pagant a preu de mercat”. Hi ha taxistes que busquen una altra sortida laboral o que es jubilen però també hi ha llista d’espera per assumir el seu relleu. Tanmateix, trencar aquesta cadena, tal com voldria l’empresa, suposaria una despesa per a les arques públiques difícilment assumible en la situació actual.
Per tant toca estudiar altres opcions. Una d’elles seria aconseguir ampliar la prestació del servei en altres municipis, però també resulta complicat ja que cap es troba en un bon moment. També s’estudia regular els horaris, així com integrar-se al Àrea Metropolitana de Barcelona. “Hi ha disparitat d’opinions, estem buscant la millor solució però la situació està bloquejada” assegura Casafont.

Sigui com sigui, la realitat actual a Sabadell és que s’ha reduït a la meitat el volum de treball i, tenint en compte que “sempre han sobrat taxis”, el sector està “patint la crisi com el que més”.

A Terrassa situació similar amb matisos
Per la seva banda, a Terrassa tampoc estan per llançar coets. En aquest cas, no sempre han sobrat cotxes però “abans hi havia un volum de treball normal i ara s’ha reduït a la meitat”. Per tant, tot i tenir 50 vehicles menys, el president de Tele Taxi Terrassa, Francesc Palmero, assegura que “sobra un 30%” de la flota.
A diferència del col · lectiu veí, aquí “no hi ha compradors de llicència, i els que volen deixar-ho han d’esperar”, explica Palmero. Tot i així s’han pres una sèrie de mesures que han permès donar oxigen al negoci. D’una banda s’ha establert una central única conjuntament amb els taxis de Sant Cugat, de manera que s’han reduït costos. En paral · lel s’han posat en marxa estratègies de promoció de l’empresa que han permès fidelitzar clients i obrir alguna escletxa de mercat.

SALUT I BON VIATGE.

Share